Марко Боэми: «Ма?ан ке?сеге та??ы 9 келіп, кешке кететін ?арапайым ж?мыс ?олайсыз»

Бір к?ні о?ан ?уырыл?ан ??ртты жеп к?руді ?сыныпты, ол ?зін жа?сы психолог санайды, сондай-а? ол ас?ан шебер пианиношы ж?не адам сенгісіз талантты дирижер, ол кіммен ж?мыс жасады, соларды? барлы?ы оны жа?сы к?реді, б?гінгі бізді? ?она?ымыз – Марко Боэми.

 

DSC_1807

Фото Карла Нур ©

Барлы?ы жасты? ша?тан басталатыны белгілі. ?ашан ж?не ?алайша музыкант болам деп шешті?із?

Б?л ?зі бір ?ызы? о?и?а. Анамны? айтуынша, мен 4 жасымда балаба?шадан келген бойда «Ана, мен пианинода ойна?ым келеді!» деппін. Б?л мені? есімде жо?, ?рине. Алайда бізге музыкадан саба? берген жасы ?лкен ?йел есімде ?алыпты. Отбасымызда музыкант ешкім жо?, ?йтсе де, анам келісе кетті, міне, содан бері мен пианинода ойнайтын болдым.

Егер дирижер болма?анда, кім болар еді?із?

Оны айту ?иын. Мені? ???ы?тану саласында ал?ан д?режем бар, себебі музыкант бол?анмен, жас кезі?де табысы? к?нк?рісі?е жете ме, білмейсі? ?ой. Ата-анам мені ?немі ?олдайтын, сонымен ?атар музыка?а ?атысы жо? бас?а маманды?ты ме?геруі? керек деп ке?ес беретін. Міне, осылай университетке жол т?сіп, д?режеге жеттім.

Та?дауы?ыз немен байланысты болды?

???ы?тануды ме?гере баста?ан себебім, мен еркін с?йлей аламын, алайда ???ы?тану пікірталасты, ??гімені ?алай ж?ргізу керектігін, м?селені ?алай шешу керектігін ?йретеді. Б?л сала?а аса ?ызы?пасам да, осы ба?ытта білім алып шы?тым. Мен, тіпті, бас?а ?андай маманды?ты та?дар едім, айта алмаймын. Б??ан дейін айтып ?ткенімдей, мен ?те ?уес?оймын, сол себепті к?птеген н?рсемен айналыс?анды ?натамын. Жалпы мен жа?а н?рсені ме?гергенді ?натамын. Ма?ан ке?сеге та??ы 9 келіп, кешке ?айтатын ?арапайым ж?мыс ?олайсыз.

Ж?мыс?а к?п уа?ыт б?лесіз бе? Ол ?мірі?ізді? ажырамас ма?ызды бір б?лігі ме?

И?, ж?мыс ?мірімні? ма?ызды бір б?лігі. Ж?рген жерімде айтып ж?ремін, біз д?режесі ерекше адамдар санатына жатамыз. Біз ?зімізді? неге т?рарлы? екенімізді ісімізбен к?рсетеміз. Е? ?иыны – осы. Б?л ?те сирек кездеседі. Мысалы, мен 10 немесе 12 са?ат ж?мыс істей аламын, ?рине, ж?мыстан кейін шаршаймын, алайда б?лай шарша?анны? ж?ні б?лек. Мен ж?мыс істегендей болмаймын! Мен ?олымнан келгенімді жасаймын. Ж?не мен содан л?ззат аламын. Сен музыкамен айналысса?, б?л сені? ?олы?нан келетін н?рсе?. Сен 10 са?ат бойы ж?мыс істеймін деп ойламайсы?, б?лай ойла?ан да ?ызы? емес. Осы т?р?ыдан ал?анда, біз д?режесі биік адамдармыз. Біз жаса?ан к?сібімізден л?ззат аламыз! Б?л ?те сирек кездеседі. Ж?не біз осындай м?мкіндік ?шін Жарат?ан?а риза болуымыз керек. Мен мансабымды пианиношы ретінде бастадым. Б?л жол ?аншама са?ат бойы бас алмай жатты?уды, ж?мыс істеуді талап етті. Кейін мен м?ндай ж?мысты? жаныма жат екенін ??тым. Б?л ма?ан ?найды, алайда б?л мені? айналыс?ым келетін н?рсе емес. Б?л дирижер болса?, ж?мысы? азайып, кем жатты?асы? деген с?з емес, б?л о?уды? м?лдем бас?а процесі. Сен адамдармен бірге ж?ргенде де т?лім аласы? ж?не олармен араласу?а дайынсы?. Егер сен пианиношы болса?, сені? ?з аспабы? бар ж?не сен ?зі?ді ?орша?ан ?лемді ?мытып кетесі?. Мен б?л маманды?ты ?те ??рметтеймін, біра? пианиношы болу ма?ан т?н емес екен. Енді, міне, ж?мысым 24 са?ат бойы ?зіммен бірге деп айта аламын. Оны? ?стіне мен та?ы бірнеше н?рсемен айналыса аламын.

?ойылыммен ж?мыс барысына то?талса?, сіз т?рлі кейіпкерлерді?, ролдерді? ортасындасыз, ?зі?ізді осы ?ойылымны? бір б?лігі, сол сахнада?ы ?лемні? бір б?лігі сезінесіз бе?

Барлы?ы жа?дай?а байланысты бол?анды?тан, біржа?ты жауап беру ?иын. Б?гінде к?птеген ?ойылымдар ?ызы?ты емес. Ал, кейде сен соны? ортасында т?расы? да, болып жат?ан н?рсеге сенбейсі?. Осы т?р?ыдан ал?анда ?иын, неге десе?із, сен ?зі? сенетін істі ж?зеге асыруы? керек. ?немі солай. Мысалы, біз «Астана Опера» театрында «Аттила» ?ойылымын дайындады?, б?л бір жой?ын ?рі та??ажайып ?ойылым болды, себебі оны ?ой?ан Пьер Луиджи Пицци заманымызды? ?лемдік де?гейдегі салма?ты режиссері болып табылады. Сен ?ойылыммен ж?мыс істегенде, неше т?рлі жа?дай болатынын т?сінесі?, ?ншілер бір жерін д?рыс айтпайды немесе бас?а н?рсе музыкамен ?йлеспей жатады. Осылай, ?ойылым?а байланысты сен ?зі?ді сол сахнада?ы ?мірді? бір б?лігі сезінесі?.

Достары?ызбен кездескенге, жеке ?мірге уа?ыты?ыз бар ма?

И?, ?рине. Мені? достарым ?те к?п. Мен Римде т?рамын, сол жерде бол?анда ?немі достарыммен кездесіп т?рамын. Біреуімен т?сте ж?здессек, екіншісімен т?стен кейін немесе кешке кездесемін. Жа?ын достарымны? ортасында бол?анды ?натамын, жа?а достас ??р?анды ?натамын. ?азір skype, whatsapp ар?ылы ?немі байланыста бола аласы?, мен де соларды ?олданамын. Себебі б?л адамдар – ?мірімні? бір б?лігі.

Сіз Астана?а келмей т?рып, ?аза?стан жайлы естіп пе еді?із?

И??рине. Мені география?а т?уелді адам десе де болады. Мен ?лемні? 130 елінен 110 елді білемін, сондай-а? оларды? астанасын да білемін.

Бізді? м?дениетімізде немесе бізді? адамдарды? бойында ?ызы?тыр?ан н?рсе болды ма?

Б??ан дейін ?аза?станнан адамдарды кездестірсем де, б?л жерде б?рын-со?ды болмаппын. ?кінішке орай, ?зірге ?аза? м?дениетімен ж?не д?ст?рімен танысуды? с?ті т?скен жо?. К?п ж?мыс істеген кезде б?л ?те ?иын. ?йтсе де, ?ай жерде ж?рсем, сол жермен жа?ыныра? танысу?а тырысамын. Ма?ан б?рі ?ызы? – адамдар ?алай тама?танады, осы жердегі адамдар немен айналысатынын жасап к?рген де ?ызы?. Бір топ адам Намибия?а бар?анымыз есімде. Со??ы к?нде біз сол жерді? адамдары жейтін та?амнан д?м татайы? деп шештік. Мен ресепшнге т?стім де, ?она? ?йді? ?ызметкеріне бізді? топ ерекше ?рі ?згеше та?ам жегісі келетінін айттым. Ол, егер ерекше бір н?рсе жегі?із келсе, ?уырыл?ан ??ртты? д?мін к?ру керек деді. Сол кезде топта?ыларды? барлы?ы ?арсы болып, жемеді. Алайда мен жеп к?рер едім. Б?л жеуге жарамды ж?не одан ?ліп ?алмас едім деп ойлаймын. Мен ?олтырауынны?, жыланны? етін жедім. Мені? ойымша, егер сен м?ндай елге барса?, оларды? жейтін та?амын жеп к?ргеннен ?лмейсі?.

 

Тама? та?дайсыз ба? ?андай асты ?натасыз?

Мен итальянды?пын. Егер итальянды? ?аза?стан?а барса, ол жерде тек макарон жейді деп ойлайтын а?ыма? достарым жетерлік. Айталы?, Танзания?а барып т?рып, ол жерден спагетти жеу – а?ыма?ты?, себебі, оларды? спагеттиді Римдегі ана?дай д?мді етіп дайындамайтыны белгілі. Бар?ан жері?нен ж?не онда?ы д?мнен ауыз тиіп, содан л?зз?т ал?ан ж?н. Ма?ан французды?, жапонды? та?амдар ?найды. Со??ы 20 жылда мен Жапония?а жыл сайын баратын болдым. Бар?ан сайын жа?сы мейрамханалар?а барып, тамаша жапон немесе ?ытай та?амын жеп к?руге тырысамын. Неге десе?із, Италияда ?ытай ж?не жапон мейрамханасы к?п, біра? сен жапон та?амын Жапонияны? ?зінде жеп к?рсе?, б?л б?лек ??гіме. На?ты бір асхананы ?натамын деп айта алмаймын, ма?ан ?лемні? к?птеген та?ам т?рлері, соны? ішінде итальянды? та ?найды.

Сіз ?р н?рсеге ?уессіз ж?не экстремалды? н?рсеге б?йрегі?із б?рып т?рады. Б?л сізді? ж?мысы?ыз?а ?сер етпей ме?

Демалыс?а шы?ар алдында жоспарыммен б?ліссем, елдер ма?ан «Ж?мыс кесте? ?те ты?ыз. Онымен ?алай айналыспа?шысы?? Одан да 3 апта?а те?із жа?асына барып, жатпайсы? ба?» дейді. Мен олай демала алмаймын. М?ндай тынышты?та 3-4 к?ннен кейін ішім пысып кетеді. Биіктігі 6000 метр болатын жанартау?а ?рмелеп шы??ан ?иын, ?рине, біра? сен со?ан жеткенде бар ойы? сол жерден ?алай аман ?алу?а б?лінеді. Б?л миы?ды тазартады. М?ндай демалыстан ?айт?анда шамалы шаршайтын шы?арсы?, есесіне, серігіп ?аласы?. Б?л ж?мысымыз?а пайдалы, неге десе?із, бізді? ж?мыс ойланумен байланысты. Сен к?п ойланасы? ж?не сен ойы?ды жина?тауы? ?ажет, себебі кез келген уа?ытта бір н?рсе болып ?алуы м?мкін. Алманияны? театрларында репетиция болмайды, ж?йе сондай. Ол жа?та тек фортепианомен репетиция жасайды. ?ойылым?а келсек, сен барасы? да спектакльді репетициясыз ??р оркестрмен дирижерлы? етіп шы?асы?. 10 жыл б?рын Алманияны? жетекші театрларыны? бірінде «Т?рандот» ?ойылымына дирижерлы? еттім. Репетициясыз бірден сахнада дирижерлы? еттім, ?те ?иын. Ол кезде «Т?рандот» ?ойылымы ойда?ыдай орындалды, алайда жоспар кез келген с?тте б?зылуы м?мкін бол?анды?тан, мен бар назарымды со?ан аудардым. Осындай ауыртпалы?тан кейін сен 10 к?н бойы Солт?стік М?зды м?хитта каякингпен айналысса?, миы? тазарады. Б?л бойда?ы ауыртпалы?тан арылып, ?уат жинауды? ж?не шабыттануды? ?зінше бір т?сілі.

Музыкада?ы, операда?ы жа?а ба?ыттар?а к?з?арасы?ыз ?андай?

Сіз жа?а ?дісті айтып отырсыз ба, ?лде ескісін бе? Мені? ойымша, орындаумен ж?мыс жасауды? жа?а ж?не ескі ?дісі бар, ал ?ойылыммен ж?мыс жасауды? д?рыс ж?не б?рыс т?сілі болады. Римде Анна Нетребко орындайтын «Манон Леско» атты заманауи ?ойылым бар. Б?л ішті пыстырып жіберетін классикалы? ?ойылым. Алайда кейбір заманауи ?ойылымдар ?ызы? ?рі тол?андыр?ыш келеді. ?йтсе де, ?оюшыны? ж?мысын м?лдем т?сінбейтін режиссерлар ?оятын заманауи ?ойылымдар да бар. Мен жа?а жа?дай?а о?ай бейімделе алатын ?те ашы? адаммын. Мені? т?сінігімде, егер сен заманауи ?ойылым ?ойса?, сен ма?ан опера жайлы бір жа?алы?ты жеткізгі? келеді деген с?з, с?йкесінше сен ?ойылымда ?зі?ні? жа?а к?з?арасы?ды білдіресі?. Мен «Дон Джованни» ?ойылымына дирижерлы? еттім. Дон Джованни сахна?а бейсболды? кепешімен шы??анда, б?рі шынайы, орынды болып т?рды, себебі м?нда ма?ына жатыр. 3-4 жыл б?рын Мюнхенде «Кармелитаны? диалогы» атты ?ойылымында болдым. Ол француз революциясы кезінде ?мір с?рген бір топ монах ?йелдер жайлы. ?деттегі ?мірден бас тарт?ан б?л топ, тым діншіл еді. Дін а?ылсыз адамны? ермегі санал?анды?тан француз революциясы кезінде барлы? монастырьлар жабылды. Атал?ан монах ?йелдер ба?ынудан бас тарт?анды?тан, сол ?шін жауап?а тартылып, ?лімге кесіледі. ?ойылымны? со?ы керемет. Ала?да к?пті? к?зінше монах ?йелдерді ?лімге кесу к?рінісі 15-20 минут?а созылады, ?лгі ?йелдер белді бекем буып, ?лім алдында бірін-бірі ?олдама? ма?сатта діни ?н?рандарын орындап, ?айратты болу?а тырысады. Партитурада басты шабатын ??рал со??ысыны? дыбысы да жазыл?ан. Осылайша монах ?йелдерді бірінен кейін бірін осы дыбыспен жаза?а кеседі. Б?л с?т адамды ?те ?атты тол?андырады. Д?л осы ?ойылымды «бір данышпан жа?аша ?ояды» дегенге Мюнхенге келдім, к?рініс айтарлы?тай ерекше болмаса да, жаман емес екен. Со??ы к?ріністі ?оюшы режиссер м?лдем ?згертіпті, сценарий бойынша монах ?йелдер ?йде отырады, соларды? біреуі, ?ара??ыдан, ?лімнен, б?рінен ?оры??анды?тан, батыл болу ма?сатында дін жолын та?да?ан екен. ?лімнен ?оры??ан ?лгі монах ?йел со??ы к?ріністе ?ашып шы?ып, біра? ала?нан алыс кетпей, ?зге діндарларды ?алай ?лімге кескенін ?арап т?рады. Сол с?тте ол бойына батылды? жинап, ?лімге ?з еркімен бас ?рады. О?и?аны? е? мы?ты жері осы болды. ?ойылымны? осы н?с?асында барлы? монах ?йел ?йде ?алады да, ол шы?ып кетеді. Неге б?лай бол?анын ешкім т?сінбей ?лек. ?йде дар?а асыла ма, ?лде от?а орана ма, ?йтеуір монах ?йелдер ?луі тиіс. Осы с?тте ?лгі ?ашып кеткен монах ?йел ?йге ж?гіріп келіп, ?ал?ан ?йелдерді бірінен со? бірін сырт?а шы?арады да, ?зі сол ?йде к?з ж?мады.

Алайда сен шап?ан балтаны? д?рсілін естисі? де, дар?а асатын баспалда?ты к?рмейсі?. Егер мен дирижеры болсам, м?ндайдан бас тартар едім.

 

?мірде актерсыз ба?

 

Б?рімізге де ?мірде белгілі бір рольді ойнауга тура келеді, ол к??ілді де, к??ілсіз де болуы м?мкін, кейде жа?сы психологпыз. Егер сен бірге ж?мыс жасайтын адамдарды? психологиясын білмесе?, жетістікке жете алмайсы?. Мен еш?ашан б?йры? бермеймін, себебі дирижермын ж?не ма?ан ба?ынады деп ойламаймын да, себебі ол ?діс ж?рмейді. Ал егер адамды к?зін жеткізу ж?не м?жб?рлеу ар?ылы ?з ісіне сендіре алсам, онда б?л ?діс ж?мыс істейді. Сол себепті жа?сы психолог болуы? керек. Бастан ?ткен бір о?и?аны айтып берейін. Ресейде бір ата?ты опера ж?лдызымен ж?мыс істеп, дирижерлы? ету керек болды. Мен бастап?ы репетициялар?а бара алмай, ассистентімді жібердім. Б?л «Лучия Донна» к?рделі ?ойылымы еді, жіберген к?мекшім ж?мыс істей баста?анда ?лгі примадонна оны ты?дамай, ж?мыс барысында?ы ?тініштерді орындаудан бас тартыпты. Сол кезде ол ма?ан хабарласып, «Мен не істеймін? Ол мені? айт?анымды жасаудан бас тартып жатыр» деді. Мен о?ан: «Жа?сы, о?ан басы?ды ?атырмай, мен келгенше бас?а солистермен ж?мыс істей бер» дедім. Сосын мен де келдім, барлы?ы к?тіп отыр екен. Мен онымен кездескеніме ?уандым, примадонна байсалдылы? танытып, мінез к?рсете ?оймады. ?зімні? ж?мыс т?сілімді к?рсету ?шін оны? к?зінше ?зге ?ншілермен репетиция?а кірістім. Бір ариямен 1 са?аттай ж?мыс істедік. Ол ?ызы?ушылы?пен ба?ылап отырды. ?лгі ?йелді жатты?тыру?а келгенде, мен концертмейстерге б?рін оны? ?алауы бойынша ж?ргізуді ?тіндім. Я?ни, мен оны? орындау м?нерін ?згертпедім. Ол арияны орындады да, мен ?ашан то?татып, т?зетер екен деп к?тті. Мен оны? шыр?ап бол?анын к?ттім де, «Уау! Ма?ан сізді ?лы ?нші деп еді, алайда сіз одан да асып т?сетін ?нші екенсіз!» дедім. Ол ал?ыс білдіре бастады, сол кезде мен, б?дан да тамаша шыр?ау ?шін мына жерде, ана жерде былай ?згертсек ?алай ?арайсыз деп с?радым. К?рі?із, егер сізге ?намаса, керегі де жо? дедім. Ол келісті. Содан бері ол б?рін мен айт?андай, ?сын?анымдай жасайтын болды. ?азір ол мені? е? жа?ын досым. Кіммен ж?мыс істейтіні? ма?ызды емес, адаммен ж?мыс істеу ?шін оны? тілін таба білгені?, жа?сыра? шыр?ау ?шін адамны? к?зін жеткізіп, ?ызы?тыра білгені? ма?ыздыра?.

Досым Ренато Бузо ата?ты баритон, ?зіні? ит мінезімен танымал, себебі ол ?немі елді? б?рімен с?з таластырып, ?рсысады да ж?реді. Екеуіміз ?аншама опера мен концертке дайындалды?, еш?ашан керіскен емеспіз, ешн?рсеге де талас?ан жо?пыз. Себебі, мен онымен ?алай с?йлесу керектігін білемін.

?мірде нені жо?ары ба?алайсыз? ?мірдегі ??ндылы?тары?ыз ?андай?

Мен шынды?ты, досты?ты ж?не ?з ісі?е сену керектігін ?те ба?алаймын. Б?л ?мірлік ??ндылы?тар к?птеген адам?а т?н шы?ар. Мен жеке ?арым-?атынасты жо?ары ба?алаймын, со?ан сенемін. Мені? ойымша, адал болу, аянбай е?бек ету, ?ала?аны?а ?ол жеткізу – аса ма?ызды. Музыка жолы – о?ай жол емес, бізді? маманды?ымызда екіж?зділер жиі кездеседі. Алайда б?л жерде адал бол?ан ж?не бірге ж?мыс істейтін ?ріптестері?мен жа?сы ?арым-?атынаста бол?ан ?те ма?ызды, себебі тек сонда ?ана толы??анды ?мір с?руге болады. Ма?ан мыс?ылшыл, ?ызы???мар адамдар ?найды. ?деріске сенетін адамдар, б?рін ?згеріссіз б?рын?ыша ?алдыр?анды ?алайтын консерваторлар?а ?ара?анда, жа?а бір н?рсе шы?ару?а ?абілетті деп ойлаймын. Алайда жа?а н?рсені жаса?анда, сен ?зі?ді, ?мірдегі ?з орны?ды табасы?. Мен жа?а жа?дай?а бейімделе алмайтын адамдарды, консерваторларды ?натпаймын. Ма?ан ?мірге деген ??лшынысы тасы?ан жастар ?найды. Мені? 16, 17 немесе 20 жаста?ы інілерім, ?арындастарым, достарымны? балалары бар ж?не мен олармен жа?сы тіл табысамын, ?йткені мен оларды, олар мені т?сінеді. Мен жастарды? ?мірімізге жа?а, ?ызы?тыратын н?рсе ?келетініне сенемін.

 

DSC_1772

Фото Карла Нур ©

Болаша? шы?армашылы? жоспары?ызбен б?ліссе?із.

Мен ?те ?ызы???мар адаммын. Демал?ан кезде Килиманджаро?а ?рмелеп, Солт?стік М?зды м?хитта каякингпен, джунглиде треккингпен айналысатынымды айтып ?ткім келеді. Мен б?гінде мейнстриммен етене ж?рмейтін н?рселермен айналыс?анды ?натамын. Ж?мыс барысында белгілі бір себептерге байланысты сол жа?та?ы адамдармен аралас?ан ?ызы? болып табылатын елдерге бар?анды ?натамын. Мысалы, ?ткен жылы Сан Паулода болып, бір концертте дирижерлы? еттім. Жас оркестрмен ж?мыс жасадым, б?л с?збен жеткізе алмайтын керемет т?жірибе болды. Олар мені оркестрді? бас дирижеры болу?а ша?ырды. Біра? ма?ан ондай ж?мыс ?намайды, себебі бір жерде ?за? уа?ыт?а ?алып ж?мыс істеу жаныма жат. Мен к?п саяхат жаса?анды ?натамын. ?айтадан Сан Пауло?а барам, сосын Корея?а, Мексика?а жиналамын, одан кейін Колумбияда суперж?лдыз Даниэла Дессимен «Т?рандотта» дирижерлы? етемін. Сонымен ?атар мен Жапонияны? ?те к?п к?лемдегі тамаша жетекші солистерінен т?ратын адам айт?ысыз оркестрімен ?за? ж?мыс жасаймын. Сондай-а?, мен дирижер ретінде Италияда, Алманияда ?тетін концерттерге ?атысамын. Жа?ын к?дері Арена ди Веронада ?тетін ?лкен гала концертке ?атысамын. ?рине, б?л ?те ?лкен о?и?а. М?нымен ?атар, біз болаша?та осы театрмен бірлесіп ?оятын ?ойылымдар жайлы келісім ж?ргізіп жатырмыз. Та?ы, Хельсинкиде «Дон Паскуале» жа?а ?ойылымын паш еттім, б?л бір керемет ?ойылым болды, енді олар мені та?ы да ша?ырып жатыр. Мен Ф.И. Шаляпин ат. фестиваль?а жиі ?атысамын. Швейцария мен Алманияны? ?лемдік театрлары мені т?рт-бес м?рте жетекші дирижер болу?а ша?ыр?анын айтып ?ткім келеді. Біра? мен б?л ?сыныстарды еш?ашан ?абылда?ан емеспін, ?йткені ма?ан 8-9 ай бойы бір жерде ?алып, жетекші дирижер бол?ан ?намайды. Мен ?шін б?л т?к ?ызы? емес. Б?л мені ынталандырмайды. 2014 жылды? 2 жартысында?ы ж?мыс жоспарыма к?з ж?гіртсек, онда?ы ж?мыс кестем ?те ты?ыз, онда мен баруды жоспарла?ан елдер саны ?те к?п. Ж?мысымны? е? жа?сы жа?ы осы, ж?не мен жоспарла?анымдай барлы? елдерде боламын деп ?міттенемін. Сондай-а? мен «Астана Опера» театрына та?ы келуге м?мкіндік туатынына ?уаныштымын.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры