Марсело Альварес: «Мен жарнамама еш?ашан а?ша т?леген емеспін»

DSC_7487«Астана Опера» театрында биыл?ы к?ктем ерекше болдыал сол ерекшелікті о?ан ?йгілі ?она?тарды т?гіп сал?анДж. Пуччиниді? «Тоска» операсыны? т?саукесері берді. Марсело Альварес, Анна Пироцци, Альберто Мастромарино – м?ндай афишаны ?лемні? кез келген театры ?ыз?анар еді. К?рерменні? с?йіктісі, те?десі жо?, заманымызды? ?лемге ?йгілі теноры – Марсело Альварес – Каварадосси партиясыны? орындаушысымен ??гімемізді назары?ыз?а ?сынамыз.  

Сізді? табынушылары?ызды? клубы айтарлы?тай ?лкен, ??дды бір поп-ж?лдыздікіндей, о?ан не себеп деп ойлайсыз?

Осынша табынушым бол?анына мен ба?ыттымын, олар ?те к?п, дегенмен бірден айта кетейін, мен еш?ашан ?зімді жарнамалау?а а?ша т?леген емеспін. Б?л ?нерді с?йетін адамдар, бар бол?аны осы, б?л мені? орындауымда?ы операны с?йетіндер. Театрдан шы??анда табынушыларым ?немі мені к?тіп т?рады, оларды? басым б?лігі жастар. К?рермен алдында сен шыншыл болу керексі?, м?ны олар міндетті т?рде сезеді, б?л мені? алтын ?а?идам.

«Астана Опера» театры Сізге ?андай ?сер берді?

Мен «Астана Опера» театрына келуге ?ызы?тым, неге десе?із, мен ?шін б?л театрды? де?гейі «Метрополитен-опера»театрынікімен бірдей. Ал?ашында мені Каварадосси партиясын орындау?а ша?ыр?анда, мен шамалы ойланып ?алдым, себебі театр жа?а ?ана ашылды, ?лі таныла ?ой?ан жо?. Алайда келіп, барлы? дайынды?ты, де?гейін ?з к?зіммен к?ргенде, барлы? к?м?нім сейілді. Мені? ?аза?станды? ?ріптестерімні? бойында?ы ?уаты ж?не ж?мыс?а деген ??лшынысы зор екен, б?л ?те ма?ызды. Театр?а келгеніме біраз к?н болды, м?нда ж?мыс істейтін адамдарды? сахнада репетиция барысында бар к?ш-жігерін сал?анына к?зім жетті, ал м?ндай ынта?а бас?аша жауап беру м?мкін емес.

Опера шынымен де опералы? индустрия?а айналып кетті ма?

Негізінде солай, дер едім. ?кінішке орай, классикалы? опера к?птеген ?ншілер ?шін индустрия?а айналды, біра? мен ?шін емес. Мен тек ?з к?рерменім ?шін ?н саламын.

Сізді? “Тоска” операсында орындайтын кейіпкері?із Каварадосси саяси о?и?алар шиеленісіні? ??рбанына айналады, Сіз ?мірде сол саясат?а ??ла? т?ріп, ?лемде не болып жат?анын ба?ылайсыз ба?

?кінішке орай мені? саясат?а ??ілетін м?лдем уа?ытым жо?. Бір жылда он екі ай болса, мен соны? к?п болса, бір айын ?ана ?йде ?ткіземін. Мен д?ние ж?зі бойынша ж?мыс жасаймын. Мен т?рлі президенттермен, министрлермен таныспын. Біз “люкс класында?ы” тамаша сы?андармыз. ??дай?а ш?кір, мені барлы?ы танымаса да, к?пшілігі біледі. Театрларды? ж?мыс жасау ж?йесіне келсек, егер бір н?рсе к??іліме жа?паса, онда мен оны іште б?гіп ?алмаймын, бірден айтып тастаймын. Мысалы, Сіз ?лемдегі ?ш тенор жайында с?з ?оз?ады?ыз, ал ма?ан сол санаулы тенорларды ата?аны?ыз м?лдем ?на?ан жо?, б?л ?зге ?ншілерді? ашылуына, танылуына жол бермейтін, барып т?р?ан ?ысым жасау деп т?сінемін. М?ндай ?ысым жасау ж?йесі тек операда емес, кез келген салада бар. Ма?ан ?намайтын н?рсе жетерлік. Мен театрларда?ы ба?а м?селесін, шы?ын м?селесін айтып отырмын. Мен беті? бар, ж?зі? бар демеймін, б?л жайында ?немі бетке айтамын, со?ан ?арамастан ірі театрлар мені ?айта-?айта ша?ырады. Неге екенін білесіз бе? Себебі мені к?рермен та?дады. Егер сол ?лы Доминго б?рімізді? осы ж?йені? ??лы болып ж?ргенімізді тым болмаса бір рет айтса, оны? с?зіне б?рі ??ла? асар еді, н?тижесінде б?гінгідей жастар азын-аула? тиын?а ?н айтып ж?рмес еді. Мен ж?рген жерімде шынды?ты ?ана айтамын, ?лі де айтамын. Айталы?, «Астана Опера» театры ?алай пайда болды? Егер Президент Н?рс?лтан Назарбаев кезінде ?з дегенінде т?рмаса, театрды салу туралы жарлы? шы?армаса, ?азір б?л театр болмас еді. ?ашанда ?згелерді ?зімен бірге ертетін жетекші болады. Ондай жа?дай ?з басымнан ?ткен, егер бір ?оз?алысты? бастал?анын к?рді? ба, онда о?ан кедергі жасама, ?згелерді? ісін ?з с?зі?мен б?лдірме.

Опера ?нерінде романдар, ?рыскерістер бола ма?

И?, оны теледидардан да естіп жатырсыз, ондай жа?дай кез келген салада болады, мысалы, банкте ?ызметкерлер арасында роман болуы м?мкін. Мені? ойымша, е? бастысы – шымылды?ты? артында?ы емес, сахнада?ы н?тиже.   

Б?гінгі к?рермен опера?а не ?шін барады?

Адамдарды? деншілігі опера?а ?здерін жа?сы ?ойылымнан ?алмайтын эстет етіп к?рсету ?шін барады. Алайда мен де кезінде бардым, с?йтіп, опера ж?регімні? ?алауы екенін т?сінуді? с?ті т?сті, кештеу бардым дер едім. 30 жасыма дейін мен Аргентинада жи?аз фабрикасыны? иесі болдым, сосын мен ?зімді бас?а ма?сат?а жарал?ан жан екенімді ??тым. Мен ?зімні? неге ?уес екенімді т?сініп, ?мірдегі орнымды таптым. Жа?сы ?нші болу ?аза?станда да, Аргентинада да, ?лемні? кез келген т?кпірінде де о?ай?а со?пайды. Мені? ?р?айсы?ыз?а тілерім, ж?ректері?із нені ?алайды, не н?рсеге ас?ан ??лшыныспен ?мтыласыздар, со?ан ?ол жеткізі?іздер. Кезінде ма?ан к?п адам к?ліп еді, соны? ішінде ?кем де бар, ол: «Сол ?ндерін айтып ж?ре берсін», – деп мені? к?сібіме ден ?оймайтын. Ма?ан достарым да к?лді, ?н айтуды кеш бастау – мен ?шін ?те ?иын?а со?ты.   

Италиялы?тар тенорды ?алай ?абылдайды?

Тенор – б?л операны? еркесі. Дауысты? е? к?рделі т?рі: біз с?йлеуі де, ?н шыр?ауы да ?рт?рлі жал?ыз ?ртістерміз. Тенорды? та?ы бір ма?ызды жа?ы – оларды ?йелдер ?те жа?сы к?реді, ал ?аза?станда ?йелдер ?те ?демі екен, ?зімді соларды? ортасында ба?ытты сезінемін.

Отбасы?ызбен ?за? к?ріспесе, т?ра алмайды екенсіз, ?азір оларсыз ?иналып ?ал?ан жо?сыз ба?

Астана?а келгенге дейін мен Санкт-Петерборда болдым, ол жерде отбасым ?зіммен бірге еді. ?кінішке орай, балама саба??а бару ?шін, олар?а ?айту?а тура келді. Алайда олар ?немі менімен бірге ?лемні? т?кпір-т?кпірінде саяхаттап ж?реді. Мен отбасын, отбасыны? махаббатын ?ажет ететін жандарды? бірімін. Жан?ямсыз ?нші бола алмас та едім. ?азір ата?ты адамдар ?з отбасы жайлы айту?а ?ялады, б?л оларды? ?лсіздік таныт?аны, ал мен ?шін б?л – к?ш.

Ашы? ??гіме?ізге ра?мет!

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры