«Астана Опера» сахнасында «Ла Скала»

Met_Tosca6-1«Астана Опера» театры аты а?ыз?а айнал?ан «Ла Скала» театрымен бірге 9, 11, 12 мамырда «Тоска» операсыны? т?саукесерін ?сынады. «Тоска» операсы – б?л ?лемге ?йгілі «Ла Скала» театрыны? т?пн?с?ада?ы ?ойылымыны? жас театр сахнасына к?шірілуі. Жо?ары сапалы материалдардан ?зірленген декорациялар мен костюмдер миланды? театрды? шеберханаларында жасал?ан. Енді Елорда т?р?ындары мен ?она?тары операны? отаны – Италияны? ?лы ?нерін ?з к?зімен к?ретін керемет м?мкіндікке ?ол жеткізеді.

К?рерменні? елегінен операда аты шы??ан итальянды?тар: ?лемдік опера сахналарында жо?ары с?раныс?а ие, ?ле?ді м?неріне келтіріп орындауды? шебері, Паваротти, Доминго ж?не Каррерастан кейінгі «т?ртінші» тенор деген аттан ?міткер – Марсело Альварес (Каварадосси), со??ы жылдары биік сахналарды мойындата баста?ан итальянды? сопрано Анна Пироцци (Тоска), ата?ты баритон Паоло Сильвериді? ш?кірті  Альберто Мастромарино (Скарпия) ?теді. Режиссері – Лука Ронкони, оны? шо?ты?ы биік ?ойылымдары ?немі театр ?лемінде айтулы о?и?а?а айналады. Бір ?асырдан астам уа?ыт б?рын д?ниеге келген б?л туынды ?лемдік репертуарларда жиі орындалатын ?здік операларды? бірі. Атал?ан музыкалы? шы?арманы? ?уені к?птеген кинофильмдерде ?олдан?анды?тан, ке?інен таралып, к?пшілікке танымал болды, себебі оны? желісі операда?ыдай драматизмге, сат?ынды??а, ?лім жазасыны? к?ріністеріне толы. Дж. Пуччиниді? е? драмалы? операсыны? ?серлі к?ріністері к?рермен назарын басынан ая?ына дейін жіпсіз байлайды.

Маргерита Паллиді? к?шті сезім жат?ан ойын жеткізетін декорациясы ?ткен ж?зжылды?ты? тарихи о?и?асы – Наполеон бас?ар?ан француз ?скеріні? 1800 жылы Италия?а басып кірген кезін суреттейді. Вера Марзотты? нобайымен ?зірленген костюмдерді? на?ышы да о?и?аны аны? бейнелейді.

?оюшы режиссер басты назарды адамны? ??штарлы?ына, на?тыра? айт?анда, саяси о?и?алар?а ілігіп, озбырлы?ты?, азапты?, ?лім жазасыны? ??рбанына айналып, та?дыр т?лкегіне т?скен ?ашы?тар – суретші Каварадосси мен ?нші Тоска жайлы о?и?а?а аударады.

Опера желісі тарихи негізі бар б?гінгіні? триллерін еске т?сіреді. Итальянды? ?нші ?рі патриот Тоска ?з ?міріне ?зі балта шабады, осы т?ста режиссер кейіпкеріні? ?лімі ар?ылы да оны? рухыны? ?семдігін, ас?а? екенін к?рсете алды.

«Астана Опера» театры директорыны? шы?армашылы? с?ра?тар ж?ніндегі ке?есшісі Уильям Грациозиді? айтуынша, ?лы итальянды? шеберлер к?рерменге алып сезім к?шіне ж?не бейнелі ?серге толы ?ойылым ?сынады.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры