Француз афишалары: М?дина Баспаева Китри партиясында («Астана Опера», ?аза?стан)

_DSC5961Заманымызды? к?рнекті французды? хореографы Шарль Жюд «Астана Опера» театры балетіні? жетекші солисі М?динаБаспаеваны «Бордо» театрыны? сахнасында композитор Л. Минкусты? музыкасына жазыл?ан «Дон Кихот» балетінде ?нер к?рсетуге ша?ырдыМ?дина Баспаева 28 с?уір мен 3 мамыр аралы?ында Китри басты партиясын французды? балет труппасымен репетициядан ?ткізеді. ?ойылымны? т?саукесері а?ымда?ы жылды? маусымында. Солисіміз м?лімденген сегіз спектакльді? ?шеуінде билейді.

М?дина Баспаева француз сахнасына бірінші рет шы?айын деп т?р?ан жо?. Естері?ізге сала кетейік, балерина «Бордо» театрында «Ромео мен Джульетта» ?ойылымыны? т?саукесерінде билеген.

«Бордо» балеттік труппасыны? директоры Шарль Жюд сол кезді еске алады: «Баспаева М?дина «Ромео мен Джульеттаны?» т?саукесерінде билегенде мен залда болдым. ?не бойым шымырлап, адам айт?ысыз ?сер алдым. Мен ?аншама спектакль к?рдім, соларды? к?бінде ішім пысып отыратынмын, с?зіме сенерсіз. ?анша жерден техникасы мы?ты бол?анмен, еш?андай ?сер алмаса?, ?ртіс бейнені жеткізе алмады деген с?з. Техниканы тамашалау ?шін мен спорт сарайына немесе циркке бара аламын, ал М?дина Баспаеваны? орында?анына ?арап шынымен с?йсінесі?, неге десе?із ол к?рерменге ішіндегі барын а?тарады», – дейді Шарль Жюд. Сол т?саукесерден кейін ?оюшы хореограф ?аза?станды? бишіге маусым айында «Бордо» театрыны? сахнасында та?ы билеуді ?сынды.

Балет ?ртісі бірінші кезекте ?зіне би шеберлігін ?йреткен ?стаздары – Н?р?алиев Т.?. мен Б?рібаева ?.И. ал?ысын білдірді. «Француз к?рермені бізді? балет мектебіне, ?нерімізге лайы?ты ба?асын береді деп ?міттенемін. «Астана Опера» театрыны? атынан ?нер к?рсететінімді шынымен ма?тан т?тамын. ?зіме ны? сенімдімін, «Бордо» балеттік труппасы ?те мейірімді, ма?ан жылы ?аба?пен ?арап, барлы?ы жа?сы ?абылдады ж?не мені к?туде. ?зім ?мірде ашы?-жар?ын адам бол?анды?тан, бас кейіпкерді? партиясы жаныма жа?ын, ал мен билейтін Китриді? мінезі – назды, кейде ерке», – деп атап ?тті М?дина Баспаева. Балерина Шарль Жюдпен ж?мыс жасау о?ан ба?а жетпес т?жірибе беретінін айтады. «Хореограф ?те ба?алы ескертулер жасайды. Еуропалы? балет мектебіні? біздікінен айырмашылы?ы бар, айталы?, ?олды ?стау, билеу м?нері – б?рі бас?аша, ана??рлым еркінірек», – дейді солис.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры