Т?саукесерді? к?ні жа?ын

«Астана Опера» театры ?зіні? «А??улы к?лін» тірнектеп жинап жатыр: костюмдер мен декорациялар ?аза?станда жасалуда. Тіпті, хореограф-балетмейстер де б?л жолы ?зіміздікі – Н?р?алиев Т?рсынбек. Б?л ол кісіні? е?бек жолында?ы бірінші спектаклі емес, 50 жыл бойы сахнада ж?ру – ?алжы? емес, соны? 25 жылында ?оюшы хореограф ретінде тер т?кті, дегенмен к?рнекті композитор П. И. Чайковскийді? балеттік жау?арын Орталы? Азияда?ы ірі театр сахнасына шы?ару – ?лкен жауапкершілік. Т?рсынбек Н?р?алиев эксперимент с?йгіш емес, олай болса, спектакль де ?ата? классикалы? ?а?ида?а сай ?ойылады. Алайда ол жайында с?л кейінірек, ?зірге, екіні? бірін кіргізе бермейтін жерлерді шолып ?айтайы?.

Бізге ?й т?р?ызу т?к емес…

2dbed871211c037

Декорациялар мен костюмдерді дайындау цехы театрды? асты??ы де?гейінде орналас?ан. М?нда ж?мыс ?ызып т?р, балеттік ертегіні ?алай д?ниеге ?келу керектігі ?ызу тал?ылануда. Декорация ?зірлеу ?шін б?л жерге а?ашты?, металды?, б?рандалар мен б?рамаларды? неше т?рі, ?олмен тігілетін ?лбіреген костюмдерді дайындау ?шін маталарды? неше т?рі ?келініп, к?сіп?ойлар ол б?йымдармен ж?мыс?а кіріспес б?рын оларды? барлы?ы ?здеріні? арнайы б?лмелеріне жеткізіледі.
С?улетші-с?ндеушілерді? монументалды? шеберханасында а?ашты?, желім мен бояуды? иісі а??ып-а? т?р. Столды? ?сті тол?ан сызба, жа?ын к?ндері м?нда бал?аны? тарсылы мен б?р?ыны? д?рсілі жарыса шы?ады. Театр итальянды? нобайларды алды, енді сол бойынша «А??улы к?л» балетіні? сценографиясы жобаланады. Декорацияны? тірегі таза салма?ы шамамен 8 тоннаны, б?л дегені?із – 4 ша?ырым ж?не 200 метр ??бырды ??райтын темірден жасалады! Тек т?менгі бір подиумны? салма?ы 972 келіні, ал ?амалды? ?ш терезесіні? ?р?айсысы тоннаны ??райды.
Сахна ?ыры? пайыз механикаланады, атап айт?анда б?л моторландырыл?ан станоктар, ауыр салма?ты декорацияларды небары 2 минут ішінде ауыстыратын до??ала?шалар мен штанкеттерді? к?рделі ж?йесінен т?ратын сахнаны? жо?ар?ы механикасы. Осылайша, ампир мен барокконы? элементтері бар готикалы? на?ышта ?зірленген м?рм?р мен з?б?ржатты? т?стері т?гіліп т?ратын биіктігі 23 метрлік ?амал к?зді ашып ж?м?анша ?айып болып, оны к?л мен орманны? шынайы суреті алмастырады.

51a6fbe9c513b73

«Астана Опера» театрыны? ??рал-жабды?ы декорацияларды осы жерде ?зірлеуге м?мкіндік береді. Пішіндер алдымен 3D ба?дарламасында жобаланып, жа?а технологиялар?а сай ?зірленеді. Декорацияны? материалы ?аза?станда сатып алынады.
Итальянды? сценограф Эцио Фриджерионы? к?мекшісі жабыстырмамен ж?не т?стермен ж?мыс бастал?ан кезде біра? келеді. ?зірге жауапты ж?мысты – декорацияны? негізгі тірегін «Астана Операны?» инженерлер тобы ?з к?шімен ?зірлеп жатыр.
?ойылымны? табысты болуы 70% сценография?а байланысты екені белгілі, сонды?тан ж?мыс?а кедергі келтірмей ?лде?айда тыныштау жерге – костюмдер цехына то?талайы?.
Костюмдерді тігу жауапкершілігі отанды? суретші-с?нгерлерге ж?ктелгенмен, олар?а итальянды? ?ріптестері жетекшілік етеді. Соларды? бірі – ?лемге аты ?йгілі, енді ?аза?станда да аты шы??ан Оскар иегері Франка Скуарчапино. Ол ?ткен жылы д?ниеге жа?а келген театр сахнасыны? с?ніне айнал?ан «?й?ыда?ы ару» мен «Ромео мен Джульетта»  спектакльдеріне костюмдер тіккен болатын. Елорда?а Франка 2 наурызда келеді, алайда оны? к?мекшілері с?л ертерек, 28 а?панда келді. Т?саукесерге екі ай ?алды, сол себепті ?р минут санаулы бол?анды?тан Бутард Даниель мен Даната Мария бірден ж?мыс?а кірісті.
Т?стерді жа?сы пайдалана білетін Франка Скуарчапино «А??улы к?лге» бірінші рет киім тігіп т?р?ан жо?. «Астана Опера» театры ?шін б?л жолы Франка 197 эксклюзивті костюмні? ?лгісін жасады, олар ?аза?станнан алын?ан маталардан тігіледі. Скуарчапино к?пшілікті? халы?тар биіні? к?рінісі – «Тарантелла?а» ерекше ?лгілер ?зірледі, онда фольклорлы? нота сарынына венгер, польша, испан билері орындалады.
Б?л кішкентай шегеден бастап, сахнада?ы алып конструкция?а дейінгі, жі?ішке жіптен бастап, ?демі костюмге дейінгі к?рерменге к?рінбейтін ж?мысты? бергі жа?ы ?ана. Ж?не, б?л кісілерді? ?з ісіні? майталманы екені с?зсіз.
«Астана Опера» бренді ?сынатын «А??улы к?л» ?лемдік стандарт?а сай шы?арылады, б?л – декорациясы, тігілетін костюмдері мен хореографиясы отанды? болатын т???ыш жоба. М?ндай «А??улы к?л» ешкімде болмайды, атал?ан жобада итальянды? шеберлерді? ?атысуы жас театр ?жымын болаша?та спектакльдерді «?з к?шімен» ?ою?а ба?ыттап, ?йретеді.
К?рермен хореографияны? керемет жау?арын 25, 26, 27 с?уірде тамашалай алады. Елорда т?р?ындары мен ?она?тары ?лем сахналарыны? а?ызына айнал?ан, адам ?иялын та? ?алдыратын балеттік негіздегі картинаны к?реді. Атал?ан спектакль ?ойылма?ан сахна жер бетінде жо? шы?ар. «Астана Опера» театры ?зіні? ерекше ж?не ?айталанбас та?басын, біз с?збен айт?анда – «м??гілік театр» екенін к?рсетті, сонды?тан к?пшілік б?л ?ойылымнан кезекті ?ажап к?теді. Театр труппасы жас, жігерлі бол?анды?тан ?ашанда к?рерменін ?айран ?алдыру?а дайын екені аны?, сол себепті «Астана Операны?» бал?ын да, серпінді балетіні? к??ілден шы?атыны с?зсіз.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры