«К?ктен жерге…»

Оны? ?мірі ?шумен, к?шумен, ж?мыспен ж?не о?умен ?тіп жатыр. Алманиядан келе салып Бауыржан ?ндіржанов «Астана Операда» Дж. Пуччиниді? «Богема» операсыны? т?саукесерінде ?нер к?рсетті де, ?ш к?ннен кейін ?айтадан ?ша??а беттеді, опера ?ншісіні? ?мірі осы. Айтып айтпай не керек, тек ?ткен маусымда ол ?здік сахналар: Teatro dellOpera di Roma (Рим, Италия), Aalto MusikTheater (Эссен, Алмания), LOpera Theatre de SaintEtienne (Сан-Этьен, Франция) сегіз ?ойылымда ?нер к?рсетті. Ал алда ?лі Россини фестивалі (Rossini in Wildbad Belkanto Opera Festival, Алмания) ж?не Aalto Musik-Theater (Эссен, Алмания) т?рінде 6 ?ойылымы бар. К?к пен жерді? ортасында ж?рген ?андай екен, б?секелестікте ?мір с?рген ?андай, б?л жайында б?гін бізге Бауыржан ?ндіржанов айтып береді.

?мірі?ізге музыка ?алай енді? Кім де болса, шы?армашылы?ын шамалыдан бастайды, ?з жолы?ыз ?алай басталды, сол жайында айтып берсе?із.

Бала к?німде мен де к?птеген ?аза?станды? балалар секілді т?рлі конкурстар?а ?атыстым. Басында ма?ан анам ба?ыт-ба?дар беріп отырды, с?йтіп, анам бойымда?ы музыка?а деген с?йіспеншілікті дамытты, кейін музыкамен к?сіптік т?р?ыда айналысатын болдым. Физика-математикадан тере?детілген мектепті ая?тадым, сосын «Су ресурстары ж?не суды пайдалану» грантын же?іп алдым. Осы кезде музыка ?мірімні? есігіне ентелеп кірді десем болады. Ол кезде К?л?ш Б?йсейітова атында?ы театр?а экскурсия?а баруды? с?ті т?сті. Опера театрыны? боса?асын атта?аным сол-а? екен, ма?ан керегі осы екенін бірден ??тым. Анама Музыка Академиясына ты?далым?а бар?ым келетінін айттым. Ма?ан талабы? бар деді, алайда бастап?ы музыкалы? білім болуы керек деді. Екі дайынды? курсынан кейін ?стазым ?анат ?бді?адір?лы ?бді?адіровты? класына т?стім. Кейін Италияны? Озимо ?аласында?ы халы?аралы? Вокал Академиясына о?у?а бардым. Осы о?уымны? ар?асында итальянды? тілді ме?геріп, жап-жа?сы с?йлейтін болдым. ?азір шет тілдерді білген ?те ма?ызды. Мен итальянды?, а?ылшын тілдерін білемін, енді неміс тілін ?йреніп жатырмын. ?рине, м?нымен то?тап ?алмаймын.

Опера Олимпіне к?теріліп, сол биіктен т?мендемес ?шін не керек деп ойлайсыз?

Мен ?шін ‘Олимп’ деген т?сінік жо?, себебі нені? болса да шары?тау шегі деген ??ым – сен белгілі бір биікке жетесі? де, сонымен то?тайсы? деген с?з, б?л д?рыс емес. «Опера Олимпінде т?ра?тап ?алу» дегеннен г?рі, мені? жаныма «?оз?алу» с?зі жа?ын ж?не ол ?оз?алыс тек ал?а болуы керек. Мен ?шін опера – б?л ?мір. Ма?ан сахнада к?птеген та?дырларды сомдап, бастан кешкен ?найды. Ж?не сен алда ?андай сый к?тіп т?р?анын еш?ашан білмейсі?, біра? мен осыны? б?рі ?зімдікі екенін аны? білемін. Мен ?немі ?мірімні? белгілі бір кезе?інде алдымда на?ты бір ма?сат т?р?анын к?ремін ж?не со?ан ?мтыламын, ?ол жеткен со?, ары ?арай ?мтыламын. Мені? жолым болды, ?зіме л?ззат беретін с?йікті к?сібім бар. Ж?не ж?мысты? ?анша ?аржы ?келетіні ма?ызды емес, мен ?шін ?зімді сол ж?мыста ?ажет ?рі пайдалы сезінген ма?ызды. Егер ма?ан бір н?рсе ?намаса, ол ?олымнан келіп т?рса да, мен онымен айналыспаймын.

Б?секелестікке ?алай ?арайсыз?

Б?рінен б?рын, б?л ал?а жылжу?а м?мкіндік беретін, бойы?да?ы к?ш-жігері?ді оятып, бірінші кезекте, ?олы?нан бір н?рсе келетінін ж?не ?лемді с?л де болса, жа?сы ете алатыны?ды ?зі?е-?зі? д?лелдеткізетін ынта. ?р театрда, ?р маманды?та міндетті т?рде б?секелестік болуы керек деп есептеймін, онсыз еш?ашан табыс?а ?ол жеткізбейсі?.

?з кейіпкерлері?із жайлы не айтасыз, Сізге оларды? барлы?ы ?най ма? Арасында таби?аты?ыз?а ?арама-?айшы, алайда ойнау?а міндеттісі бар ма?

Менде ?намайтын кейіпкер жо?. ?р кейіпкер сен оны орындау?а дайын бол?анда – ?з уа?ытында келеді, сен оны бай?амай да ?аласы?. Ол басты роль ма, екінші орында?ы роль ма, ма?ызды емес. Мен та?дыр?а сенемін, бізге б?йыратын н?рсені? б?рі бекерден-бекер емес. М?ны? ма?ыздылы?ы ?р ?ртісті? ?лкен механизмні? кішкентай ?ана б?лігі екенінде, ал опера шыныменен алып механизм. Спектакльді? с?тті шы?уы, сахнада орна?ан атмосфера?а байланысты. Сол себепті о? н?тижеге ?ол жеткізу ?шін сахна?а шы??ан сайын б?рын?ыдан да жа?сы ж?мыс істеуге тырысамын.

Рольдерден жиі бас тартасыз баС?йікті ролі?із бар ма ж?не осыны ойнасам деп армандап ж?рген ролі?із болса, айтса?ыз?

Партиядан мына жа?дайда бас тартамын – егер ол мені? даусыма келмесе немесе ол партияны орындауды? уа?ыты тума?ан жа?дайда. Мен ?ашанда жа?а партияны ойнау?а дайынмын, б?л жа?а о?и?алар, жа?а бір та?дырды бастан кешесі?. Жа?а кейіпкерді танып-білген кезде сен оны? тарихын толы? зерттейсі?, оны? кейіпіне енесі?. Сахнада ?мір с?ріп, ра?аттану керек, не??рлым кейіпкері?ді жа?сы т?сініп, сахнада ?зі?ді емін-еркін сезінсе?, со??рлым ол шынайы шы?ады да, к?рермен тіл білмесе де кейіпкері?ді о?ай т?сіне алады. С?йікті рольге келсек, ол В.А. Моцартты? «Фигароны? тойы» операсында?ы Фигароны? ролі деп ойлаймын. Б?л спектакльде ж?мыс жаса?ан ма?ан ?атты ?нады. Ол кезде мен ?зіммен ?зім болдым, ол мені? бір б?лшегімдей болды. Мен сахна?а шы?тым да, сезгенімді ойнадым. Барлы?ы таби?атыммен ?йлесіп т?рды. Орында?ым келетін болаша? рольге келсек, ол – В.А. Моцартты? аттас операсында?ы Дон Жуан.

?рт?рлі рольді сомдау ?иын емес па?

Бірінші кезекте, б?л к??іл-к?й. ?р рольге сен ж?йелі т?рде ?арайсы?, сезім т?р?ысынан алса? да дайынды? ж?реді. Сезімге толы??анды берілу керек деп санаймын. ?ркез жа?а сезімге б?леніп, жа?а байланыс, дауысы?ны? жа?а ре?ін тап?ан ?ызы?. ?зімді-?зім ?немі тек операда ?ана емес, жалпы ?мірде жа?а н?рсені ізденуге м?жб?рлеймін.

Бойы?ызда?ы таланты?ызды? к?зін аш?ан адам бар ма, ол кім?

Ол мені? ата-анам. Олар ма?ан ?мір берді, олар мені ?немі ?олдайды, ба?ыт береді, мен олардан б?рін ?йренемін. Олар мені? ?азір ?андай бол?аныма ы?пал етті. Уа?ыт ?те келе мен олардікі д?рыс екенін т?сіндім. ?азір мен б?рін солар ?шін жасаймын, себебі олар мен ?шін е? ?ымбат жандар. ?стазым ?бді?адіров ?анат ?бді?адір?лын атап ?тпеуге болмайды. Жа?ында ол кісі д?ниеден озды, алайда ол кісі бізді? жадымызда, ж?регімізде м??гіге ?алады. Ол ма?ан бір шынды?ты ?йретті: «Е?бек адамды биіктерге жетелейді». Егер сені? арманы? болса, егер сен ?иынды??а ?арамастан, сол арманы?а беттесе?, онда сен ?мірде ?ала?аны?ны? б?ріне ?ол жеткізесі?. Егер арманы? мен ма?саты? болса, б?рі орындалуы м?мкін. Ол ма?ан алып опера ?леміні? кішкентай ?ана есігін ашып берді. Ата-анам ма?ан ?мір берсе, ол ма?ан тура солай ?зімні? ?нердегі орнымды табуыма м?мкіндік берді. Мені? олар?а ж?не Жарат?ан?а барлы? берген н?сібіне, ж?не алда к?тіп т?р?ан, барлы? беретін н?сіптеріне ал?ысым шексіз.

Сахнадан б?лек та?ы нені армандайсыз?

Отбасын ??руды. Ата-анама ?арап, ?мірде е? ма?ыздысы – отбасы екенін т?сінемін, сол отбасымды ??р?ым келеді, алайда алдымен ?зім соны? мы?ты тірегіне айналуым керек.

Беделді опера сахналарында ?нер к?рсетіп ж?рсіз, б??ан ?алай ?ол жеткізді?із?

Беделді сахналар жайлы с?з ?оз?ау ?зірге тым ерте. Мен ?з жолымды енді бастадым. Он жылды? о?удан кейін б?рі енді бастал?анын т?сінемін. Ал беделді опера сахнасында ?нер к?рсетіп ж?рген адамдар ол т?рге ?здеріні? ?ажырлы е?бектеріні? ж?не барма?тай ба?ты? ар?асында ?ол жеткізді, бізді? к?сібімізде ба?ы? жанбаса, онсыз болмайды.

Камералы? репертуары?ыз бар ма?

Мен ?азір опералы? репертуармен ж?мыс жасап жатырмын. Бар ойым тек осы операда. Сол себепті ?зімді камералы? репертуарда к?рсететіндей м?мкіндік бол?ан жо?. Оны орындау ?шін белгілі бір т?жірибе?, икемі? болуы керек, себебі оны? опералы? репертуардан айырмашылы?ы орасан зор. Камералы? репертуар – сезімге толы, б?л кей кезде атмосферасын бірнеше минут ішінде орнату керек болатын ?зінше б?лек бір ?лем. Осы ?ыс?а уа?ыт ішінде суретші іспеттес картинаны дауыс бояуымен салып шы?уы? керек.

Репетицияны былай ?ой?анда, ?ойылым алдында ?зі?ізге т?н ерекше дайынды? ж?ргізесіз ба, вокалды? гимнастика, ерекше диета дегендей?

Табысты? негізін ?ш н?рсе ?алайды, олар: жа?сы физикалы? форма, жа?сы к??іл-к?й ж?не режим. Та?ерте? гимнастика жасау, спорт, ж?гіру – осыны? барлы?ы ?мірімні? ажырамас бір б?лігі.

Барлы? режиссермен тіл табыса аласыз ба?

Са?ан не ?найды, не ?намайды, онымен ешкімні? ісі жо?. Сен келесі? де, ?з ж?мысы?ды жасайсы? ж?не жа?сы жасайсы?, жеке ?арым-?атынас деген н?рсе жо?, ж?мыс, ж?мыс, та?ы да ж?мыс. Опералы? театрда ж?мыс істейтін ?ртістер ?з ісін ?те жа?сы білуі керек. С?йлесуге дайын, ашы? адам болса?, режиссермен еш?ашан ?иынды? болмайды. Сондай-а? Еуропада сыншыларды? пікірі ?те ма?ызды, ?ншіні? мансабы, атыны? шы?уы к?біне солар?а байланысты.

Опера жа?алы?тарын о?ы?анды ?натасыз ба?

Жа?алы?тан, опера ?леміндегі ?згеріске ?шырап жат?ан ?рдістерден ?алмай, ?немі ?ада?алап отырамын ж?не ?немі достарым мен ?ріптес ?ншілерді? жетістігіне орта?сатып ж?ремін. Д?ние ж?зі бойынша ж?мыс жасайтын достарым ?те к?п ж?не мен де солармен ?леуметтік желі ар?ылы ?з жетістігіммен б?лісіп т?рамын.

«Астана Опера» театрына тілегі?із

Б?л театрды? ?айда ж?рсе? де, ?айтып келгі? келіп т?ратын ?йі?дей бол?анын ?алаймын. Осы жерде ж?здесіп, бірге ж?мыс істеп ж?рген тамаша адамдармен б?ріне ?ол жеткізуге болады. Бізді? театр ?лемдік ?леуетке ие, о?ан барлы? м?мкіндік жасал?ан, Театр директоры М?хамеджанов Т?леген М?хамеджан?лы бас?ар?ан тамаша басшылы?ымызды? бізді? алдымыз?а ?ой?ан ма?саты мен ?стан?ан о? ба?ытын тек ?олдау ?ажет. Жа?ын болаша?та бізді? театр ?лемдік опера ала?ынан ?зіні? лайы?ты орнын алады деп ?міттенемін.

С?хбаты?ыз?а ра?мет!

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры