Абайла?ыз, балетте тыш?андар ж?р!

Аты а?ыз?а айнал?ан хореограф – Юрий Григорович та?ы «Астана Операда». «Жа??а? ша??ыш» – маэстроны? елордалы? театрда ?оятын осымен ?шінші спектакліОл ?ой?ан ?лемдік хореографияны? жау?арына айнал?ан «?й?ыда?ы ару» ж?не«Спартак» балеттері ?аза?станды? к?рерменні? к?зайымына айналды, ?лем с?йіп тамашалайтын тере? философиялы? ма?ыналы ?ызы?ты к?рініс – «Жа??а? ша??ыш» балеті де міндетті т?рде к?рерменімізді? жо?ары ба?асына ие болатынына сенімдіміз. Елорда т?р?ындары мен ?она?тары т?саукесерді 25, 27, 28, 30, 31 желто?санда тамашалай алады.

1

_DSC4395

1844 жылы Александр Дюма-?кесі ы??айына келтірген балетті? либреттосына Э.Т.А. Гофманны? «Жа??а? ша??ыш ж?не тыш?андар королі» атты ертегісі негіз бол?ан. Оны? ма?ынасы мынада: балаларды? рождестволы? балында кішкентай Мариге сыйлы??а ойыншы?тар тарту етеді. Соларды? ішінен ол б?рінен де, а?аш жа?тарымен жа??а?ты уататын Жа??а? ша??ышты ?натады. Т?н ішінде Мариге ойыншы?тар?а ?арсы тыш?андар шабуыл?а шы??аны, ал ойыншы?тар ?ор?аушыларын Жа??а? ша??ыш бастап келе жат?аны к?рінеді. С?йіктісін ?ор?аймын деп Мари тыш?андар короліне кебісін ла?тырып жібереді, Жа??а? ша??ыш-Ханзада олар?а со??ы со??ы береді. ?а?армандар тыш?андар ?скерін же?гендеріне ?уанып, билеп жатады. Барша ж?рт Мари мен Ханзаданы? корольдік тойына дайындалуда… Не болып ?алды? Мари ?зіне таныс б?лмеде оянады. Жа??а? ша??ыш ?лі де оны? ?олында екен. Б?л бар бол?аны си?ырлы ертегі еді…

Сыншыларды? с?зімен айт?анда, «?лемдік музыкалы? ?дебиетте ?айсар да, батыл ?а?арман жайлы армандау ар?ылы ал?аш?ы махаббат сезімі оян?ан?а дейін ?уырша?пен ойнайтын ?ыз бала жаныны? жетілуіне – «сезімді т?рбиелеу» ?дерісіне жауап беретін мысал жо?».

Кейіпкер бастан кешетін барлы? уайым аса к?рнекті композитор П.И. Чайковскийді? керемет музыкасы ар?ылы берілген, оны? орасан зор музыкалы? ж?мысы биді? к?рделілігін талап етеді. Осы бір тере? туындыны д?л т?сініп, ойластырыл?андай етіп жеткізу тек Юрий Григоровичті? ?ана ?олынан келгенін атап ?ткен ма?ызды. Ол шы?ар?ан жеке номерлер: ?нсіз ?ысты? таби?атты? кейіпін та??ажайыппен жеткізетін ?ар ?ылауларыны? биі, ?ытайлы? к?лкілі «шай» биі мен «кофе» биі ?лкендерді? де, кішкентайларды? да бойын сезімге толтырады. 

_DSC4003

Жа?а жылды? ертегідей еліктірер т?саукесерді ?зірлеуге «Астана Операны?» декорациялы? цехынан бастап, техникалы? б?ліміне дейін барлы? ?ызметі ат салысуда. Бутафорияны дайындаушылар со??ы ж?мыстарын ая?тап, спектакль ?арлы болады деп ?алжы?дап та ?ояды. Ж??а метал?а негізделіп, капрон тордан жасал?ан ?ар ?ылауыны? елу ж?бы сахнада жапала?та?ан ?арды елестетіп т?рады.

_DSC4009

_DSC4017

_DSC4019

2

М?нымен біткен жо?, бутафорлар ?оржынында ішінен жанып т?ратын ерекше дабыл бар ж?не ол балерина ?стіне шы?ып ?ана ?оймай, белгілі бір ?имылдарды ж?зеге асыра алатындай ?те берік материалдан жасал?ан.

_DSC4021

Т?сауы 1966 жылды? 12 наурызында кесілген ?лкен театрды? т?пн?с?алы? ?ойылымы санаулы к?ннен кейін астаналы? к?рерменді ?зіні? ау?ымдылы?ымен ?рі к?ркемділігімен та? ?алдырады. Ар?ан?а керілген кеме, ?лкенді-кішілі зе?бірек, шартылда?тар, ?ойлар, желпуіштер, 22 парик, 200 жуы? костюм жар?ыра?ан т?стер тізбегін паш етеді. Сценографиясы КСРО халы? ?ртісі, Ленин, екінші д?режелі екі Сталин сыйлы?тарыны? лауреаты, Мемлекеттік сыйлы?ты? иегері Симон Вирсаладзенікі. ?лы суретші жайлы, ол «биді киіндірді» деп айтатын.

_DSC4028

Балет ?ртістері ?з партияларын жете дайындауда.

_DSC4881

_DSC5101

3

Тайыр Гатауов бала к?нінде бас партияны ?лкен сахнада орындауды арман еткенін есіне алады, алайда оны? жасында?ы о?ушылар?а тек жаппай ?ойылым?а шы?атын к?ріністерде билеуге болатын. Уа?ыт ?тті, енді ол бас партияны орындайды. – Сырт к?зге же?іл ж?не ертегідей болып к?рінгенмен, б?л спектакль ?те к?рделі, ол бишілерден барын салуды талап етеді. Мен Жа??а? ша??ыш-Ханзаданы? р?лін сомдаймын, б?л кейіпкер жан-жа?ты к?мекті ?ажет етеді, сен «к?тергіш кран» іспеттес екі са?ат бойы сахнада боласы?», – деп к?леді Тайыр Гатауов.

?рине, кез келген балерина Мариді? партиясын (Бекетаева ?йгерім, Баспаева М?дина, Усина Гау?ар) билегенді армандайды, алайда б?л балетте жар?ыра?ан ж?не естен кетпес кейіпкерлер жетерлік, олар – Арлекин, Коломбина, Жын ж?не Сайтан, Испанды?, ?нді, ?ытайды?, Орыс ж?не Француз ?уырша?тары.

_DSC4444

_DSC4465

Спектакльді ?оюшы хореограф Юрий Григоровичті? ассистенттері – Руслан Пронин мен Оксана Цветницкая ?зірледі.Маэстроны? ?зі со??ы н?ктелерін ?ойып жатыр.

_DSC4745

4

_DSC4493

Шамамен 20 жыл б?рын Жа?а жыл ?арса?ында «Жа??а? ша??ышты» тамашалау, м?скеуді? зиялы ?ауымы ?шін міндетті т?рде баратын шара еді. Оны? ?стіне балет майталманы болу шарт емес, бастысы – «м?ртебелі шара?а» бару. «Жа??а? ша??ышты» ?лкен театрда 31 желто?санда тамашалау ерекше беделге ие еді, неге десе?із си?ырлы мереке содан басталатын. Атал?ан спектакль «Астана Опера» театрында да жо?ары табыс?а ие болады деп ?міттенеміз.

_DSC4498

Кішкентай к?рерменге арнап театр та??ы спектакльдер ?ояды, м?нымен ?атар бала?айлар?а ?ойылым алдында сыйлы?тар таратылады.

 _DSC5045 - Version 2

Photo: Copyright © Astana Opera, 2014
Photographer: Karla Nur

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры