Ата?ты kazako тенорды? ?ызы? о?и?алары немесе Медет Шотабаевты французды? жоба – «Гофман ертегілері» операсын орындау?а ?алай ша?ыр?аны жайлы

Медет Шотабаевты? италияда?ы о?и?асы бая?ыда, студенттік кезінде бастал?ан еді, содан, «Астана Опера» театрында жал?астыЖетекші солист Медет Шотабаев итальянды? театр басшылы?ымен Дж. Вердиді? «Луиза Миллер» операсындаРудольфті? партиясын ?ш м?рте орындау ж?нінде келісімге отыр?ан. Piacenza ж?не Ferrara ?алаларында?ы ал?аш?ы орындаулар ?те табысты ?тті. Со??ы сапар ?ртіске нендей жетістік ?келді, болаша??а ?андай м?мкіндік берді, осы жайында толы?ыра? тар?атса?.

0eeae2a99cfe88f

– Итальянды? Ferrara ?аласында 10 ?а?тарда ?ткен ?ойылым алды??ысынан еш кем бол?ан жо?. Рудольф партиясын ?лемні? жетекші театрлар ?атарына кіретін итальянды? театрларда орындадым. Атал?ан спектакльді шыр?ама?аныма екі ай бол?анды?тан, шамалы уа?ыт ішінде б?рін еске т?сіруге тура келді. Итальянды? к?рермен – ?ызу?анды халы?, ?ншілерді жа?сы ?абылдайды. Олар ?рбір итальянды? жат?а білетін ата?ты тенорлы? «Еске алу» ариясын ?те м??ият ты?дады. Залда операны жібермей тамашалайтын, барлы? ?ншілерді білетін к?рермен жиналды. Осы т?р?ыдан ал?анда, Италияда ?н сал?ан ?те ?иын, себебі м?нда?ы ?рбір адам опера ?неріні? майталманы дерсі?.

– ?з ты?дарманы?ызды, к?рерменні? энергетикасын сезесіз бе?

– ?рине, тіпті, бір арияны немесе речитативті шыр?а?анда к?рерменні? назарын ба?ылауда ?стап т?р?андай, онымен ойнап т?р?андай сезім болады ж?не б?дан да ?зі?ше бір л?ззат аласы?. Мен оларды? ?зіммен бірге дем алып, ?р с?з орамымен бірге келе жат?анын сеземін. Сонымен ?атар адамны? классикалы? музыканы ажырата білмейтіндігі сезіледі, оны ?арым-?атынасынан, аудар?ан назарынан бай?ау?а болады. Италияны? таби?атыны? ?зі ?н сал?ызады. Даусы?ны? к?штілігі сонша, ерте? ерте жатты?уды? да ?ажеті жо?. Ыл?ал ауа дауыс желбезегіне жа?ымды ?сер етеді. Ертемен т?р?ан бойда ?н сал?ым келеді, себебі к?н жар?ырап т?рады. Біра? та?ырыптан ауыт?ымайы?. Мен ?лемні? барлы? театрында ?нер к?рсететін ?стазым – Leo Nucci маэстромен бірге ?р ?арасымды, ?р ?имылымды а?ылдасып, ?р нотамен ж?мыс жасап, ?ойылым?а м??ият дайындалдым.

– Рудольф партиясын орындау Сізге не береді?

– Б?л ал?а жасал?ан ?лкен ?адам. Себебі мен б?л партияны Италияда сонау заманнан келе жат?ан, д?ние ж?зі ?абылдайтын операны шыр?ау де?гейіні? к?рсеткіші болып табылатын адамдармен дайындадым. Мен ?шін ?мірімдегі осы с?ттер ?те ма?ызды. Мен, тіпті, ?нді бас?аша шыр?айтын болдым, техникалы? т?р?ыдан шы?далдым, кезінде мен ?шін ?иын к?рінген ариялар ?азір же?іл сия?ты, мен даусымны? же?ілдегенін сезінемін. ?ашанда ал?а ?мтылып, ж?мыс жасап, ?немі ізденісте ж?ру керек.

– Орында?аны?ыз к??ілі?ізден шы?ты ма?

– Шыр?а?ан сайын шы?даламын. ?р жа?а орындаудан кейін ?зімді б?рын?ыдан сенімді сезінемін. Біз сахнада арияны ??р орындап ?ана т?рмай, ойнауымыз керек, жаттанды с?здерді айтып ?ана ?оймай, шыр?а?ан ?німізді сезіммен жеткізуіміз керек. Бізбен ж?мыс істеген кезде ?стаздарымыз ?мірде басымыздан кешкен с?ттерді іздейтін, ?уанышты с?тті орындау керек болса, бастан кешкен ?уанышты есі?е т?сір, шынайы ойна.

– Актерлы? шеберлік – б?л жо?арыдан берілген сый ма, ?лде ?ажырлы е?бекті? н?тижесі ме?

– Біреу ту?анынан солай, енді біреуде ?абілет болады, алайда сол ?абілетті дамыту керек, мен осы ?з-?зімен ж?мыс істеуі керек адамдарды? ?атарына жатамын. Атал?ан операны шыр?ауды? ?иынды?ы оны? к?не итальянды? тілде жазыл?ан либреттосын е? жас итальянды? орындаушыларды? ?зі толы? т?сінбейтіндігінде.

– Со??ы сапар Сізге нендей пайда ?келді?

– Спектакльден кейін ма?ан «Гофман ертегілері» операсын орындауды ?сынды, ?ойылым Mezzo телеарнасы ар?ылы к?рсетіледі. «Луиза Миллер» жобасыны? ?йымдастырушысы Кристина Ферари ?немі барлы? ?ншілерді жа?тап, бізді ?олдап ж?реді. Келісімді ?сын?ан да сол. Спектакль ая?тал?анда, жаныма келіп, былай деді: «Мен са?ан сыйлы? жасайын деп едім, ол – «Гофман ертегісі» операсыны? партиясын орындау ж?ніндегі келісім». Б?л французды? музыка?а жазыл?ан ?те ?иын партия. Франция мен Италия бірлескен жобада т?рт ?ала?а сапар?а шы?у к?зделген. Мен б?рын-со?ды француз ?ойылымын орында?ан емеспін.

– Шет елде жал?ыз бол?ан ?иын ба?

– Жа?сы адамдар кез келген жерде кездеседі. Айталы?, синьор Роберто мен Алтынай Маханбетжанова есімді ерлі-зайыпты бар, олар Алматыда да, Италияда да т?рады. Италия?а бар?ан сайын мен соларды? ?йінде болам. Синьор Роберто ?немі мен ?шін болысады, ??жаттарыммен, ?о?ырау шалатын кезде к?местеседі. Ол опера?а берілген жандарды? бірі, мейірімді адам, ма?ан ыл?и к?мектесіп, ?ойылымдарымнан ?алмайды.

– Италияда ?аза?станды?тар?а деген к?з?арас ?андай екен?

– ?кінішке орай ма, ?лде жо? па, ол жа?ын білмедім, біра? ол жа?та мені ешкім атыммен атамайды. Мені «kazako» (ит. ?аза?) деп атайды. Барлы? ?ойылымдар жайлы баспас?з жа?сылап жазады, спектакльден кейін мені б?рі дерлік танып жатты. Тіпті, мейрамхана?а барсам, ма?ан ?немі: «O! Ciao,kazako», «С?лем, ?аза?! Сен не жейсі??» дейді. Бір к?ні оркестрмен репетиция барысында ?айта-?айта ?ателесіп ?оя бердім, бір ?ателестім, дирижер жарайды деп ?айтадан бастайды, сосын екінші, ?шінші рет солай болды. ?олына екі ш?лмекті ал?ан ол: «?азір жіберіп ?рамын!» деді. С?йтті де: «?лты? кім?» деп с?рады, мен –«kazako» деп жауап бердім. Мені кадзако деп атайды, б?л ма?ан ?те ?найды. Со??ы кезде менен итальянды? тілде сирек с?хбат алатын болып ж?р. Камераны? алдында аздап абыржыйтыным бар, ал к?пшілік алдында с?йлегеннен ?ысылмаймын. Конференция кезінде тура солай болды, ол жерде ?р солист ?з пікірін айтуы керек еді, кезек ма?ан жеткенде сайрап ?оя бердім, к??іл-к?йім ?те жа?сы болатын. М?ндай ?йымны? бар бол?аны ?те жа?сы екенін атап ?ттім, себебі біз ?ткен екі айлы? курс жас ?нші ?шін ?те пайдалы. Ж?не де мен барлы? с?хбаттарымда ?аза? екенімді, сонау ?аза?станнан, шетелде біліп ?ал?ан «Астана Опера» театрынан келгенімді айтып ж?ремін.

Жа?а ?ріптестерімді сол бір с?ра?: Ол жа?та шарттар ?андай? екені ?ызы?тырады. Мен м?нда жа?дай жа?сы екенін, бізге п?тер бергенін айтам, шетелдік ?ріптестерімні? бізде ж?мыс істегісі келіп кетеді. Мен одан сайын ?уанамын, ?аза?стан ?шін ма?танамын.

– ?азір немен айналысып жатырсыз?

– ?азір «?ыз Жібек» операсында?ы Т?леген партиясына дайындалып жатырмын. Себебі ?аза? операсын орында?ым келеді. Мен ?шін б?л ?те ма?ызды, мен соны уайымдап ж?рмін.

– Шы?армамен ж?мыс жаса?анда неден бастайсыз?

– Егер ол туындыны б??ан дейін орындамаса?, алдымен репертуармен танысу керек. Егер білсе?, б?рын шыр?аса?, ?иын емес. Білмесе?, либреттосын жаттау керек. Шы?арманы? тарихымен танысып, білу ?ажет. Б?рін жетік т?сініп, ба?алап, ?з т?жырымы?ды жасауы? керек. Сосын мен жазбаларды ты?даймын, кім, ?алай орындады дегендей, себебі ?р орындаушы ?зінше шыр?айды. Алайда біреуді? орында?анын д?л солай ?айталау м?мкін емес, неге десе?із, адамдар ?рт?рлі, тіпті дауыс тембрі ??сап т?рса да, ?ркімні? орындауы ?зінше шы?ады. Ж?не мен біреуге еліктеуге тырыспаймын. Мен вокалды? ?иынды?тар?а тап бол?анда ?ана бас?а орындаушыларды? бейнетаспасын алып ты?даймын. Мен е? жа?сы орында?ан ?ншіні ты?даймын да, оны? к?рделі т?старда ?алай шыр?а?анын бай?аймын. Осылайша, ?зімні? нотамды табамын.

– Сахнада?ы б?секелістікке ?алай ?арайсыз?

– Мені? ма?сатым – ?н салу! Б?секелестік барлы? жерде бар, Италияда да бар, алайда басты ма?сат – лайы?ты ?нер к?рсету.Б?секелестік жо?ары болатын конкурстар?а ?атыс?анда мен бар к??ілімді со?ан аударып, ой?а шомылып, б?л сайыс деп елестететінмін, алайда м?ндай т?жірибеден ештеме шы??ан жо?. Сонда барып, ?нді бар ынта?мен, ж?регі?мен айту керек екенін, шыр?а?анда содан л?ззат алып, со??ы рет ?н салып т?р?андай шыр?ау керектігін т?сіндім. С?ттілікті? жолын сонда ?ана ашасы?.

6640b3cb8a10b3a

Live (?ншіні? бастан кешкендері жайлы бірер с?з)

– Сапар барысында есте ?ал?ан ?ызы? о?и?алар болды ма?

– И?, 2006 жылы Италияда о?ып ж?ргенде бай?амай т?л??жатымды киіммен бірге жуып жіберіппін, содан ?аза?стан елшілігіне хабарласу?а тура келді. Елшіліктегілер т?л??жатта?ы фотосы бар бірінші бет сау ма деп с?рады, и? деп едім, онда ештеме етпейді, жарай береді деп сабыр?а ша?ырды. ?йге ?айтатын кез – жаз да келді. Ма?ан алдымен Римге жетіп, сол жа?тан ?ша??а отыру керек еді. Тіркеуге жа?ында?анда т?л??жат с?рады, барымды бердім. Тексеріп т?р?ан ?ыз, та? ?алып, тіпті шамалы шошып ?алды да, м?ндай т?л??жатты ?абылдамаймыз деді. ?арсы жа?та ?зімізді? ?аза?тарымыз т?р?ан, олар б?рін естіп ?алып, м?селеге араласты, с?йтсем, ?аза?стан елшілігінде істейтіндер екен. Мен бар м?н-жайды т?сіндірдім, кешке дейін сырт?а шы?атын т?л??жат жасап берді.

Та?ы бір мынандай жа?дай бол?ан: 2012 жылы Румыния?а конкурс?а бардым. ?йымдастырушылармен хабарласып ж?ріп, ?ай к?ні ж?не ?аншада келетінімді с?рауды ?мытып кетіппін. Н?тижесінде мен 30 шы?тым, ал визам 29 ж?реді, содан бір к?н бойы Амстердамда отырдым, енді поез?а отыратын уа?ыт келгенде т?л??жатымды берсем, тексерушілер визамны? 30 бастап ж?ретінін, поез?а отыра алмайтынымды айтады. ?айтадан билет алу?а тура келді. С?йтіп, 30 к?ні т?нгі он екіден 5 минут кеткенде келдім, ал енді баратын жерім жо?. ?она? ?й іздедім, неге мені ешкім ?арсы алмайды деп та? ?алып ?оямын. «Медет Шотабаев» деген жазумен к?тіп т?рады деп ойла?анмын, себебі ма?ан біреу к?тіп алады деген. С?йтсем, ?йымдастырушылар мені бас?а жа?та іздеп ж?ріпті, телефоным да отырып ?ал?ан еді. Содан конкурс?а келдім, ?атыс?андар арасында жеребе салды, ?міткерлерді? атын атайды, барып номері?ді аласы?. Конкурсты ?йымдастырушы мені к?ріп, «Медет деген Сіз екенсіз ?ой!Сізді іздейміз деп ?бден ?иналды? ?ой!», – деп айтып ?алды. Б?л конкурста мен Бас ж?лдені иелендім.

– Сіз ?шін толы??анды ?мір с?руді? м?ні неде?

– Мен ?шін толы??анды ?мір с?ру – махаббат?а толы ж?рекпен ?мір с?ру.

Б?гінде Медет Шотабаев итальянды? Ravenna ?аласында ?нер к?рсетуде. Алда ?лі Arena di Verona-да «Богема» операсында?ы партиясын шыр?айды. Талантты ?ншіге табыс тілейміз!

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры