Итальянша монтаж жасау

К?рермен ?шін «Тоска» жа?а спектаклін тамашалайтын к?н жа?ын. ?сем шамдар?а жан бітіп, шымылды? т?рілгенше, біз сіздерге «Ла Скаланы?» ?алай «Астана Опера?а» ?оныс аудар?анын баяндап берейік.

?демі костюмдерді Вера Марзот ?зірледі, ал алып декорациялармен Маргерита Палли ж?мыс жасады. Итальянды? шеберлерді? ?олынан шы??ан е?бек Италияны? театрлы? ж?регі – миланды? «Ла Скаладан» ??ыптап жеткізілді.

Салма?ы 100-ден 500 келіге дейін баратын биік ба?аналар ??дды бір ??растырылмалы ?й секілді санаулы к?н ішінде бой к?терді, ж?мыс ?ар?ыны керемет, монтаждаушыларды? ?р минуты алтынмен те?. Тіпті, бал?алар «Тосканы?» ыр?а?ымен бірге ты?ылдап жат?андай. Сахнаны? ?ай жеріне барса? да, итальянша с?йлеген адамдар, монтажды жо?ары де?гейлі мамандар ж?зеге асыруда. ??растыру технологиясыны? ?аза?стандікінен айырмашылы?ы бар, ?рине. К?птеген б?ранда, сомын мен неше т?рлі темір б?лшектер ?олмен б?ралады, зергерлік ж?мыс десе де болады, осыны? б?рі 7 мамыр?а дейін дайын болуы керек.

 DSC_2002

DSC_2065

?имараттар, шіркеу б?рі де «сыны? к?йінде» кескінделген, б?л со?ыс шарпы?ан жерде ?ира?ан м?лікпен ?атар сезім мен уайым?а да орын табылатыныны? белгісі іспеттес итальян-романды? на?ышта ?зірленген декорацияларда бейнеленген.

Астаналы? к?рермен ?шін театр е? жа?ашыл деген ойларды ж?зеге асыруда. К?дімгі т?тін шы?аратын ?ару ж?не бас?а реквизиттер Шай?ас кезіндегі к?ріністерді шынайы ?мірге айналдырады.

Декорациялар мен реквизиттерді ?оя беріп, костюмдерге к?з ж?гіртсек. Олар бізді Наполеон бас?ар?ан француз ?скеріні? Италия?а баса к?ктеп кірген кезі – 1800 жыл?а жетелейді. Іріктелген мата, т?стері – б?рі сол ?ткен заман?а сай. Костюмдер таби?и маталар – ж?н мен ма?тадан тігілген. Бірі алуан-т?рлі безендіруімен ж?не суретімен, ?згесі ?лгісіні? ?арапайымдылы?ымен та?дай ?а?тырады.

 DSC_2040

DSC_2034

DSC_2036

DSC_2044

 ?те ау?ымды ?ойылым бол?анына ?арамастан, костюмдерді? барлы?ы дерлік ?олмен тігілген. Сол топтаманы? ішінен ?уырша?тар?а ша?тал?андай кішкентай бешпенттер мен жейделер есте ?аларлы?. «Астана Операны?» бал?ын ?ртістеріне де атал?ан ?ойылымда орын табылыпты. Хор ?ртісі атанып ?лгерген е? жас ?атысушыны? жасы бесте, ал е? ?лкені 15-те.

Балалар ас?ан тол?ыныспен дайындалуда, енді ше, олар сахна т?рінде б?гінгі опера ?леміні? жар?ыра?ан ж?лдыздары – Марсело Альварес ж?не Анна Пироццимен бірге ?нер к?рсетеді емес пе? Бір с?збен айт?анда, м?ндай ата?ты ?она?тарды кез келген театр ша?ыра алмайды, оны? ?стіне опера ?ншілері де барлы? опера ?йінде ?нер к?рсетуге келісе бермейді, олай болса, астана ?она?тары мен т?р?ындарына эксклюзивті «Ла Скала» туындысын тамашалау б?йыр?ан екен. К?рерменні? іші пыспайтыны айдан аны?, неге десе?із, ?лем театрларыны? репертуарынан т?спейтін б?л операны? к?рінісінде б?гінгіні? триллері іспеттес ?у?ын, ?лім баяндалады. ?рине, кез келген жа?сы ?ойылымда?ыдай сезімге де орын бар м?нда. Бас кейіпкер Тоска суретші Марио Каварадоссиге ?ашы? болады, ?оюшы режиссерді? со?ын немен ая?тайтынын ?зірге тек болжау?а ?ана болады, десек те, со?ы ?серлі болатынына еш к?м?н жо?. ?лемні? е? жо?ары с?раныс?а ие режиссерларыны? бірі Лука Ронкони ?андай ж?мыс?а кіріссе де, оны? е?бектері е? мы?ты деген ?иялдан да асып т?седі.

Ата?ты итальянды? ?ншілер ?аза?стан?а келіп те ?ой?ан. ?ртістерді? ал?аш?ы репетициялары басталып та кетті. 

DSC_2225

Анна Пироцци жа?а театрды? сахнасында ?нер к?рсету туралы ?сынысты ?уана ?абылда?анын айтады. «Италияда «Астана Опера» жайлы жиі естимін, сол себепті жас театрды ?з к?зіммен к?руге ?ызы?тым. Мен Марсело Альвареспен ал?аш рет бірге шыр?а?алы т?рмын. Атал?ан партияны б??ан дейін Турин театрында орындадым, оны француз режиссері ?ой?ан еді. Тоска таби?атынан ?те ?жет, ма?ан ??сайды, алайда осы мінезді? романтикалы? т?сы да бар, ол да мені? жаныма жа?ын», – деп ойымен б?лісті Анна Пироцци.

Ал мынау Альберто Мастромарино – Скарпияны? ролін сомдаушыжа?ымсыз кейіпкермансап жолында ол осы партияны350 рет орында?ан. ?зіні? даусымен ол кейіпкеріні? ашуын жеткізіп, ты?дарман?а ?зін жекк?рінішті ете алады. Бас кейіпкер оны ?лтірген кезде к?рермен шынымен-а? ?уанады. Дирижер Даниель Орен б?л операмен д?ние ж?зінде ж?мыс істеп шы??ан. Маэстроны? дирижерлы? еткенін к?ру – б?лек бір спектакльді тамашала?анмен те?. Даниель Орен музыканы? ?алай т?гілуі керектігін бар болмысымен к?рсетеді, айталы?, жо?ары нота шыр?алуы керек кезде ол тіпті, секіріп ?ояды. Сол кезде ?рбір музыкантты? жаны ?ызып, бойында ойнау кезінде ?ажетті ??штарлы? пайда болады.

Атал?ан ?ойылымны? Елордалы? к?рермен ?шін б?рімен – тамаша шыр?аудан бастап, бізге жеткен итальянды? декорациялар мен костюмдерге сі?ген атмосферасы мен энергетикасына дейін есте ?алары даусыз. Кезінде аты а?ыз?а айнал?ан «Ла Скала» театрына ?ызмет к?рсеткен осыны? б?рі енді жо?ары ?нерді? т?мары іспеттес «Астана Опера» жас театрыны? бір б?лігіне айналды.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры