Сегодня Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил Государственный театр оперы и балет

Б?гін Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев “Астана Опера” мемлекеттік опера ж?не балет театрында болып, “Біржан-Сара” операсыны? премьерасын тамашалады
21.06.2013

К?пшілікке арна?ан с?зінде ?аза?стан Президенті бірегей «Астана Опера» классикалы? опера ж?не балет театрыны? ашылуымен ??тты?тап, б?л елорданы? 15 жылды?ына ба?а жетпес тарту екенін атап ?тті.

– Е? алдымен, мен с?улетшілер мен ??рылысшылар?а ал?ыс айтамын. Жа?а театр – Орталы? Азияда?ы е? ?лкен ?нер ша?ыра?ы. Б?л – б?кіл еуразиялы? ке?істіктегі со??ы бірнеше онжылды?та салын?ан ке? ау?ымды бірден-бір классикалы? театр. Б?л – ?лемдегі техникалы? жа?ынан е? жетілдірілген театрларды? бірі. Осы тарихи с?т ?лемдік опера ?неріні? жылнамасына енеді. ?аламат «Астана Опера» ?имараты ?азірді? ?зінде елімізді? тарихына жазылды. Оны? к?мбезі астында мен «?аза?стан – 2050» Стратегиясын жария еткенімді білесіздер. Онда м?дениет бізді? ?лтымызды? генетикалы? кодыны? ажырамас б?лігі болып белгіленді, – деді Мемлекет басшысы.

Н?рс?лтан Назарбаев елімізде ?аза?станны? дарынды хал?ыны? шы?армашылы? ?леуетін ашуы ?шін барлы? жа?дай жасал?анына то?талды.

– Т?уелсіздік жылдары ?аза?стан м?дениетіні? на?ыз ?айта ?рлеу д?уіріне айналды. Осы уа?ыт ішінде м?дениет мекемелеріні? желісі ке?ейді. Б?гінде оларды? 41-і республикалы? ж?не жеті мы?нан астамы жергілікті ?йымдар, оларда 75 мы? адам ж?мыс істейді. 2012 жылы мемлекетті? м?дениет саласына б?лген шы?ысы 35 миллиард 500 миллион те?геден асты. Мені? тапсырмаммен Астанада ?аза? ?лтты? м?ражай салынуда. Б?гінде ?аза?стан м?дениеті жа?анды? м?дени м?раны? танымал б?лігіне айналу?а тиіс. Б?л ?азіргі заман?ы ?нерді? барлы? т?ріне – музыка, театр, кино, ?дебиет, сурет ?неріне ?атысты. Б?л ?шін болаша?та ?тетін ЭКСПО-2017 халы?аралы? к?рмесін, сондай-а? ?зге іс-шаралар мен ?лемдік де?гейдегі форумдарды пайдалану керек, – деді ?аза?стан Президенті.

Мемлекет басшысы елімізді? елеулі арты?шылы??а ие екенін атап ?тті.

– Біз жа?а елміз, Астана – жа?а елорда. ?лемні? т?кпір-т?кпірінен бізді? м?дениетімізбен, д?ст?рімізбен, тарихымызбен танысу?а миллионда?ан адамдарды? ы?ылас білдіруі ?бден таби?и н?рсе. Біз осы арты?шылы?ты пайдалануымыз керек! Зауыттар мен жолдар салып жат?ан еліміз бірнеше жыл?а алдын ала негіз ?алауда. Мектептер мен ауруханалар т?р?ызып жат?ан еліміз ?лтымызды? онжылды?та?ы келешегіні? ?амын жасауда. Театрлар салып жат?ан еліміз алда?ы ?асырлар?а б?гінні? биігінен ?арауда, – деді Н?рс?лтан Назарбаев.

?аза?стан Президенті санаулы к?ндерден кейін республикамыз елорданы? 15 жылды? мерейтойын атап ?тетінін де айтты.

– Біз Отанымызды алып шаhармен байыта т?стік. Жар?ын да ?сем жа?а елорда Отанымыз ?шін жар?ын болаша?ты? жаршысына айналды. Б?гінде Астанада да, ?аза?станны? б?кіл ??ірінде де, ж?зден астам этнос ?кілдері т?рып жатыр. Б?л – к?н сайын ?оныс тойы, к?н сайын мереке, тойлар ?тетін ?ала – он мы?да?ан ?оныс иелеріні?, жа?а отбасылар мен жа?а та?дырларды? ?аласы. Міне, біз т?р?ыз?ан Астана мен жа?а ?аза?станны? негізі – бейбіт ?мір ж?не келісім! ?аза?станды?тарды? е?бегі мен шы?армашылы?ы ар?асында жылдан-жыл?а еліміз ны?ая ж?не жа?ара т?суде. Елордамыз ?асырдан-?асыр?а ?ркендей берсін! Бейбітшілік пен береке-бірлік ?р?ашан жасампаз ?аза?стан хал?ымен бірге болсын! Мерекелері?ізбен! Сіздерді «Астана Опера» жа?а м?дениет ордасыны? ашылуымен ??тты?таймын, – деді Мемлекет басшысы.

Операны? жа?а ?ойылымын ?ой?ан – режиссер Юрий Александров. Басты р?лдерде опера сахнасыны? ж?лдыздары – Н?ржамал ?сенбаева (?Р халы? ?ртісі) мен Ахмед Агади (Ресейді? е?бек сі?ірген ?ртісі, Татарстанны? халы? ?рт?сі) ойнады.

Биыл ?аза?стан ?лы композитор М??ан Т?лебаевты? ту?анына 100 жол толуын атап ?туде. Оны? шы?армашылы?ы ?аза?ты? халы? музыкасын еуропалы? ?лгідегі ?лемдік музыка м?дениетіні? жетістіктерімен етене байланыстыру?а ба?ыттал?ан.
А?парат к?здері: http://www.akorda.kz/kz/page/page_214151_

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры