?аза?станды? ?оюшы хореографтар Т?рсынбек Н?р?алиев пен ?алия Б?рібаева ?сынатын «А??у к?лі»

DSC_7383Данышпан композитор П. И. Чайковскиді? музыкасына жазыл?ан ата?ты ?рі к?рерменні? с?йікті балеттеріні? бірі – «А??у к?лі» с?уірді? 25, 26, 27 к?ндері «Астана Опера» театрыны? сахнасында т?гіледі. Басты партияда – ?йгерім Бекетаева ж?не Тайыр Гатауов; Гау?ар Усина ж?не Еркін Рахметоллаев.

?семдігі ?ажап декорациялар мен костюмдер ?зінше бір ?уаныш сыйлайды, неге десе?із олар итальянды? шеберлер Эцио Фриджерио мен Франко Скуарчапиноны? бас?аруымен ?аза?станда ?зірленді. Т?стерді жарасымды т?рлендіре білетін Франко Скуарчапиноны? б?л балеттегі костюмдері ?зге суретшілердікінен венгрлерді?, поляктарды?, неаполитанды?тарды?, испанды?тарды? костюміне фольклорлы? нотаны сал?анды?ымен ерекшеленеді, н?тижесінде к?з тартатын алтын т?стес киімдер бал кезіндегі к?ріністі салтанат?а айналдырады.

?оюшы хореографтар «А??у к?лі» балетіні? е? сыр?а толы ?рі си?ырлы классикалы? н?с?асын паш етпекші, оны? негізінде бойжеткен мен бозбаланы? н?зік сезімдері жайлы тере? философиялы? ой ??пиясы мен фольклорлы? сарынны? ?йлесімділігі жатыр. Ер жеткенін атап ?ткен Шахзада Зигфрид б?лмесіне барып, терезеден бір топ а??уды к?ре сала со?ынан ілеседі. Орман?а к?лді? жа?асына жеткен ол анасы к?мелетке толуына орай сыйла?ан арбалетін к?здей ала ж?неледі де, а??у?а емес, а??улар ханымы Одеттаны ат?алы т?р?анын т?сіне ?ояды. Ол а??у?а айнал?ан ?ыздарды мейірімсіз си?ыршы Ротбарт дуала?анын, ?з кейіптеріне тек т?нде келетінін ж?не ал?аш?ы к?н с?улесі шы?а сала ?ыздарды? ?айтадан ??с?а айналатынын айтып береді.

Адам ?алпына келуді? жал?ыз жолы – а??улар ханымына бозбаланы? ?ашы? болуы ж?не о?ан адал болуы. Одеттаны? с?лулы?ына ?арсы т?ра алма?ан шахзада о?ан с?йем деп серт береді ж?не з?лым данышпаннан ??т?ару?а у?де етеді. Айлакер Ротбарт болса, жас шахзаданы алдап т?сіреді, ол бал ?тетін сарай?а Одеттаны? аузынан т?скендей айнымайтын Одиллияны алып келеді. Есі кеткен Зигфрид о?ан с?з айтады. Шахзаданы? берген сертінде т?рмай, з?лымды?ты? ??рбаны бол?анына жауыз си?ыршы ?уанады, ?рине. Неміс ертегілерінде атал?ан шы?арма ?рт?рлі ая?талады, алайда бізді? н?с?ада жа?сылы? з?лымды?ты же?іп шы?ады да, Ротбартты? дауыл ша?ырып, Зигфридті? к?зін ??ртайын деген арам ниеті си?ыршыны? ?зін жалмайды, ал а??уды? бейнесі м??гіге тазалы?ты?, айбынды?ты? ж?не с?лулы?ты? нышаны болып ?ала бермекші. Б?л ерекше брендті? атауы да, музыкасы да ??діретті.

?алия Б?рібаеваны? айтуынша, жары? к?ргеніне 130 жылдан ас?ан балетті т?бегейлі ?згертуге болмайды, неге десе?із м?нда жау?ар?а айнал?ан мыз?ымайтын к?ріністер бар. «Д?ние ж?зінде оны? мы?нан астам редакциясы бар. Біз бірінші актті шамалы редакциялады?, полонезде ?ртістер саны ?згереді, ?шінші актті? ??рамы ?л?аяды. Балда?ы би де шамалы ?згерді. 32 а??у (к?бейтілген ??рамы) басты кейіпкерлерді? к??іл-к?йін бейнелейді. Жалпы ал?анда сюжет ?згерген жо?, біра? ?детте ?ай?ылы ая?талатын финалы XX ?асырды? екінші жартысында ?айта ?аралып, содан бері ая? жа?ында ?ашы?тар ба?ыт ??шады, ал т?пн?с?ада те?із тасып, басты кейіпкерлерді ?кетеді», – дейді ?алия Б?рібаева.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры