Белгілі дизайнер Михаил Кравец «Астана Опера» театрыны? солистеріне киімдер топтамасын ?зірледі

DSC_0197

жаны?ны?, бас?а адамны? ?мірін толтыру ар?ылы ?олы?мен жазыл?ан о?и?аны? бір б?лігі»

Жакеттер, фрактар, театрлан?ан с?нді киімдер, тіпті, Орталы? Азияда?ы ірі театр ?шін эксклюзивті шымылды? тігу дизайнер-с?нгер Михаил Кравец ?шін т?к емес, е? бастысы жа?сы к??іл-к?й мен креатив бойдан табылса, «Мінекейі?із!», жа?а жау?ар да дайын!

Дизайнерден с?хбат алу ас?ан жауапкершілікті ?ажет етеді, неге десе?із, тал?амы биік адамдар ?шін ?рбір ?са?-т?йек ма?ызды, алайда Михаил ?мірде ?те ?арапайым ж?не ??гімеге ашы? адам екен. Жа?ында ол та?ы бір жобаны ?ол?а алып, «Астана Опера» театрыны? симфониялы? оркестрі мен хор ?ртістеріне концерттік киімдер, ж?не к?рерменге ?ызмет к?рсету департаментіне киім ?лгілерін ?зірледі. Дизайнермен б?гін осы жайлы ??гімелессек.

 

 

 

 

«Астана Опера» театрымен ?алай ж?мыс істей бастады?ыз?

К?ктемні? бір к?нінде Астанада болдым. Осы жа?тан ке?семізді ашуды жоспарлап едік, алайда ?лі орын табылма?анды?тан, ойымыз ж?зеге ас?ан жо?. «Хан Шатыры» С? жанынан ?тіп бара жатып, алып ??рылысты к?зім шалды. Таныстарымнан б?л жерде не салып жат?анын с?растыра бастадым. Ма?ан, б?л жерде Орталы? Азияда?ы е? ?лкен театр – Астананы? е? зор жобасы бой к?теретінін айтты. Астана онсыз да ?сем ?имараттарымен ?ызы?ты, одан ас?ан та?ы не болуы керек деп ойла?аным бар. Астана?а келесі бір келгенімде театр салынып біткен, ?асбетіндегі ж?мыстар ж?ріп жатыр екен. Онда не ?ызы? бар екенін к?ргім келіп кетті. К?п ?замай, оны? да с?ті т?сті. «Астана Опера» театрына шымылды? керек болып, шы?армашылы? конкурс жарияла?анын естідім. ?ызы? бірн?рсе жасау ?олымнан келе ма екенін к?рейін деп ?тінім бердім. Артынша мені кездесуге ша?ырды. ?ор?ыныш та, к?м?н да болды, себебі, бірн?рсені ?иялда?ан бір бас?а да, на?ты іске келгенде бірн?рсені жасау ?шін жол?а шы?ып, соны ж?зеге асыр?ан бір бас?а. Мен бір топ дизайнерлеріммен бірнеше дизайн н?с?асын ?сындым, ж?мысымыз сын?а ?шырады, біра? на?ты бір ?сыныстар алды?. Белгілі бір т?жырымдама болса, негізгі ой болса, ?ал?аны т?сінікті. Опера ж?не балет театрымен бірлескен ж?мысымыз осылай басталды. Сосын киімді тіккенге тендер жарияланды. Іріктеу ?те ?ата? болды. Мені? брендіме та?дау жасал?анда мен ?те ба?ытты болдым.

Б?л ?ашан болды?

Б?л ?ысты? ортасында болды. Бізді та?да?ан себебі, ?аза?станда еркектер арасында мен жал?ыз дизайнермін, сонды?тан болар. Я?ни, ?ыс?а мерзім ішінде ?те сапалы б?йымдарды, ерлерді? болсын, ?йелдерді? болсын киімін к?п м?лшерде ?зірлеуге м?мкіндік беретін ?лкен ?ндіріс к?ші тек бізде ?ана бар. Осы т?р?ыдан ал?анда бізді? жолымыз болды. Атал?ан ?німдерді ?зірлеу барысында?ы ?ыс?а уа?ыт ішінде біз театрда?ыларды? барлы?ымен танысты?, бір ?лкен шы?армашылы? отбасына айналды? десем де болады. Шы?армашылы? адамыны? ?ашанда жаратылысы ерекше келетіні белгілі, оны мен ?зімнен білемін. Кейде бізбен ж?мыс істеген ?иын. Бірдемені ойлап табамыз да, сосын, оны ?алай ж?зеге асыру керек екенін тауып к?р… ?ртістер жа?а ба?ыт-ба?дар берді. Театрмен ж?мыс істеу барысында мен Деганы? картиналары бойынша, я?ни осы же?іл лепті? негізінде «Бишілер» топтамасын ?зірлеп жат?анмын. Кез келген та?ырыптан, кез келген ба?ытта?ы м?лдем ?рт?рлі тапсырыстардан мен ?немі белгілі бір м?н-ма?ына табамын. Сол м?н-ма?ынаны жеткізгі? келгенде ?ызы? бір ой туындайды, айталы?, ерекше топтама шы?ады. Сол себепті, ?мірде б?рі бір-бірімен байланысты деп айта аламын. Жайдан-жай ештеме болмайды, бір адам екінші біреумен тек бір н?рсені ойлап шы?ару ?шін, немесе сен бір адаммен ?арым-?атынас?а т?сіп, дос болу ?шін жайдан-жай кездеспейсі?, б?рі алдын-ала пешене?е жазыл?ан. Солай болуы тиіс. ?з басым, ?мірімізді? ?р к?ні ?айталанбайды ж?не оны д?л солай ?айталанбастай етіп ?ткізу керек деген пікірді ?станамын. Мен б?гінмен ?ана ?мір с?ру керек дегенді айтып отыр?ан жо?пын, сен бір н?рсені ?лгермедім деп ж?не б?гінгі к?нні? бекер ?тпегеніне ?кінбейтіндей ?мір с?руі? керек.

XXI ?асырды? осындай алып опера ж?не балет театры ?шін ?нім ?зірлеу – екі к?нні? бірінде туа бермейтін ?лкен м?мкіндік деп есептеймін. Барынша ты?ыз уа?ыт ішінде ?ртістерді? жа?ымды ж?не жа?ымсыз пікірлерін естіп, ?лгілерді тал?ылаудан бастап, мата та?дау ж?не киімді дайындау?а дейін орасан зор ж?мыс ат?арылды.

Маталарды ?айдан алды?ыздар??лгілер жайлы толы?ыра? айтып берсе?із.

Біз матаны? уа?ыт ?те келе бастап?ы ?алпын жо?алтпайтындай т?зімді ?рі ?за??а жарайтынын іздеп, ?рт?рлі жерден та?дады?. М?селе, ?аза?станда еш?андай мата ?ндірілмейтінінде, фурнитура да жо?. ?кінішке орай е? жа?сы матаны ?зге елдерге барып та?дау?а тура келді. Ерлер костюміне негізгі матаны Италия мен ?мірліктерден та?дады?, астары мен фурнитурасын тапсырыс бойынша Туркиядан алдырды?, я?ни, б?рі ?рт?рлі жерден.

Сапасына жауап бере аласыз ба?

 

Біз тек сапалы б?йымдарды ?ндіреміз. Біз ?сынатын киімні? матасын мен ?зім барып та?даймын. ?з басым матаны? бір к?ндік емес т?зімді, адам?а кигенге ы??айлы бол?анын ?олдаймын. ?олы?нан шы??ан кез келген б?йым?а сен жаны?ды саласы?, ол затты кім кисе де, сол адамны? ?міріне ?атысы? болады. ?р ?йел ж?не ?рбір еркек сапалы киімді кигенде тек ба?ытты болуы керек деп ойлаймын. Сол себепті осы ?ажап б?йымды ?зірлегенде сен ерекше ойы?ды, ?ызы?ушылы?ы?ды ж?зеге асырасы?, н?тижесінде сол ойы? жо?ары сапалы матадан тігілген к?нделікті кигенге ?олайлы зат?а айналады.

Барлы? ?лгілері?із классиканы? ?лемдік стандартына сай ?зірленген. Айырмашылы?ы неде?

Айырмашылы?ы ?лгіде, себебі біз, айталы?, шалбар мен жакетте ?зімізді? жина?ы ?айталанбас стилімізді жасады?. Атал?ан стиль мені компаниямны? дизайнері ?рі стилисті ретінде аны?тайды. ?йтсе де мен ?стан?ан барлы? ?дістер – халы?аралы?. Б?л бізді? пайдалану?а тиіс ?дістеріміз, ерекшелігіміз, пішімдеріміз, себебі біз б?дан тым ауыт?ып кетсек, онда біз халы?аралы? де?гейге ж?не белгілі бір биікке к?теріліп, ?азіргі де?гейімізге жете алмаушы едік. Б?л киіммен кез келген жерге бару?а болады, ол ?ртістер сахнада т?ратын концерт болсын, мейлі одан кейін ?лемдік театрларды араласын, ?ялмай ж?реді. ?те ?демі болып к?рінеді.

Бір мезгілге ?анша ерлер ж?не ?йелдер костюмін тікті?іздер?

Классикалы? заттар бір мезгілге арнап жасалмайды, б?л т?р?ыдан ал?анда бір мезгілге тігу м?мкін емес еді, себебі театрда белгілі бір микроклимат, температуралы? ж?йе бар. С?йкесінше, біз жазда да, ?ыста да ы??айлы маталарды та?дады?. Олар шамалы жылы болады, алайда жаз кезінде де шамалы сал?ынды? береді. Белгілі бір технологиямен ?зірленген «сал?ын тартатын» мата бар. Сонымен ?атар ?йелдерді? к?йлегіне бар?ыт матасы пайдаланылды, ол т?гіліп т?рады да, сахнада шексіз ?ара т?сті? ре?ін береді.

 

М?ндай тапсырыспен б?рын айналысты?ыз ба?

 

М?ндай ?ыс?а мерзімде жаса?ан емеспіз. М?ндай к?лемдегі ?ндіріс ?шін б?л тым аз уа?ыт, себебі бір адам?а жеке классикалы? костюм тіккенге бір аптадан ?ш ай?а дейін уа?ыт кетеді. Біз ?шін осынша к?п к?лемдегі ?йелдер мен еркектерді? к??ілінен шы?ып, олар?а киім ы??айлы болуы керек еді. Б?йымдар саны мы?нан асады. Б?л бас?а ?аза?станды? дизайнерді? ?олынан келе бермейді. Алайда біз ?лгердік, сол ?шін ?уаныштымыз.

Тапсырысты бір деммен орындап шы?ты?, б??ан б?ріні? бірт?тас ж?йе, са?ат сия?ты ж?мыс істегені себеп шы?ар, ?р б?ранда ?з орнында. Біз ?аза?стан нары?ында бірінші рет ж?мыс істеп т?р?ан жо?пыз, бізге 5 жыл болды, жас компания болса? та, ?згелермен салыстыр?анда 20 жылдан астам уа?ыт ж?мыс істеп ж?рген бас?а ірі дизайнерлерден озды?.

DSC_0257

Дизайнді жаса?ан?а ?анша уа?ыт кетеді?

Мен ?шін бастысы – ниет, ба?ытЕгер дизайнды ?зірлеуге белгілі бір талап ?ойылса, мен ондай істі ?ол?а алмаймын. Мен жоба ?наса ж?не ол бір ?ызы?ушылы? тудыр?ан жа?дайда ?ана дизайнын жасаймын. Топтама ?те жылдам д?ниеге келді. ?лгілер к?п болды, біз оларды ?йлестіруге болатындай мол еттік. ?лтты? на?ышта ?зірленген н?с?а да, фрак?а ??са?ан жакеттер де болды. Сахнада не болатынын тал?ыла?аннан кейін біз киім ?лгісі ?стамды, н?зік бол?аны д?рыс екенін т?сіндік. Белгілі бір сахна?а, на?ты бір с?тке ж?не адамдар?а арнал?ан н?рсе д?ниеге келген шы?ар.

«Астана Опера» театрыны? алдында?ы міндеті?ізді орында?ан шы?арсыз?

Мен «Астана Операны» тапсырыс берді, сонымен бітті дейтін клиенттер ?атарына жат?ызбаймын. Мені? спектакльдерге киім тіккім келеді. Мен «Мадам Баттерфляй» операсыны? желісімен топтама шы?ардым, ?те ?ызы? топтама шы?ты. Оны біреулер жа?сы, біреулер сынмен ?абылдады, алайда барлы?ы с?з ?ылды. Топтаманы? ?лгісі к?рделі, с?з жетпес ?ажап болды. Айталы?, ?ара т?сте ашы? жасыл бамбук, а?ты? ?стінде ашы? ?ыз?ылт сакура салын?ан, арт?ы етегі ?зын ?лгілер. Олар гейшаларды еске салатын. К?п ?атпарлы капюшон сия?ты адам айт?ысыз ?лгідегі ?лкен жа?алар, барлы? топтама ?ш к?нде д?ниеге келді. Мені? костюмдерімді ?ртістер киіп шы?ып, арманым орындалды.

?азір не ж?мыс жасап жатырсыз?

Бізді? команда ?рт?рлі клиенттермен ж?мыс жасайды ж?не біз ж?мыс істегенге ?р?ашан ашы?пыз. Театрлармен серіктестікте ж?мыс істегенді ерекше ба?алаймыз, себебі б?дан орасан зор, ?айталанбас т?жірибе жинайсы?. Кравец с?н ?йі тек ?аза?станда танымал емес. ?ткен жылы Ресейді? белгілі с?н тарихшысы Александр Васильевтен ?аза?станды? дизайнерлерден кімді танисыз деп с?ра?ан екен, ол ойланбастан «Кравец» депті. Бас?а ешкімді атамапты! Мені? ж?мыстарымны? ішінде е? та?даулылар баратын шара?а киетін ерекше к?йлектер де бар. Б?л тек ?лгісімен ?ана емес, суретші ?ыл?аламымен картинаны жаз?андай, оларды? матасына салынатын суретімен де е? есте ?алатын к?йлектер.

С?хбаты?ыз?а ра?мет! 

Photo: Copyright © Astana Opera, 2014
Photographer: Karla Nur

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры