Мені та?да!

Мамыр айыны? екінші жартысын к?пшілік со??ы ?о?ыраумен ж?не емтихан тапсырумен байланыстырады, осы т?ста «Астана Опера» театрында да ?зіндік емтихан ?тетінін айта кету керек. Д?лірек айт?анда конкурс болып, театрды? ал?аш?ы маусымында ?ртістерді? нендей жетістікке жеткені, сондай-а? керісінше, кімні? ?лсіздік танытып, ?з орнын босататыны аны?талады. Алайда театр басшылы?ы басты ма?сат шы?армашылы? ?жымды сол ?алпында са?тап ?алу екенін бірден ескертеді.

Конкурс 18 мамырда бастау алып, 27 мамырда ая?таладыОсы мерзім ішінде ?діл ?азылар с?згісінен хор, оркестр, опера, балет ?ртістері ж?не пианиношы-концертмейстерлер ?теді. Атал?ан конкурсты ?ткізу ма?сатында ?азылар ??рамына отанды? мамандармен ?атар Алмания, Грекия, Италия, Ресей елдерінен беделді адамдар ша?ыртылды.

Театр ?ртістері мен аспапшыларына арнал?ан конкурсты жыл сайын ?ткізу – шы?армашылы? ?жымыны? ?немі ізденісте ж?руіне себепші болатын ?лемдік т?жірибе. Естері?ізге сала кетейік, «Астана Опера» ?ртістері шартты? негізінде ж?мыс жасайды. Олармен бір жыл?а келісім жасал?ан, енді ?з орындарында ?алу?а лайы?ты ма, соны д?лелдеулері керек. Жа?а театрда ж?мыс істеуге барлы? жа?дай жасал?ан, к?рнекті итальянды? шеберлер шеберлік саба?ын ?ткізіп т?рады, шетелдік гастрольдер де бар, осыны? барлы?ы таланттарды? дамуына серпін беретіндіктен, б?л ?нер ордасында ?алу?а т?рарлы?.

Алда?ы конкурс?а тек ?аза?стан ?ртістері ?ана емес, сондай-а? к?ршілес Азия, Ресей, Еуропа ж?не Америка елдеріні? т?р?ындары да ?атыса алады.

Ты?далым алдын-ала жазылу бойынша ж?ргізіледі. Тол?ыра?

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры