Операны с?йіп, асы?а к?тетін жандар?а арналады

загруженное (3)?лемдегі е? ?здік бас иесі Ильдар ?бдіраза?ов 21 ?азанда «АСТАНА ОПЕРА» сахнасында Дж. Вердиді? «Attila» операсыны? бас партиясын орындайды. Астана?а ?бдіраза?ов 14 ?азанда келеді ж?не ?ойылымны? толы? ??рамда?ы репетициясы мен ?здіксіз дайынды?ы сол кезде басталады. Ата?ты опера ?ншісіні? Аттиланы сомдау?а ша?ырылып отыр?аны кездейсо? емес, себебі о?ан ?лемдік ата? д?л осы р?лді орында?аннан кейін келді.

Ильдар ?бдіраза?ов?а «АСТАНА ОПЕРА» театрында ?нер к?рсету ?сынысы маэстро Гергиевтен т?скен. Оны? ?аза?станда бірінші рет опера орындайтынын ж?не  ол ?шін Астанада ?нер к?рсету ма?ызды екенін атап ?ткен ж?н. «Мен б?л ?сем ?ала жайлы, оны? тамаша да мейірімді адамдары – а?са?алдары жайлы  к?п естідім. Енді міне, мені? де жолым болып, ?лы ?аза? хал?ымен танысуды? с?ті т?сті! Ж?не ?аза?станда менімен фамилиялас адамдар к?п екенін білемін. «АСТАНА ОПЕРА»театрыны? фотоларын к?ріп ?лгердім, ол ?те ?демі. Оны? ?лемдегі ?здік театрларды? бірі болатынына барлы? м?мкіндігі бар деп ойлаймын».

Опера ?ншісі ?лемдік опера м?дениетіні? б?рын?ы ке?ес ке?істігіндегі опералы? м?дениеттен айырмашылы?ы бар екенін айтады. «Б?рын біз «?з ке?естік ?азанымызда ?айнаса?», енді бізді? «?а?па?ымызды ашты, тыныс ала бастады?». Шекаралар ашылды, шетелге шы?атын болды?, еуропалы? репертуармен танысамыз, оны орындаймыз, ?нер к?рсетеміз, еуропалы?тар да ?з кезегінде  бізді? театрымыз?а келеді, бізден орыс репертуарларынан опера орындауды ?йренеді».

Астанада?ылар к?рнекті ?ртісті та?атсыздана к?туде, себебі оны? ?нері ешкімді бейжай ?алдырмайды. ?ртіс«Attila» операсын опера ?неріні? ?здік данышпандарымен  бірнеше рет орында?анын жеткізді. ««Метрополитен-операда» мен Риккардо Мутимен шыр?адым, Мариин театрында Валерий Гергиевпен, сондай-а? Аттиланы ?лы Пьер Луиджи Пицциді? ?ойылымында «Рим операсында» Риккардо Мутимен орындау ба?ытына ие болдым. Дж. Вердиді? операсында басты кейіпкер – ра?ымсыз емес, к?біне бас?ыншы. Мен Аттиланы сомдауда септігін тигізетін Дж. Верди мен либреттисттер Т. Солер мен Ф. Пьяве жаз?ан м?тін мен музыка?а ?арап орындаймын».

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры