Ержан К?лібаев: «?ай жа??а кетсе? де, ?айтып келуге болады»

100a0695f605b4eЕржан К?лібаев – жас та болса, аты ?лемге ?йгілі Испанияда т?ратын скрипкашы, Ресейде, Алманияда, Португалия мен Аргентинада ?ткен Халы?аралы? конкурстарды? бес б?йгесіні? иегері, талантымен ?атар к?сібін с?йетін ?нер иесі ?зіні? ?мірлік философиясы жайлы бізге айтып беру барысында дарындылы?ыны? та?ы бір ?ырын паш етті.

– Скрипкашы боламын деген ой?а ?ашан келді?із?

Б?л бір ?ызы? о?и?а бол?ан. Мені? ?ш ?пкем бар, жасы ?лкен екіншісі бала к?нінде кішкентай пианиноны ?алап, бір жапыра? ?а?аз?а «пианино ?алаймын» деп жазыпты, жеті рет ?оймай жаз?ан со?, о?ан ?лгі пианиноны алып береді, кейін жасы келгенде музыка мектебіне барды (?азір Алтынай К?лібаева – пианистшы). Кейін екінші ?пкемді мектепке берді, мені? кезегім келді, біз ол кезде Алматыда т?ратынбыз, мені К?л?ш Байсейітова атында?ы музыка мектебіне берді. Ш?кірттерді іріктеуге жауап беретін кісі бізді? отбасын б?рыннан білетіндіктен, пианинода ойнайтын екі адам бар, сол жетер деп Ержанды скрипка?а берейік деп ?сынды. С?йтіп, мен к?тпеген жерде скрипкашы болдым.

– Бастан кешкен о?и?алары?ыз ?мірі?ізде ма?ызды р?л ат?ара ма?

И?, ?мірімдегі бастан кешкендерім кездейсо?ты?, кейде мен, б?рі бас?аша болар еді деп ойлаймын.

– ?азір Сізге маманды?ы?ызды ауыстыруды немесе біржола хоббиі?ізбен айналысуды ?сынса, нені та?дар еді?із?

Жа?а бір н?рсемен айналыс?анды ?натамын, кітап жазар едім, б?рын-со?ды ешкімні? ?олынан келмеген н?рсені ойлап табар едім, ма?ан б?рын болма?ан н?рсені ойлап табу?а м?мкіндік беретін маманды?тар ?найды. Мені? хоббиім скрипкамен байланысты, мен жеке скрипкалар?а ??деу жасаймын, жа?ында Аргентинада болдым, мені? Астор Пьяцолланы? «Adi?s Nonino» туындысына жаса?ан жа?а ??деуімді аргентиналы? к?рермен ?алай ?абылдар екен деп ?атты ?обалжыдым. Орында?аннан кейін ты?дарман т?регеліп ?ол шапала?тай баста?анда, б?л – мезгіл хиты екенін т?сіндім. Оркестрдегілер б?гінгі та?да б?л атал?ан пьесаны? жеке скрипка?а арнал?ан ?здік ??деуі екенін айтып жатты.

– ?мірбаяны?ыз?а ?ара?анда Сіз конкурстар?а к?п ?атысасыз, Сіз ?шін конкурс деген не – ?мір салты ма, ?лде ?ара басты? ?амы ма?

Конкурс – музыкант ?шін спортты? бір т?рі, к?пшілік арасында конкурстарды? ?нерге еш ?атысы жо? деген пікір де ?алыптас?ан, ал мен конкурстар?а тиімді жа?ынан ?араймын, олар ма?ан ?зімді жа?сы тонуста ?стау?а к?мектесіп, ?стамдылы? сия?ты к?п н?рсені ?йретеді, мінезі?ді ?алыптастырады, бір жа?ынан конкурс – б?л л?ззат алатын сайыс емес, неге десе?із ондай кезде стресс аласы?, ?иналасы?. Мен к?бінесе т?зімділігімді шы?дау ?шін ?атысамын. Же?іс ата?-да?? ?келеді. Испания королевасыны? ?олынан екі м?рте ??рмет дипломын алу?а лайы?ты бол?анымды ерекше ма?тан т?тамын. Б?л жа?сы к?рсеткіштермен ерекшеленген ш?кіртке мектеп профессорлары жиналып табыс ететін белгі.

– Скрипкашы болу ?шін бірінші кезекке ?айсысын ?ояр еді?із: е?бекті ме, ?лде талантты ма?

Екеуін де. Б?л маманды?ты та?да?аны?а ?уанатын да, ?кінетін де кездер болады, м?ны кез келген скрипкашы мойындайды. ?айткен к?нде осы екі с?т те шексіз сезімге б?лейді ж?не концерт ойда?ыдай ?тіп, к?рерменге ?на?ан кезде барлы? кемістікті? орны толады.

– ?мірі?ізде с?тсіз кездер болды ма?

И?, олар да сол бір конкурстармен байланысты болды. Бір н?рсе ?олы?нан келмей жатса, ренжисі? ?рине, алайда мен бас?а конкурс?а барып, же?іске жетем де, б?рі жа?сы болып кетеді.

– ?аза?станда туылды?ыз, Испания?а к?шіп, мекен жайы?ызды ауыстырды?ыз. Ту?ан жерге орал?ы?ыз келмей ме, оны? ?стіне елордада енді «Астана Опера» театры бар?

Мен ?шін б?л философиялы? с?ра?, м?селе оны ?алай ?абылдайтыны?а байланысты. Жер шары бір, мен одан асып еш?айда кеткен жо?пын. Б?гінде ?ша?пен зымырап, б?гін осы жерде, ерте? Австралия?а жетуге болады. Кеткен к?нде де ?айтып келуге болады. М?селе, келген к?нде не істейтіні?де. Егер концерт ?оятын м?мкіндік болса, мен осы жерден табыламын. Мені? Отаным – жер шары, б?л бір таби?атты салыстыр?анмен те?, егер орманды ?рт шалса, ол шекара?а ?арамастан айналасында?ыны? б?рін к?лге айналдырады. Таби?атты? саясаты болмайды. Мен ?лемді б?ліп ?арамаймын, мен ?шін шекара жо?.

– Алда?ы жоспарлары?ызбен б?ліссе?із?

Мен конкурстар?а к?п ?атыс?анды?тан, ырымшылды?ты ?детке айналдырдым. Сол себепті мен алда?ы жоспарларыммен б?ліспегенді ж?н к?рем. ?рине, к?птеген идеяны, к?птеген ж?мыстарды ж?зеге асыру жоспарда бар. Мені? музыканттармен концерт ?ой?ым келеді.

– «Астана Опера» театры ?имаратыны? с?улеті ?алай Сізге?

Орасан зор жоба, ?сем ?имарат, с?улеті, стилі керемет, ?р б?лшегіні? ??деуі зор оптимистік сенім береді.

– «Астана Операмен» бірлесіп ж?мыс жасау жоспары?ызда бар ма?

Мен б?л театр тарапынан Абзал Мирасбек?лымен бірлесіп ж?мыс жасап жатырмын. Бізді? ал?аш?ы бірлескен ж?мысымыз мені? 12 жасымда ж?зеге ас?ан, содан бері біз бірігіп к?п н?рсені орындады?. Мен ол кісіні? «Астана Опера» театрыны? музыкалы? жетекшісі екеніне ?те ?уаныштымын, б?л театр ?лемдегі ?здік театрларды? бестігіне немесе ?штігіне кіреді деп ойлаймын. Осы концерт ?шін театр басшылы?ына ал?ысымды білдіргім келеді ж?не та?ы ?уана келетінімді айт?ым келеді.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры