«Астана Операда» ?ысты? т?саукесер – «?араг?з» ?лтты? балеті

Тек бір к?н – 5 желто?санда – «Астана Операда» ?аза?ты? к?рнекті композиторы ?азиза Ж?банованы? музыкасына ?ойылатын «?араг?з» ?лтты? балетіні? т?саукесері. ?оюшы хореографы – Еуропалы? балет академиясыны? профессоры, халы?аралы? балетмейстерлер конкурстарыны? лауреаты Вакиль Усманов (Австрия). ?оюшы дирижері – ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Абзал М?хитдинов (?аза?стан).

_DSC5639

_DSC5999

_DSC6061

_DSC5491

Басты партияларда ?нер к?рсететін «Астана Опера» театрыны? жетекші солисттері?араг?зді? р?лінде М?дина Баспаева,?нел Р?стемова ойнайды. Сырым партиясын Ба?тияр Адамжан, Арман Оразов сомдаса, Наршаны Тайыр Гатауов, Досжан Табылды билейді, Маржан – Гау?ар Усина.

Сюжет бойынша ?араг?з – бай-?уатты ?сер руыны? ата?ты Маржан б?йбішесіні? с?йікті немересі, ??діретті Досан руынан шы??ан Нарша есімді жігітке к?йеуге шы??алы ж?р. Алайда о?ан анасынан берілген т??ым ?уалайтын психикалы? ауру сыр береді. ?алы?ды?пен ?зілдесеміз деп ??рбыларыны? бірі Нарша, бас?алары инелікті? бейнесінде болып киінеді. М?ндай ?алжы?нан ?ор?ып ?ал?ан ?араг?з айдала?а ?ашып, адасып кетеді. О?ан к?мекке ?зіні? б?рыннан бергі досы – жас та, к?рікті Сырым сал келеді. Кезінде екеуін орта? ?ай?ы – аналарынан жастайынан ?ал?андары жа?ындастырып еді. Осыдан кейін ?араг?зді? болаша? к?йеуіне деген бар сезімі ??т?арушы Сырым?а ауып, б??ан дейін ?зіне бейм?лім болып келген махаббат ?леміне есік ашады. Алайда ?асырлардан келе жат?ан д?ст?рлер сезімнен де берік еді, сол себепті ?ызды оны с?йетін, алайда ?зі ?аламайтын Нарша?а к?йеуге береді. ?араг?з Сырым?а ?ашып кетеді, біра? ?аш?ындарды ?у?ыншылар ?стап алады. ?араг?з біржола есінен адасады. ?мірмен ?ош айтысар алдында ?ана есін жиып, ?ымбатты жандары – Сырым мен Наршаны к?реді, олар болса, ?ыз ?шін ?мірлерін ?ию?а дайын-а?, алайда ?араг?з сол с?тте к?з ж?мады. Ол ?зіні? ащы ба?ытсызды?ынан ба?ыт табады.

1231234

Спектакльді? ?оюшы суретшілері Софья Тасма?амбетова мен Павел Драгуновты? айтуынша:

– Біз ж?мысымызда хореограф Вакиль Усмановты? идеясын ж?зеге асыру?а тырысты?. Ма?ынасы жа?ынан б?л композиялы? де?гейі ?немі серпінді т?рде ?рбитін классикалы? ?ойылым. Баяндауы, бірінші акттегі шынды? екінші актта ішінара ?иял?а ауысады. «?араг?з» балетіні? сценографиясы – б?л ба?ыттар, пішіндер, т?с пен жары?ты? селбесуі. Ж?мыс барысында біз театрды? барлы? техникалы? м?мкіндігін ескеруге тырысты?.

 

 

 

 

 

Декорацияларды ?зірлеу барысында заманауи материалдар пайдаланылды. Осылай пенопластты бірегей жолмен ??деу ар?ылы оны бетондай берік материал?а айналдыру?а болады. Б?л декорацияны? барынша ?за? са?талып, театр гастрольге шы??анда тасымалдай алуы ?шін жасалады.

_DSC9432

Елуден астам ?лтты? костюм ?олдан тігілді. Оларды дайындау кезінде шифон, бар?ыт, сутаж ж?не бас?а т?рлі материал ?олданыл?ан. Т?стер сан-алуанды?ы н?зік ре?дерден т?рады.

_DSC9354

_DSC9360

Жары? ж?ніндегі суретшісі Дмитрий Симкин. Спектакльде жары?ты? алатын орны зор, ол оны? атмосферасы мен пішінін жеткізеді. ?ойылымда бейнекескіндер мен компьютерлік графика ?олданылады.

К?бінесе папье-маше мен гипстен ?зірленген бутафорияны дайындау?а екі айдан астам уа?ыт кетті.

_DSC9449

«Б?йымдарды жаса?анда біз ?ртістерді? ?амын ойлаймыз, олар затты ?ол?а алып билегенге же?іл ?рі ы??айлы болса екен дейміз. К?рермен бізді? ?олымыздан шы??ан б?йымдарды? ?демілігін ж?не шыныменен айнытпай жаса?анымызды ба?алауы ?ажет, оны? ?стіне б?л заттар ?ралуан декорация мен костюмдер арасында к?зге ?рып т?рмай, солармен ?йлесіп т?руы керек», – дейді бутафорияны дайындайтындар.

«?араг?з» балеттік спектакліні? музыкалы? редакциясын ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Абзал М?хитдинов пен Еуропалы? балет академиясыны? профессоры, балетмейстерлер халы?аралы? конкурстарыны? лауреаты Вакиль Усманов ж?зеге асырды.

– Балетті? атал?ан редакциясыны? т?жырымдамасы музыкалы? т?пн?с?адан – ?. Ж?банованы? «?араг?з» балетінен де ке?ірек. М?нымен ?атар ол ?деби дерекк?зге жа?ын келеді, – дейді театрды? музыкалы? жетекшісі. – Кейіпкерлерді музыкалы? ж?не хореографиялы? т?р?ыдан жан-жа?ты ашып к?рсету ?шін бізге ?азиза Ж?банованы? б?кіл шы?армашылы?ына ж?гінуге тура келді. Осылайша, б?л редакцияда біз «?араг?з» балетіні? музыкасынан б?лек «Сары?зек метафораларыны?» ?шінші симфониясын, Скрипкалы концертті, сондай-а? Ішекті квартетті? екі б?лімін пайдаланды?. ?азиза Ж?банованы? музыкасы анау айт?андай ?арапайым емес, ол ты?дарманны? ынталы зейінін ж?не кері байланысын талап етеді», – деп т?сіндірді Абзал М?хитдинов.

Балет 2 б?лімнен, 1 антрактіден т?рады. 1 са?ат 50 минут?а созылады.

Photo: Copyright © Astana Opera, 2014
Photographer: Karla Nur

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры