Жаңалықтар

Астана Опера» театрыны? тарихы: ?мірге келгеннен бастап б?гінгі к?нге дейін

«Астана Опера» театрыны? труппасы О?т?стік астана ?она?тары мен т?р?ындарына мазм?нды гастрольдік ба?дарламасын паш етіп ?ана ?оймай, жас театр алматылы?тарды Абай атында?ы Мемлекеттік Академиялы? опера ж?не балет театрыны? екінші ?абатында орналас?ан жа?а театрды? ?алай д?ниеге келгені жайлы сыр шертетін фоток?рмесімен та? ?алдырады. К?рмеде ?р?айсысы т?рт фотодан т?ратын 12 стенд орналас?ан, онда «Астана Опера» МОБТ тарихыны? ал?аш?ы […]

19.03.2014
?серлі де, еліктіретін «Роден» балеті Алматыда ал?аш рет ?ойылады

Психологиялы? балетті? шебері – Борис Эйфман к?рерменні? сана-сезімін т??керіп, махаббат азабыны? жан ай?айына жылатса, енді бір к?ріністе к?лдіретін «Роден» балетіні? т?саукесерін 10 а?панда Алматыда к?пшілік назарына ?сынады. Басты партияларды орындайтын «Астана Опера» балетіні? жетекші солистері: жар?ыра?ан ?йгерім Бекетаева, жанды баурайтын Ж?нібек Иман??лов пен ?йіріп ?кететін ?нел Р?стемова. Балет ата?ты м?сінші Огюст Роденні? ш?кірті Камилла Клодельді? психиатриялы? ауруханада жат?ан к?рінісінен басталады. Жас ?рі талантты Камилланы? […]

19.03.2014
«Петя мен ?ас?ыр» – «Каза?концертте» ине шаншар жер бол?ан жо?

Кеме?гер композитор Сергей Прокофьевті? ?аза? тіліндегі «Петя мен Кас?ыр» ертегісі Алматыны? кішкентай к?рермендеріне«Астана Опера» оркестріні? орындауында т???ыш рет ?сынылды. Аударма авторы – ?аза?стан Республикасыны? Е?бек сі?ірген ?айраткері Жоламан Т?рсынбаев. М?тінін о?ы?ан Т?леген Назарбеков, оркестрге дирижерлы? еткен Руслан Баймурзин. «Петя мен Кас?ыр» ертегісі симфониялы? оркестрді? с?йемелдеуімен м?нерлеп о?у?а арнал?ан, оны оркестр ?леміні? жолсерігі деуге де болады. Атал?ан шы?арманы? м?ні ертегідегі ?р кейіпкерге ?з аспабы мен ?з ?уеніні? с?йкес келуінде. Мысалы, «?ас?ыр» – валторна, […]

19.03.2014
«Астана Опера» театрында с?йікті романстар шыр?алады

«Астана Опера ?сынады» абонементтер кезе?і камералы? музыканы с?йер ?ауымды ?уантуын жал?астырады. 19 а?панда театрды? камералы? залында – «Орысты? классикалы? романсы»! Орыс романсы жанры XIX ?асырды? бірінші жартысында романтизмні? ы?палымен ?алыптас?ан еді. Кейінірек жанр ?з ішінде — салонды?, ?атыгез романс ж?не т.б. бірнеше т?рге б?лініп, дамыды. Орыс романсыны? «Алтын ?асыры» XIX-XX ?асырларды? аралы?ына т?спа-т?с келді. Опера ?ншісіні? репертуарында камералы? музыкадан туындылар болады, айталы?, ?лемні? е? ?здік меццо-сопраносы […]

19.03.2014
«М?дениетімізді? ордасы «Астана Опера» театрына батасын берді»

«Астана Опера» театрыны? ал?аш?ы гастролі к?птен к?ткен шара болса да, тол?аныс?а толы еді. Неге десе?із, б?л ш?кіртті? ?стазына барып, елімізді? е? жас ?рі амбициясы жо?ары театрында нендей жетістікке ?ол жеткізгенін к?рсету болатын. О?т?стік астананы? т?р?ындары мен ?она?тары ?алай ?абылдайды, ?ойылымдар ?нар ма екен, осы ж?не бас?а да с?ра?тар театрды? шы?армашылы? ?жымын тол?андырмай ?ой?ан жо?. К?рерменін […]

19.03.2014
«Астана Операда» «Балет музыкасыны?» концерті ?теді

21 а?панда «Астана Опера» театрыны? Камералы? залында «Балет музыкасы» атты концертте П. Чайковский, Л. Минкус, Г. Перселл, Ш. Гуно, Б. Асафьев ж?не Р. Салаватовты? ?сем балеттік музыкасы ша?ын симфониялы? оркестрді? орындауында шыр?алады.   Кеште ?н салатын «Астана Опера» театрыны? солистері: Салтанат Ахметова, М. З?к?риянов, Ба?дат ?білханов, М?хамеджан Ахатов, Тол?ын ?алибаева ж?не Любовь Ткаченко. Балет музыкасыны? ерекшелігі – мазм?ны тере? ж?не биге арнал?анды?ында. Онда?ы ?рбір к?ріністі? кейіпкері ?зіне т?н музыкалы? сипаттама?а ие. […]

19.03.2014

«XX ?асырда?ы композиторларды? музыкасы» атты ?сем концерт Камералы? залды? сахнасында 28 а?панда ?теді. Кеште ?ткен ж?зжылды?та?ы америкалы?, батысты? ж?не ке?естік мектепті? композиторларыны? шы?армалары ?сынылады. Осы бір ?ажап кеште к?рнекті композитор Э. Морриконені? жаны?а тынышты? сыйлайтын асыл музыкасы к?йбі? тіршілікті? таусылмайтын м?селелерін бір с?тке ?мыттырып, рухани азы? болады. Шлягерге айнал?ан «Миссия» кинофильміндегі «Гобой Габриэльді?» туындысы ты?дарман?а басты кейіпкер Габриэльді? […]

19.03.2014
Дари?а Назарбаева Романстар кеші

4 наурызда «Астана Опера» мемлекеттік опера ж?не балет театрыны? камералы? залында Дари?а Назарбаеваны? ?айырымдылы? концерті ?теді. Кеште ?йгілі орыс ж?не еуропалы? романстары шыр?алады. Б?л концертті, сондай-а? Д. Назарбаеваны? ел алдында к?рсеткен барлы? ?нерін м?дени-?леуметтік жоба деп айту?а болады. Б?л жобаны? бір ма?саты – музыка ?нерін ж?ртшылы?ты? кез келгені тамашалай алатын жа?дай?а жеткізу. Концертке билеттер тегін […]

19.03.2014
Саквояж жинаулы, со??ы дайынды?тар ж?ргізілуде

«Астана Опера» Мариинскиге келді. Ба?алыны? б?рі жетті: к?лемді декорациялар, мы?да?ан костюм, дыбыс жабды?ы, жары?,монтаж кезінде ?ажет болатын т?рлі ?са?-т?йекке толы ?ораптар. ?она?жай ?ожайындар жа?а Мариинский театрыны? алып есіктерін ай?ара ашты. ?абылдап жат?ан жа? ?аза?станды?тарды ?уана ?арсы алды. Техникалы? команда білек сыбанып, тер т?гуде, Мариинскидегі ?ріптестер де ?арап ?алмай, ?олдан келген к?мектерін к?рсетіп, ?олдап жатыр. Декорациялар жалпы к?лемі 324 шр. метрді алатын […]

19.03.2014
«Астана Операны?» Мариинскидегі баспас?з м?слихатыны? онлайн к?рсетілімі

Б?гін са?. 14:00 (Астана уа?ыты бойынша) Мариинский театрыны? сайтында (http://mariinsky.tv/n/) «Астана Опера» театрыны? ал?аш?ы шетелдік гастроліне арнал?ан баспас?з м?слихатыны? онлайн к?рсетілімі болады. Баспас?з м?слихаты барысында астаналы? театрды? Санкт-Петербор?а алып келген ?ойылымдары, жас ?нер ша?ыра?ыны? алда?ы жоспары, Мариинский театрымен ?арым-?атынасын дамытуды? болаша?ы тал?ыланады. Спикерлер: Т?леген М?хамеджанов – «Астана Опера» театрыны? директоры, ?аза?станны? мемлекеттік ?айраткері, композитор, ?аза?стан Республикасыны? Е?бек сі?ірген ?айраткері. Абзал […]

19.03.2014
Аттила Санкт-Петерборда

«Астана Опера» театрыны? ал?аш?ы шетелдік гастролі Мариинский театрынан басталды! Сегізінші наурыз, Халы?аралы? ?йелдер к?нінде Мариинский-2 жа?а сахнасында Джузеппе Вердиді? м??гі ?лмес «Аттила» операсы ?ойылады. Б?л к?ні дирижерлы? пультті маэстро Валерий Гергиев (Ресей, Мариинский театры) ?ол?а алады. ?оюшы режиссері – Италияда?ы беделді опералы? режиссерларды? бірі – Пьер Луиджи Пицци (Италия, «Teatro dell’ opera di Roma»). Орындаушы ж?лдыздар ??рамы: Аттила – Роберто Тальявини (Италия), Эцио – Клаудио Сгура (Италия), Одабелла – Ж?пар ?абдуллина(?аза?стан), Форесто – Лучано Ганчи (Италия) ?ойылымны? ?серлі болатынынан д?мелі етеді. Вердиді? драмалы? та?ырыптары: махаббат, ??штарлы?, ?ыз?аныш пен ?шпенділік, ??рбанды?, досты?, залымды?, сат?ынды?, т?каппарлы? пен ?лім […]

19.03.2014
«Хореографияны? ?лемдік жау?арлары» GalaBallet

Тол?андыратын, сезімге толтыратын, бал?ын да жар?ын, ?аны? бояуымен шынайы ?сер беретін, бір с?збен айт?анда, Мариинский театрыны? ескі сахнасында мереке сыйлайтын – GalaBallеt. Хореографияны? ?лемдік жау?арларыны? ?здік балеттік к?ріністер тізбегі к?рермен назарына 9 наурызда паш етіледі. К?ктемні? ?ажайып кешінде балет ?нерін с?йер ?ауымды жар?ыра?ан к?ріністер мен Адольф Адан, Людвиг Минкус, Херман Левенскьольд, Камиль Сен-Санс, Александр Бородин, Петр Чайковский, Борис Асафьев, Евгений Брусиловский, Василий Соловьёв-Седойды? к?ркем туындыларына […]

19.03.2014
?аза? операсыны? маржаны «Бiржан-Сара» ал?аш рет Мариинскиде

Ал?аш рет Мариинский-2 театрында ?аза? операсыны? маржаны к?рнекті композитор М??ан Т?лебаевты? «Бiржан-Сарасы»орындалады. Бiржан партиясын Мариинский театрыны? солисті, Ресейді? Е?бек сі?ірген ?ртісі, Татарстанны? халы? ?ртісі –Ахмет А?ади ?аза?стан мен Татарстанны? халы? ?ртісі, Мемлекеттік сыйлы?ты? лауреаты – Н?ржамал ?сенбаевамен бірге10 наурызда шыр?айды. Опера т???ыш рет 1946 жылы 7 ?арашада Алматы ?аласында Абай ат. МАОБТ сахнасында жары? к?рген еді, ол кезде Біржан мен Сараны бірінші болып ?нуар ?мбетпаев пен К?л?ш Байсейітова сомда?ан. Ресейде оны? т?сауы 1948 жылы М?скеуде ?нер мы?тыларына […]

19.03.2014
Мариинский «Астана Опера?а» т?регеп т?рып ?ошемет к?рсетті

Гастрольдік репертуар іріктелді, к?нде дайынды?, жол?а шы?ты?. Міне, «Астана Опера» Мариинскиде. Жас театр ?зімен бірге не ?келді, тыныс-тіршілігі ?алай, к?нделікті ж?мысы ?андай – бірінші к?ннен-а? Петерборды осы с?ра?тар мазалады, енді толы?ыра? то?талса?. Сахна, шымылды? т?рілді… Басты кейіпкерді? жа?а бейнесі ?лемдік театр ?о?амдасты?ыны? ?лкен ?ызы?ушылы?ын тудыр?ан маэстро Пьер Луиджи Пицциді? ?ойылымында?ы «Аттила» операсы петерборлы? тал?ампаз к?рерменні? […]

19.03.2014
«Астана Операмен» бірге Наурызды атап ?тейік

К?ктемгі Наурыз мерекесі ?арса?ында, 19 наурызда «Астана Опера» театрыны? камералы? залында театрды? жетекші солистері мен камералы? хорыны? ?атысуымен «Наурыз-К?ктем» атты ?ннен шашу шашатын концерт ?теді. Камералы? залды? концертіне ал?аш рет ?алия Бай?азинованы? басшылы? етуімен миманс труппасыны? ?ртістері ?атысады. Ба?дарламасы ?ызы?ты ?рі алуан-т?рлі кеште ж?рекке жа?ын ?аза? халы? ?ндері, романстары мен саздары, ?аза?стан композиторларыны? операсынан к?ріністер […]

19.03.2014
М?дениетімізді? ордасы «Астана Опера» театрына батасын берді

«Астана Опера» театрыны? ал?аш?ы гастролі к?птен к?ткен шара болса да, тол?аныс?а толы еді. Неге десе?із, б?л ш?кіртті? ?стазына барып, елімізді? е? жас ?рі амбициясы жо?ары театрында нендей жетістікке ?ол жеткізгенін к?рсету болатын.

14.03.2014

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры