?нердегі ж?п

DSC_3343  на афишу 1Кез келген музыкалы? о?и?а афишадан басталады. Жалтыра? суретте жар?ырап к?зге т?сіп т?р?ан «Астана Опера» театрыны? жетекші солисті Жаннат Ба?тай. 30 с?уірде ол «С?йікті мені? мекенім» атты жеке концертін ?ояды. ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Жаннат Ба?тай «Астана Опера» театрыны? бас концертмейстері Елена Сахномен дуэтте шыр?айды. Атал?ан камералы? дуэтті? шы?армашылы?ы он жылдай б?рын жарас?ан еді. Б?гінде оларды? бірлескен концерттері жо?ары с?раныс?а ие.

Атал?ан та?ырыпты? та?далуы кездейсо? емес, неге десе?із классикамен ?атар ?аза?ты? халы? ?ндері ?мір ?зегіне айналып, ту?ан жерге деген махаббатты бейнелейді, сонымен ?атар концертте эстрадалы? нота, соны? ішінде джаз композициялары кездеседі.

Кеште классиканы? ретросынан бастап, б?гінгі к?нні? композиторлары – Л. Хамиди, Е. Рахмадиев, К. Д?йсекеев, Т. М?хамеджанов, А. М?хитдинов, С. ?бдін?ров, ?. ?бдін?ров ж?не бас?а белгілі авторларды? шы?армалары ?сынылады.

Жаннат Ба?тайды? айтуынша, оны? т?сінігінде ту?ан жер шексіз, кіндік ?аны там?ан жер де, шы?армашылы?пен айналысу?а м?мкіндік беретін жер де ?з жері?. «Мені? жерім ма?ан шы?армашылы? шабыт береді», – дейді Ба?тай Жаннат.

«Астана Опера» театры солистерге жа?а жобаларды ж?зеге асыру?а тамаша шы?армашылы? жа?дай жасайды, н?тижесінде ?нші тек опералы? орындаушы емес, сондай-а? камералы? музыка орындаушысы ретінде де ?зін к?рсетеді.

Камералы? репертуар ?аншалы?ты к?рделі деген с?ра??а Ж. Ба?тайды? берген жауабы: «К?рделі опералы? жанрда біз ?ріптестермен бірге ж?мыс жасаймыз, олар бізді? бірлесіп салатын суретімізді толы?тыра т?седі. Ал камералы? музыка ?те н?зік, к?рделі. ?ыс?а уа?ыт ішінде б?кіл ??мырды бастан кешуі? керек. Концертімізде шоудан элементтер болады. Кешке ?ріптес ?ртістер, «Астана Опера» театрыны? ерлер хоры мен балалар хоры, аспапшылар ?атысады, сонымен ?атар жары? пен бейнелі ?сер ?олданылады».

Дуэт т?тас а?задай шы?у ?шін «?з» музыканты?ды д?рыс та?да?ан ма?ызды. Елена Сахно Жаннат Ба?тайды? екінші маманды?ы пианиношы екенін атап ?тті, сол себепті онымен ж?мыс ?те же?іл ж?реді, олар бірін-бірі жарты нотадан-а? т?сінеді.

Концертте аспаптар жа?ы жа?а негізде, д?лірек айт?анда, жа?а ??деуде ?сынылады дейді концертмейстер. «Б?рімізге таныс ?рі с?йікті туындылар ?ызы? н?с?ада тарту етіледі. Лирика Отан?а деген махаббат, патриотты? сезімімен ?йлесіп, концертте ?алжы??а да орын табылады. Кешті? дайынды?ына бар махаббатымызды ж?не жанымызды салды?, к?рерменге барынша жа?ымды сезім сыйлау?а тырысамыз», – деп сендірді Елена Сахно.

Концертке ?аза?станды? сыршыл а?ындарды? жыры шы?армашылы? ар?ау болады.

Бір б?лімнен т?ратын концерт 19:30 басталады, билет ба?асы 1500 те?гені ??райды.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры