Эцио ФРИДЖЕРИО: «Менде арман жоқ»

Эцио«Астана Опера» театрында Б.Астафьевтің «Бақшасарай бұрқағы» атты балетінің тұсаукесері болып өтті. Спектакльдің көркемдік жағынан безендірілуін өз жауапкершілігіне алған аса көрнекті итальяндық шеберлер, ерлі-зайыпты Эцио Фриджерио мен Франка Скуарчапиноны қойылым қарсаңында жолықтырып, әңгімеге тартқанымызда суретші-сценограф, аты аңызға айналған маэстро Фриджерио бізге бірден келісімін берді. – Италия – ежелден сәулет өнерінің ордасы, ренессанстың өркениеттің ошағы саналады. Осындай елден өзіңіздей дарын шығуы заңдылық, өскен ортаңыз жайлы білсек дейміз. – Мен балалық шағым жайлы әңгіме айтқанды ұната бермеймін. Жалғыз бала болғаннан ба, буржуаздар отбасында ерке болып өстім. Өмір мені жатырқаған жоқ, барынша еркелетті. Әу баста химик болғым келді, бірақ неге екенін әлі күнге дейін түсінбей-ақ қойдым. Жастау кезімде теңізде еңбек еттім. Кейін келе, өмір мені театр­мен байланысы бар адамдармен жолықтырды. Театр – киелі орын, мұнда еріншек адамға орын жоқ. Театрдағы алғашқы жұмысым ұлы режиссер Джорджо Стрелермен байланыс­ты болса, кино әлемі мені Эдуардо Де Филиппомен жолықтырды. Осылайша, өмір­ім театр, кино, опера болып тіз­бек­теле берді. Балетпен де дос­тасып кеттім. Біз әлемнің түк­пір-түкпірінде атақты балет қойылымдарын жасадық. Нью-Йорктің Метрополитенінен бас­тап, Лондонның Ковент-Гарденінде, Мәскеудің Үлкен театрында тер төгіп, өз қолтаңбамызды қалдырдық. – Театр ісі асығыстықты ұнат­­пай­ды. Дүниенің төрт бұры­шындағы театрлардың ша­руа­сымен жүресіздер. «Өз үйім – өлең-төсегім» дегізетін табан тірер мекен бар шығар? – Біз Италияның солтүстік жағындағы Эупильо деген кішігірім қалашықта тұрамыз.  Сол жерде коттеджім бар, вилла деп айтуға келмейді енді. Менің үйімнің терезесінен әдемі өзен көрінеді. Онда салмағы ауыр, алып балықтар жүзеді. Мен ешқашан балық аулаған емеспін, ұнатпаймын. Тек балықшыларды сырттай бақылап, олардың жұмысына таңырқай қарағанды жақсы көремін. Мен өмірімді сахнаға арнаған адаммын. Б?л ?шін ма?ан жа?сы а?ша т?лейді, барамын, бас?а театр ша?ырса сонда ?шып жетемін. Осы мені? ж?мысым. ?олым ?алт еткенде саяхаттау?а шы?амыз. Африка елдерін аралап к?рдім, ?айда ж?рсем де адам мен таби?атты? ?йлесімділігін іздеймін. – ?аза?станмен байланыс жасай баста?аны?ыз?а к?п уа?ыт ?те ?оймапты. «Сырт к?з – сын­шы» демекші, отанды? туындыларымыз?а ?андай ба?а бересіз?

– ?аза?станда мен балетті ?ана ?ойдым, сонды?тан бас?а саланы айту?а аузым бармайды. Ма?ан сіздерді? балет труппалары?ыз ?атты ?нады, жалпы, ?аза?станда мені к?бірек ?ызы?тыр?аны да осы ?нер. Біз «Астана Опера» театрында белгілі хореографтар Т?рсынбек Н?р?алиевпен, ?алия Б?рібаевамен ж?мыс жасады?. Оларды? шеберлігі, балеттік труппамен ж?мыс істеуі бізді т?нті етті. Театр ашыл?анына екі жыл ?ана болды, алайда, біз бірлесіп осымен т?ртінші балеттік спектакльді ?ойып отырмыз. ?рине, ?аза?станды ?лі толы?тай білмеймін, жалпы кез келген мемлекетке ж?мыспен бар?анымда мені? жол ж?ру ба?ытым – ?уежай, ?она??й, театр ж?не осы жолды керісінше ж?ріп ?темін де, ?йіме ?айтамын. – Фриджерио, сіз 85 жаста?ы ?нер иесісіз, талай ел аралап, жер к?рді?із, жа?сы мен жаманды ажырата алды?ыз ба? ?мір ?андай екен деп сіздей к?пті к?рген жаннан с?рау ?бестік емес деп ойлаймын? – И?, ?за? ?мір с?рдім, талайды к?рдім. Мен бір-а? н?рсе айта аламын, ?мір бойы мені ?ызы?тыр?аны, ма?ан ?найтыны – ол мені? ж?мысым. ?ал?ан ?ызы?ты? барлы?ы осыны? к?ле?кесінде ?ана ?алады. ?рине, мені? жан жарым Франка – ?мірімні? м?ні. Біз бір-бірімізге ?лердей ?ашы?пыз, ол мені? ?мірімдегі ?лкен махаббатым. Біз ?лі к?нге дейін бір-бірімізді шынайы с?йеміз. Бізді? Лола деген итіміз бар. Мен – ?мірде драмасыз ??мыр кешкен жолы бол?ан адаммын. ?кіндірер с?ттерім жо? десе де болады. ?мірде ?зім жаса?ым келген істі ?ана жасадым, кейде асып кетіп жатты. – Сахнаны к??ілі?іздегідей безендіру ?шін элемент таппа?ан кезде ?айтесіз, сабылып іздейтін с?ттер бола ма? – Бар дауысыммен ?атты ай­?ай­лаймын, сонда іздеген затым табыла ?алады. Мені? ?алай ай­?айлайтынымды естігі?із келе ме? – Жо?, рахмет! – Рас айтамын, мені? ?мірім ?те ?арапайым, б?рі ма?ан же?іл келеді. – Философия?а к?бірек ж?­гі­нетін сия?тысыз. Жетістікке ?а­лай жетуге болады? – «Б?гін жасай алатын ісі?­ді, еш?ашан ерте?гі к?нге ?ал­дырма». Б?л мені? с?зім емес, біра? осы ?станымды т?мар еткен адам ?кінбейді. ?мірде е? ?ажеттісі 99,9 пайыз е?бек, 0-0,1 пайыз дарын, талант. Ал егер осы 0-0,1 талант болмай, тек е?бек болса, адам діттеген ма?сатына жете алмайды, я?ни, дарын болмаса ?иын. Сізбен ??гімелесіп отырып, мені? к?з алдыма бір картина келіп т?р. Б?л жануар сіздерде жо?, біра? Италияда ертеректе бол?ан деседі. ?лкен, аса алып жыл?ылар. Оларды? ж?рісі де баяу, себебі, ?стінде ?те салма?ты ауыр ж?гі бар. Бір с?тте ?з-?зінен ?лгі аттар шыбы? тигендей ?ркіп, жан?шыра шаба ж?нелді. Б?л не болды екен? – Сізді? ?азіргі к??іл-к?йі?із шы?ар. Алда «Ба?шасарай б?р­?а?ы» атты балетті? т?саукесері, к??ілі?із ала?даулы, т?сінеміз. Б?рі де с?тті ?теріне сенімдіміз. Сізді?ше, Италияны? г?лденген кезі ?ай уа?ыт, ?азіргі жа?дайы ?алай? – Италия мен алты жаста бол?анда тым жа?сы еді. Со??ы жылдары б?рі ?згеріп кетті. Мені Италияны? болаша?ы соншалы? ала?датпайды, себебі, асарын асап, жасарын жаса?ан адаммын. Білесіз бе, мені? м??ым ?зге біреулер ?шін ма?ызды деп ойламаймын. Жанымда?ылар да Италияны? болаша?ына сон­шалы?ты к?йіп-жанбайды. Бар­лы?ы тырыса-тырмыса ?з ?мір­лерін ?ткізіп жатыр. Менде м?л­дем ?кініш жо?. – Есімі?із тарихта ?алады деп ойлайсыз ба? – Тарихта атымны? ?ал?анын ?алар едім, біра? ?алмайтын да шы?армын. ?алмаса да ренішім жо?, неге десе?із, тарихта ?алу ?шін тырыс?ан емеспін. – Бір н?рсеге ?атты ренжіп отырсыз ?ой деймін? – М?нда мені ешкім де рен­жітпейді. Театр – мені жылы ?а­был­дады, ?аза?станны? ?она?­жайлылы?ы ?те ?нады, б?ріне ал?ысым шексіз. Мені? мінезім ?а­талдау. Егер ма?ан театрда бірде?е ?намаса, б?рыламын да кете саламын. Мен к?п ж?рмеймін, арба?а та?ылып отырмын. ??ла?ым да жа?сы естімейді. Ма?ан не арманда дейсіз, мен сия?ты сексенні? се?гіріне шы?са?ыздар, ?мірде не ?ымбат, не арзан екенін жа?сы т?сінесіздер. Мен ?мірімде 360 ?ойылым?а жанымды салып, тер т?ктім. ?мірге екі ?айтара келмейтін ?те дарынды адамдармен кездестім. Жасы? егде тарт?анда, ?мір жайлы к?п ойланады екенсі?. Сізге с?хбат берген кезде – д?л ?азір мені? к??іл-к?йім осындай болып отыр.  Бір с?збен айт?анда, арманым жо?. – «Астана Опера» театрымен та?ы ?андай бірлескен жоспарлары?ыз бар, б?лісе отырса?ыз. – ?рине, жоспар к?п. ?азір театр басшылы?ымен, режиссерлермен ж?не бас?а ?ойылым?а ?атысы бар адамдармен  келісс?з ж?ріп жатыр. Жа?ын к?ндері «Астана Опера» театры жа?ымды жа?алы?тармен б?ліседі, ал біз ж?байым Франка екеуміз ?уана-?уана ?айтып келеміз. – Рахмет. ??гімелескен ??ндыз ЕРАЛЫ.

А?парат к?зі: http://egemen.kz/2015/04/14/57159

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры