Жаңалықтар

«Шабыт ??ша?ында?ы ?уен» Корея мен ?аза?станны? классикалы? ж?не д?ст?рлі музыка кеші

?арашаны? 15-ші ж?лдызында са?ат 18:00-де «Астана Опера» Мемлекеттік опера ж?не балет театрында екі ел ?ртістеріні? ?атысуымен бірлескен корей-?аза? концерті ?ткізіледі. Корей еліні? ата?ты пианисті Ан Михён «Астана Опера» ?ртістері, халы?аралы? сайыстарды? лауреаттары Мадина М?хамет пен Курванжан Ахатовпен бірге елорда театрыны? камералы? зал сахнасында П. Чайковский ж?не и Ф. Мендельсонны? шы?армаларын орындайтын болады. Ан Михён – к?рнекті […]

14.11.2014
?лемдік турнедегі ?лемдік же?іс

Екі бірдей ??рлы?ты шарла?ан «Астана Опера» театрыны? труппасы 16 мы? 267 ша?ырымды артта ?алдырып, екі апта бойы жолда болды. Жолды? шаршататынына ж?не бас?а ?иынды?тар?а ?арамастан театрды? ?нер ?жымы ?зіні? к?ш-?уатын А?Ш, Канада, Франция, Бельгия мен Голландияда к?рсетіп, ?лемні? ?здік театрларымен б?секелесе алатынын д?лелдеді. Жас театрды? ?неріне д?ние ж?зі операсыны? зиялы ?ауымы ?ана назар аударып ?оймай, […]

12.11.2014
Салма?ы 30 тонна тартатын «Аида»

Жыл т?саукесері! «Астана Опера» ж?не «Ла Скала» ?сынады: Дж. Вердиді? «Аида» операсы – 19, 21 ж?не 22?ашарада. Итальянды? суретші, продюсер, режиссёр, сценарист, екі д?ркін «Оскар» сыйлы?ыны? иегері Франко Дзеффиреллиді? ?ойылымы «Астана Опера» театрында. Операда шыр?ау?а ша?ыртыл?ан аты ?йгілі ж?лдыздар: Аида партиясын американды? сопрано Кристин Льюис сомдайды. 2010 жылы ?нші Савонлинна Опералы? фестивалінде «Жыл ?ртісі» болып марапаттал?ан. М?нымен ?атар ол «Арена ди Верона» ?орыны? «Oscars of the Opera» марапатын иеленген. Белгілі американды? […]

11.11.2014
Нидерланд Корольдігі – «Астана Опера» ?лемдік турнесіні? со??ы аялдамасы

«К?ресте шы?дал?ан» – Роттердам ?аласыны? б?л ?раны ?лемдік турнесін ая?та?ан «Астана Опера» театры труппасыны? к??іл-к?йімен, Голландияда нидерландты?тар назарына ?сын?ан п?рменді, музыка сыншылары ба?ала?андай – к?сіби де?гейде к?рсеткен ?нерімен ?ндесті. Екі мемлекет – Нидерланд Корольдігі мен ?аза?стан арасында?ы досты? к?пірі ас?ан жылдамды?пен дамып келеді. К?п ?асырлы тарихы бар ?ала?а алда?ы уа?ытта ашылатын «Астана» ала?ы к?рік бермекші, ал ?ыз?алда?ты? жа?а […]

7.11.2014
С?ндет Бай?ожин ?шін Еуропа?а жол ашылды

«Астана Опера» театрыны? жетекші солисті С?ндет Бай?ожин 11 ?арашада ал?аш рет Верона ?аласында?ы (Италия)Filarmonico театрында, Дж. Пуччиниді? «Богема» операсында бас партияда ойнайды. Кассада?ы билеттер ?лде?ашан сатылып кеткен. Б?гінде ?нші белгілі итальянды? дирижер Ядер Биньяминимен ?ызу дайынды? ж?ргізіп жатыр. «Жас та, жалынды ?ншілер тобымен ж?мыс істеген ма?ан ?найды, олар менімен бірге конкурстан ?тті, барлы?ыны? да дауысы ?демі. Б?л мен ?шін ?те ма?ызды ?ойылым, […]

7.11.2014
«Астана Опера» театрында «Опера с?йер ?ауымны? клубы» ж?мысын бастады

«Астана Операда» ?уанышты к?н – 4 ?арашада «Опера с?йер ?ауымны? клубы» д?ниеге келді. Опера ?нерін с?йетін ?ауым клубыны? алдына ?ой?ан ма?саты – маманды?ы ?рт?рлі, жасы мен ?мірге деген к?з?арасы сан алуан жандарды? басын ?осып, театр?а келу ?шін ?ызы?тыру, сонымен ?атар ерлі-зайыптыларды?, балалар мен оларды? ата-анасыны?, немерелерін ерткен ?желерді? осы бір биік ?нерге деген орта? ?ызы?ушылы?ын, […]

6.11.2014
«Астана Операда» ХХ ?асырды? музыкалы? хиттері шыр?алады

?ткен ?асыр – м?нерлі де, ?мірге деген ??штарлы? пен ?арама-?айшылы??а толы, ?ар?ынды ж?не та?ы бір?алыпты келіп, бізді сонысымен ?ызы?тыратын, бір мезгілде жа?ын ?рі алыс кез. Сол ?ткенні? музыкалы? ?ралуандылы?ын елестетін «Камералы? музыканы? ХХ ?асырда?ы алтын ?азынасы» атты концерті «Астана Опера» театрыны? Камералы? залында 7 ?арашада ?теді.   Кеште ?аза?ты? ?лтты? ?нер Университетіні? солисттері ?нер к?рсетеді, […]

6.11.2014
Бельгиялы?тар «Астана Опера» театрымен танысты

?ажап концерт – 4 ?арашада Антверпенде «The Best of Opera»: Верди-Мусоргский-Абай» ба?дарламасын тамашала?ан к?сіп?ой музыкашыларды? о?ан бірден берген ба?асы осы болды. Шельда ?зеніні? ?ос жа?алауында орналас?ан Бельгияны? ірі ?аласыны? біріндегі Stadsschouwburg залында ?аза?станды? ?ртістерді ысты? ы?ыласпен ?арсы алды. Аншлаг! Салма?ты келген к?рермен арасынан Бельгия ?кіметіні?, сондай-а? дипломатиялы? корпусты? ?кілдерін, белгілі м?дениет, ?ылым ж?не ?нер ?айраткерлерін кездестіруге болады. […]

5.11.2014
«Астана Операны?» Париждегі концерті тарихи деген атты иеленді

«Астана Операны?» концертінен кейін «Бастилия Операсы» ?лкен ?серде болды. Ду ?ол шапала?, зал толы адам, сыншыларды? жо?ары ба?асы – 2 ?арашада ?аза?станды? театр?а осыны? барлы?ы к?тпеген жетістік ?келді. «Астана Опера» Парижге ж?лдыз ?она?тарды ж?не ?лтты? сарын к?рініс тап?ан ?згеше концерттік ба?дарламасын ?келген еді, б?рі бекер емес екен. Концерт Париж уа?ыты бойынша 18:30 бастал?анда, «Бастилия Операсы» театрына ?ту ?иын?а […]

4.11.2014
Же?іс біздікі

Красноярскіде 5 мен 9 ?азан аралы?ында «XXI ?асыр балеті» III Халы?аралы? форумы аясында «Сібір же?імпазы» атты Халы?аралы? балет конкурсы ?тті. Шара?а ?рт?рлі театрдан келген 50 ?ртіс, соны? ішінде «Астана Опера», ?лкен театр, Станиславский ат. театр, украиналы?, белорусиялы? театрлар ж?не бас?асыны? ?кілдері ?атысты. Елордалы? ?нер оша?ынан ?ш биші барды, олар: балетті? жетекші солисті ?йгерім Бекетаева, балет […]

3.11.2014
?аза?стан Композиторлары ода?ыны? 75 жылды?ына арнал?ан мерейтойлы? концерт

Биыл Республикамызды? Композиторлар ода?ы 75 жылды? мерейтойын атап ?туде.«Астана Опера» мерейтой иелерін 30 ?азанда театрды? Камералы? залында ?тетін концертпен ??тты?тайды. «Б?л елімізді? м?дени ?міріндегі ма?ызды о?и?а ж?не мерейтойды ?аза?станны? т?рлі ?алалары да салтанатты т?рде атап ?тіп жатыр. «Астана Опера» театры да б?дан тыс ?ал?ан жо?. Театрды? Камералы? залы ?нер жолын ?уамын деушілерге ?ашанда ашы?, с?йкесінше біз […]

30.10.2014
«Астана Опера» театры Карнеги-Холды ба?ындырды

«Астана Опера» театры ?лемдік турнені Нью-Йорктен бастап (А?Ш), 27 ?азанда тіс ?а??ан американды? к?рерменге «Азия Дауысы» атты концерт ?сынды. Музыкалы? сыншылар мен ?она?тарды? ба?алауынша, «Астана Опера» театрыны? труппасы ?здерін ?те жо?ары де?гейде к?рсетіп, ?лемні? е? беделді ала?дарыны? бірі – Карнеги-Холда баршаны та? ?алдырды. Ба?дарламада А. Ж?банов, Л. Хамиди, Е. Рахмадиев, Т. М?хамеджанов сынды заманымызды? композиторлары жаз?ан ?аза?ты? халы? ?ндері мен музыкасы, сондай-а? Дж. Верди, Д. […]

29.10.2014
«Астана Операда» сопрано к?ні

Бір кеште осыншама н?зік жанны? бірдей сахна?а шы?уы та? ?алдырарлы? ж?не екі к?нні? бірінде ?айталана бермейтін жайт. 29 ?азанда «Астана Опера» театрыны? Камералы? залында «Parata dei Soprani» концерті ?теді. Та?даулы ?йелдер дауысыны? ас?ан шеберлігін паш ететін ?ншілер: сопрано – Жаннат Ба?тай, Маргарита Дворецкая, ?алия Бай?азинова, Ж?миля Жар?ымбаева, Айзада ?апонова, ?сем Сембина, Елена Низамутдинова, Роза Н?ркей.Меццо-сопрано – Г?лжанат Сапа?ова, […]

28.10.2014
Опера ?леміні? «Тірі ??дайы» – Франко Дзеффирелли «Астана Опера» театрында «Аиданы» ?ояды

К?ллі опера ?лемі назарында ?стап отыр?ан о?и?а – аты а?ыз?а айнал?ан режиссер Франко Дзеффирелли ?зіні? ?ойылымын «Астана Операда» ?сынады. Аты ?лемге ?йгілі итальянды? театрлы? режиссер, BAFTA сыйлы?ыны? иегері, Давид ди Донателла сыйлы?ына бес м?рте ?ол жеткізген, екі рет «Эмми» сыйлы?ын ?анжы?асына байла?ан – Франко Дзеффирелли «Аида» операсыны? ?зіндік н?с?асын «Ла Скаладан» «Астана Опера?а» ?келеді. «Астана Опера» мен […]

27.10.2014
«Астана Опера» ж?не балалар

«Тату-т?тті ішекті ж?не бас?а аспаптар отбасы» – 26 ?азанда «Астана Опера»театрыны? Камералы? залында «Театр?а саяхат» атты балалар абонементі аясында екі тілде ?тетін ал?аш?ы концерт осылай аталады. Театрландырыл?ан ?ойылым-концерт кішкентай ты?дарманды ішекті аспаптарды? ?алай пайда бол?анымен, сондай-а? оларды? ?алай ??рыл?анымен таныстырады. Классикалы? аспаптар халы? аспаптарынан бастау алатыны белгілі, кеште оларды? да дыбысы ?алай шы?атынын естіп білуге болады. Музыка ?леміне саяхат к??ілді […]

24.10.2014
«Астана Опера» Новосібірді? опера ж?не балет театрын ?арсы алады

«Астана Опера» сахнасында Новосібірлікопера ж?не балет театрыны? труппасы ал?аш рет ?нер к?рсетеді. Тек бір к?н, 28 ?азанда елордалы? т?р?ын Р. Петиді? «Кармен» ж?не Э. Льянгті? «Т?н ішіндегі сыбыр» балеттерін тамашалай алады, сондай-а? гастрольмен келгендер Новосібір операсыны? ж?лдыздары ?атысатын мазм?нды концерттік ба?дарлама ?сынады. «Досты?ымыз жарас?ан мемлекетті? астанасына со??ы он жылдан бері ал?аш?ы рет бар?алы отырмыз. Біз бір-бірімізге айтарлы?тай жа?ын орналас?анбыз, дегенмен екі ірі […]

23.10.2014
«Астана Операда» т?саукесерлер тізбегі Дж. Вердиді? «Травиата» операсы – «Айналар травиатасынан» басталады

Орта Азияда ал?аш?ы рет!!! Хеннинг Брокхаузды? ?ойылымында?ы «Айналар травиатасы» операсыны? т?саукесері – 22, 23, 24 ?азан. Сахнаны ?рт?рлі ?ырынан к?рсетуге м?мкіндік беретін орасан зор айна ?оюшыны? адам сенгісіз ?иялыны? бір б?лігі ?ана. Спектакльді? концепциясы «Травиатаны» ?детте к?ріп ж?рген таза мелодрамадай емес, Дж. Вердиді? бастап?ыда ойластыр?анындай етіп ?абылдау?а жетелейді. Спектакльді? интернационалды? ??рамын жаса?тайтын ата?ты опера ?ншілері сахна?а […]

16.10.2014
«Астана Опера» Парижде революция жасайды

Парижде м?ндай б?рын-со?ды болма?ан! «Астана Опера» труппасы гастрольмен «Опера Бастилия?а» барады. Атал?ан театрда тек «Опера Бастилия» ?жымы ?ана ?нер к?рсетуге ???ылы екенін, ?зге театрлармен біріккен ?ойылымдар сирек ж?зеге асатынын айта кеткен ма?ызды. «Опера Бастилия» сахнасын жал?а алу?а болмайды, ?имарат мемлекетке тиесілі ж?не Франция м?дениетіні? даму ж?ніндегі ?лкен ке?есімен бас?арылады. Театр дирекциясы «Опера Бастилия» сахнасында париждік […]

14.10.2014
«Астана Операда» Испания к?ндері

Ата?ты скрипкашы Ержан К?лібаев 13 ?азанда «Астана Опера» т?рінде Испанияны? ?лтты? к?ніне арнал?ан «Астанада Испания аккорды ойнайды» концертімен ?нер к?рсетеді. Лиссабонда, Берлинде, Новосибирскіде, Екатеринбургте, Буэнос-Айресте ?ткен скрипкашыларды? халы?аралы? конкурстарында бес м?рте бірінші сыйлы?ты, Познаньдегі Генрих Венявский ат. беделді халы?аралы? конкурсты? же?імпазы Ержан К?лібаев (Испания) ж?не ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Абзал М?хитдиновті? бас?аруымен «Астана Опера» Камералы? оркестрімен бірге мазм?нды концерттік ба?дарламасын ?сынады. […]

13.10.2014
Г?лжанат Сапа?ова мен Ра?ымжан Баспаев «Астана Опера» сахнасында

«К?н ?стемдік еткенде…» атты еліктірер концерт «Астана Опера» сахнасында 10 ?ырк?йекте ?теді. Опера солисті, Халы?аралы? конкурстарды? лауреаты Г?лжанат Сапа?ова (меццо-сопрано) ж?не Халы?аралы? конкурстарды? лауреаты Ра?ымжан Баспаев (фортепиано) Камералы? залды? сахнасында ал?аш рет бірге ?нер к?рсетеді.             Концертте XIX-XX ??. орысты? к?рнекті композиторлары – А. Верстовский, Ц. Кюи, С. Рахманинов, П. […]

10.10.2014
«Жібек Жолыны?» театрлы? байлы?ы

«Астана Операда» бірінші Халы?аралы? «Жібек Жолы» фестивалі м?ресіне жетті. Шара?а ?рт?рлі елдер мен ?алалардан келіп ?атыс?ан ?она?тарды? айтуынша, фестиваль ?те ?ызы?ты ?тті. 20 к?н бойы елордалы? театр сахнасында ?лемдегі ?здік ?нер ордаларыны? прималары мен премьерлері, сондай-а? опера ж?лдыздары ?нер к?рсетті. Бас ?ала спектакльдерді? ?р к?нін аншлагпен ?абылдады. ?ш апта ішінде ?нер оша?ына он бес мы?нан астам […]

9.10.2014
Н?РЖАМАЛ ?СЕНБАЕВА – «?нерім – ?мірім»

Халы? с?йіктісі Н?ржамал ?сенбаеваны? мерейтойлы? концерті «Астана Опера» театрыны? сахнасында 15 ?азанда ?теді. ?аза?стан ж?не Татарстан Республикаларыны? Халы? ?ртісі, ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік сыйлы? иегері «?нерім – ?мірім» атты ?мытылмас концерттік ба?дарламасын ?сынады. Опера ?ншісіні? шы?армашылы? мерейтойын – 30 жыл сахнада – ?олдау?а достары, тамаша ?ншілер – Украинаны? Халы? ?ртісі, «Украина ?лтты? Операсыны?» жетекші солисті Игорь […]

7.10.2014
«Астана Опера» к?рермені Мариинский театрыны? гастролі аясында Вотанны? ролінде Уиллард Уайтты тамашалайды

Рихард Вагнерді? «Нибелунг са?инасы» театралогиясыны? екі б?лігі – «Рейн алтыны» мен «Валькирия» елордасахнасында тек екі к?н – 3 ж?не 4 ?азанда ?сынылады. Звездный состав российской труппы украсит приглашенная звезда из Королевского оперного театра «Ковент-Гарден» Уиллард Уайт. Уиллард Уайт Ямайкада д?ниеге келіп, Ямайка музыка мектебінде о?ыды ж?не білімін Нью-Йоркті? Джульярд музыка мектебінде жал?астырды. Нью-Йорк операда ?нер жолын баста?ан ол, ?азіргі кезде «Ковент-Гарден» […]

3.10.2014
Долорес ?мбет?лиева Бибіг?л Т?легенова ат. VII Халы?аралы? вокалистер конкурсыны? ?здік концертмейстері атанды

«Астана Опера» театрыны? концертмейстері Долорес ?мбет?лиева «Бибіг?л Т?легенова ат. VII Халы?аралы? вокалистер конкурсыны? ?здік концертмейстері» деген ??рметті диплом?а ие болды. Аты а?ыз?а айнал?ан ?аза? ?ншісіні? 85 жылды?ына арнал?ан конкурс Астанада ?ырк?йекті? 19 мен 27 аралы?ында ж?рді. Сайыс?а 12 елден келген вокалистер ?атысып, Бибіг?л Ахмет?ызы Т?легенованы? ?зі т?райымы бол?ан халы?аралы? ?діл ?азылар ал?асыны? с?згісінен ?тті. Долорес ?мбет?лиева Ресей, […]

2.10.2014
Музыка к?ні ??тты болсын!

?азан айыны? бірінші к?ні – Халы?аралы? музыка к?ніне орай д?ст?р бойынша «Астана Опера» Камералы? залыны? концерттік маусымы салтанатты т?рде ашылады. Жа?а маусым музыкалы? тосынсый?а толы, атап айт?анда, к?рерменді а?ымда?ы жылды? со?ына дейін мазм?нды ба?дарлама, сондай-а? ?кімшілік ?зірлеген абонементтер топтамасына арнал?ан икемді же?ілдіктер ж?йесі к?тіп т?р. «Астана Операны?» камералы? залы жа?а маусымда классикалы? музыка с?йер ?ауым?а […]

1.10.2014
Бибіг?л Т?легенованы? «С?ю, ?міттену ж?не сену» атты Гала концерті

Аты а?ыз?а айнал?ан ?нші, Халы? ?ртісі Бибіг?л Т?легенованы? 85 жылды?ына арнал?ан бенефисі 30 ?ырк?йекте «Астана Опера» сахнасында ?теді. Ба?дарламада – ?аза?станды? ж?не шетелдік композиторларды? операларынан ариялар, халы? ?ндері, романстар, аспапты ша?армалар. Гала концертте Бибіг?л Ахмет?ызы Т?легенованы? ?зі, сондай-а? мерейтой иесіні? ??рметіне белгілі ?аза?станды? опера ?ншілері, ш?кірттері, оны? д?ст?рін жал?астырушылар, Бибіг?л Т?легенова конкурсыны? лауреаттары ж?не бас?алары […]

29.09.2014
?йгерім Бекетаева?а арнал?ан Американды? шахзада

Бостоннан (А?Ш) келген Лаша Хозашвили 27 ?ырк?йекте П. И. Чайковскийді? «А??у к?лінде» Зигфрид шахзаданы? партиясын орындайды. ?аза?стан балетіні? ма?танышына айнал?ан ?йгерім Бекетаева оны? сы?ары Одетта-Одиллияны билейді. Балеттік спектакль бірінші «Жібек Жолы» халы?аралы? фестивалі аясында ?сынылып отыр.         Бостонды? Балетті? премьері ?аза?стан?а ал?аш рет келетінін айтады. «Мен ?лемні? е? жа?сы театрларыны? бірі болып […]

25.09.2014
«Ла Скаланы?» шеберлік ??пиясыны? ізімен

«Астана Операны?» жетекші солисттері аты а?ыз?а айнал?ан «Ла Скала» миланды? театрында вокалды? орындау шеберлігін шы?дауда. Ж?пар ?абдуллина мен Дина Хамзина «Ла Скала» театры Академиясыны? ?здік ?стаздарыны? бірнеше о?у курсынан ?тіп жат?андарды? ал?аш?ылары, олар ?здері ?шін опера ?неріні? жа?а ?ырын ашады. ?ырк?йек айыны? 22 мен 26 аралы?ында ?ншілер, «Астана Операда» т?сауы а?ымда?ы жылды? ?араша айында кесілетін Дж. Вердиді? […]

24.09.2014
«Астана Опера» сахнасында жа?сылы? пен з?лымды? шай?асы: кім же?ер екен?

Бірінші «Жібек Жолы» Халы?аралы? фестивалі аясында «Аstana Ballet» ?нер ?жымы философиялы-психологиялы? «?лем» – С?лулы?ты? д?ниеге келуі туралы балетін ?сынады. Жер бетіне жету ?шін адам жаныны? сына?тан ?алай ?ткенін баяндайтын жанды баурап алар о?и?а 5 ?азанда «Астана Операны?» негізгі сахнасында к?рсетіледі. Арнайы ?сер беретін компьютерлік графика адам нан?ысыз картиналарымен к?рерменді ?рт?рлі ?лемге: к?кке, жер бетіне ж?не астына ?кетеді. Астан-кестен мен т???иы??а […]

23.09.2014
Опера ?леміні? VIP-ы – Витторио Григоло «Астана Операны?» бас сахнасында

Зор дауыс, шеберлік, сахнаны м?лтіксіз сезу – осыны? барлы?ы о?ан т?н. Ол ?лемдік опера элитасыны? бірінші ?атарында т?р?андарды? бірі, ол жайында ?лы тенор Паваротти «Тоска» операсында бірге ?нер к?рсеткеннен кейін былай деді: «A Vittorio Primo» = «to Vittorio the First», содан бері оны екінші Паваротти деп атай бастады, оны? есімі –Витторио Григоло – 6 ?азанда «Астана Операны?» бас […]

19.09.2014
Ал?аш?ы махаббат, ал?аш?ы с?йісу – 16 жас?а дейінгілерге к?руге болады

«Богема» – ал?аш?ы махаббат, шексіз шатты? пен сауы?-сайран, ??штарлы? шал?ы?ан жалында?ан жасты? ша? жайлы к??іл-к?йді жеткізетін спектакль. Дж. Пуччиниді? жастар?а арнал?ан даналы?, н?зік музыкасы еркек пен ?йелді? ?арым-?атынасын жеткізеді. Арман мен к?йбе? тіршілік 29 ?ырк?йекте «Астана Опера» сахнасында то?ысады. ?ажайып Мимиді? р?лінде ?демі де, ке? дауысы тула?ан – Айг?л Ниязова. Сезімтал Салтанат Ахметова сы??ырла?ан ашы? дауысты Мюзеттаны? партиясын […]

18.09.2014
Валерий Гергиев «Астана Опера?а» ?лемде аналогы жо? ?ойылыммен келеді

Та??ажайып о?и?а! Мариинский ?аза?стан?а т???ыш рет спектакльмен келеді. Елорда т?р?ындары мен ?она?тары ?шін Рихард Вагнерді? жой?ын туындысы – «Нибелунг са?инасы» тетралогиясын тамашалауды? ерекше м?мкіндігі туды, айта кетерлігі спектакль толы? н?с?ада Ресейді? жал?ыз театрында – Мариинскийде ?ана ?ойылады. Астана сахнасында тек екі к?н – 3 ж?не 4 ?азанда Рихард Вагнерді? «Нибелунг са?инасы» тетралогиясыны? екі б?лігі – «Рейн алтыны» […]

12.09.2014
?ытай ?аза?станны? астанасын та? ?алдырма?шы

?ытай ?ртістері «Астана Опера» сахнасында мазм?нды кеш ?ойма?шы, ба?ларламада: цирк ?неріні? элементтері бар билер, т?л аспапты композициядан бастап, сынзянды?пен ?йлесетін заманауи электронды? музыка, сондай-а? R&B музыкадан классикалы? репертуар?а дейінгі ба?ытта?ы т?рлі жанрларда ж?мыс жасайтын ?мбебап шеберлерді? орындауында?ы ?ндер. Концерт ?аза?станда?ы ?ытай м?дениеті к?ндері аясында 25 ?ырк?йекте ?теді. Кешті? ерекшелігі – м?ндай театрлан?ан шоуды тек ?ытайды? […]

11.09.2014
«Астана Опера» Абай ат. МАОБТ ?арсы алады

«Астана Опера» 21 ?ырк?йекте гастрольмен келетін Абай ат. МАОБТ ?арсы алады. ?йгілі ?нер ордасы елорда к?рерменіне к?рнекті петерборлы? хореограф Борис Эйфманны? «?ызыл Жизель» балетін ?сынады.       Борис Эйфманны? тере? сезімге б?леп, ?зіне т?нті етпейтін спектаклі жо? десек, арты? айт?анды? болмас. Соларды? бірі «?ызыл Жизель» балеті. Атал?ан балетті? сюжеті 1923 жылы Ресейден ?ашып, біраз уа?ыт […]

9.09.2014
Ресей ?лкен театрыны? премьері мен прима балеринасы «Астана Опера» сахнасында

Заманымызды? к?рнекті хореографы Юрий Григоровичті? ?ойылымында?ы Арам Хачатурянны? «Спартак» балетін астаналы? к?рермен тамашалады, ?йтсе де олар Ресей ?лкен театры ж?лдыздарыны? атал?ан спектакльде «Астана Опера» т?рінде ?нер к?рсетуін ал?аш рет к?реді. ?лкен театрды? премьері Александр Волчков пен прима балеринасы Екатерина Шипулина 23 ?ырк?йекте Красс пен Эгинаны? ролін ойнайды. Бас партияны Ба?тияр Адамжан сомдаса, Фригия партиясында – ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері М?дина Баспаева. Ша?ырыл?ан […]

5.09.2014
«Біржан-Сара» – на?ыз жастар операсы

М??ан Т?лебаевті? «Біржан-Сара» операсы жастар арасында ке?інен таныла бастады. «Астана Опера» ж?ргізген маркетингтік зерттеуге с?йенсек, театрды? бірінші маусымында атал?ан спектакльде болып, сауалнама?а ?атыс?андарды? жартысынан астамыны? жасы 18 бен 30 арасын ??ра?ан. К?пшілік, ?лтты? опера?а, онда к?терілетін та?ырыпты? ма?ыздылы?ы мен ?зектілігіне деген ?ызы?ушылы?ты атап ?тті. Театрды? жа?а маусымында, бірінші «Жібек Жолы» Халы?аралы? фестивалі ше?берінде 20 ?ырк?йекте […]

4.09.2014
Бордо ?лтты? операсыны? этуалі Ромеоны? ролінде

Астаналы? к?рермен С. Прокофьевті? «Ромео мен Джульетта» балеттік спектаклін жа?а орындауда тамашалайды. 19 ?ырк?йекте, тек бір-а? к?н, биік сахнада Бордо ?лтты? операсыны? (Франция) этуалі Роман Михалев ал?аш рет ?нер к?рсетіп, ерекше сезімін жеткізе отырып ?иялшыл Ромеоны? бейнесін ашады. Хореограф-балетмейстер Шарль Жюдті? ?ойылымында жар?ырайтын ?аза?станды? ж?лдыз, балетті? жетекші солисті М?дина Баспаева Джульеттаны? р?лін орындайды. Балет бірінші […]

27.08.2014
Ата?ты итальянды? ?штік «Жібек Жолында»

17 ?ырк?йекте «Астана Опера» театры «Жібек Жолы» халы?аралы? фестивалін Дж. Пуччиниді? м??гі ?лмес «Тоска» операсымен ашады. Театр ?мірінде елеулі о?и?а болып табылатын шараны? с?ніне айналатындар: Тоска партиясын ?здік орындаушы – Анна Пироцци (Италия), ?лемдегі ата?ты тенор – Массимо Джордано – Каварадоссиді? р?лінде (Италия) ж?не Скарпияны? партиясын орындайтын жар?ыра?ан итальянды? опера ?ншісі – Альберто Газале. Бас […]

25.08.2014
«Астана Опера» ?лемдік турнеге аттанады

А?Ш, Канада, Франция, Бельгия, Нидерландтар елі «Астана Операны»к?туде! Астаналы? труппа ?лемдік турнеге аттанады. Шетелдік к?рерменге театрды? опералы? репертуарынан е? «мы?ты» номерлер ?сынылады.           27 ?азан – Нью-Йорк, А?Ш Карнеги-холл «Азия дауысы» концерті       «Астана Опера» театрыны? директоры Т?леген М?хамеджанов, «Астана Опера» театрыны? труппасы ?те жауапты гастрольге жол тартатынын атап ?тті. «Бізге ?з к?шімізді к?рсетуге тура келеді, осы орайда жа?а к?рерменні? […]

21.08.2014
«Астана Опера» опералы? ж?не балеттік студия?а балаларды ?абылдайды

«Астана Опера» театры Балалар студиясына жас дарындар?а ?абылдау жариялайды. ??жаттар ?абылдау тамызды? 1-нен 30-на дейін ж?ргізіледі. Конкурсты? ты?дау 2014 жыл?ы 6 – 7 ?ырк?йек аралы?ында ?ткізіледі.Опера студиясына (хор, оркестр) ?міткерлерді? жас м?лшері 7-16 жас, балет студиясына ?міткерлерді? жас м?лшері 8-10 жас аралы?ында. О?у а?ылы негізде: айына 10 000 те?ге, бір отбасынан екі бала ?атыс?ан жа?дайда, екінші бала?а о?уды? жалпы ??ныны? 50%-ы м?лшерінде […]

5.08.2014
Алан Б?рібаев «Абай» операсын «Астана Опера» театрында сахналайды

?лемге ?йгілі дирижер, аты а?ыз?а айнал?ан Ахмет Ж?бановты? ш?бересі Алан Б?рібаев ?аза?ты? ?шпес операсы «Абайды» «Астана Опера» театрында сахналайды. Премьерасы 2015 жыл?ы 1-2 мамыр?а жоспарланып отыр. «Б?л – ?лы музыка, бізді? ата-бабамыз ?здік ?нер туындысын жаса?ан ж?не мен оны? «Астана Опера» жа?а ?нер ордасында с?тті шы?атынды?ына бір с?тке де к?м?нданбаймын», – деді Алан Б?рібаев. Дирижерді? айтуы бойынша, б?л туынды […]

1.08.2014
Белгілі французды? Mezzo телеарнасы «Астана Операны?» Гала концертін ?сынады

Классикалы? MEZZO телеарнасында 2013 жылды? 22 ?азанында «Астана Опера» театрыны? ?лемдік т?саукесері аясында ?ткен «Опера мен балетті? ?лемдік ж?лдыздары» Гала концертіні? к?рсетілімі ж?ріп жатыр. Гала концертке шетелдік ж?не ?аза?станды? орындаушылар ?атысты,атап айт?анда, олар: к?рнекті опера ?ншісі Елена Образцова, пианиношы Денис Мацуев, Ресей ?лкен театрыны? Прима балеринасы Светлана Захарова, сырнайшы Сергей Накаряков, скрипкашы Сергей Крылов, сопрано Ольга Перетятько, сопрано Майра Керей, тенор Медет Шотабаев, […]

17.07.2014
Жа?а маусым – жа?а жоба

«Астана Опера» ал?аш?ы «ЖІБЕК ЖОЛЫ» Халы?аралы? фестивалін ?ткізеді. Елорда театрыны? сахнасында Италия, Франция, ?ытай, Ресей ж?не ?аза?станнан келген опера ж?не балет ж?лдыздары ?нер к?рсетеді. Астана т?р?ындары мен ?она?тары жо?ары ?нер мерекесін 17 ?ырк?йек пен 6 ?азан аралы?ында тамашалай алады. Фестиваль ба?дарламасы: «Астана Опера» театрыны? ?здік спектакльдері: «Ла Скала» театрыны? т?пн?с?ада?ы ?ойылымы – ?иялы сар?ылмайтын режиссер Лука Ронкониді? н?с?асында?ы «Тоска» операсы к?рермен назарына 17 […]

14.07.2014
6 мы?нан астам к?рермен «Астана Операда» ?ойыл?ан «Дон Кихот» балетін тамашалады

Аты а?ыз?а айнал?ан «Ла Скала» театрыны? «Астана Операда» сахналан?ан «Дон Кихот» балетін астанамызды? 6 мы?нан астам т?р?ыны мен ?она?ы тамашалады. Бес к?н бойы ж?рген балетті? сериялы т?саукесерін ?аза?станды?тар ?ана емес, сондай-а? гастрольге келгендерді к?рейін деп арнайы жол тарт?ан ТМД т?р?ындары да к?ре алды, дегенмен басты ?она?, ?рине, ?Р Президенті Н?рс?лтан Назарбаев болды. «Ла Скала» театрыны? […]

9.07.2014
Т?леген М?хамеджанов?а «Астана ?аласыны? ??рметті азаматы» ата?ы берілді

2014 жылды? 5 шілдесінде Мемлекет басшысы «Астана Опера» Мемлекеттік опера ж?не балет театрыны? директоры Т. М?хамеджанов?а «Астана ?аласыны? ??рметті азаматы» жо?ары марапатын табыс етті. Астанада т?рып жат?анына 17 жылды? ж?зі бол?ан Т. М?хамеджанов, осы уа?ыт ішінде ?аланы? адам сенгісіз ?згергенін айтады. О?ан астананы? негізі ?алан?ан т?ста ?ызмет етіп, ?аланы? дамуына ?з ?лесін ?осу б?йырыпты. «Ол кезде […]

8.07.2014
Гламурлы? сопрано Анна Нетребко астаналы? опера сахнасында

Опера ?неріндегі с?ранысы е? жо?ары ?нші – Анна Нетребко ?аза?станда ал?аш рет концерт береді. ?лемні? е? ?здік сахналарын ба?ындыр?ан ол «Астана Операда» 5 шілдеде, Астана к?ні ?арса?ында ?нер к?рсетеді. ?лем ж?лдызы Анна Нетребко – ата?ты брендтерді? бетке ?стары, оны? т?рлі елдерде табынушылары ?те к?п. Б?гінде те?десі жо? Анна Нетребконы жер бетіндегі ?йгілі деген опера ?ншілеріні? бірде-біреуімен салыстыра […]

5.07.2014
“Астана Опера”, “Ла Скала”, “Сан-Карло” театрларыны? басшылары ?ріптестік ж?нінде меморандум?а ?ол ?ойды

Аты а?ыз?а айнал?ан миланды? театр гастроліні? аясында «Астана Опера» театрыны? басшылы?ы Teatro alla Scala мен Teatro di San Carlo di Napoli театрларыны? басшыларымен ?ріптестік ж?нінде меморандум?а ?ол ?ойды. Баспас?з м?слихаты барысында театр басшылары алда?ы ж?мыс жайын тал?ылады. Осылайша La Scala мен «Астана Опера» бірігіп а?ымда?ы жылды? к?зінде Дж. Вердиді? «Аида» (?оюшы режиссері – Франко Дзеффирелли, Италия) операсыны? т?сауын кеседі. Ежелгі San Carlo опера […]

30.06.2014
«Дон Кихот» балетіні? т?саукесерлік сериясы б?гін бастау алады

?аза?станда ал?аш?ы рет! «Астана Опера» театрыны? сахнасында La Scala ?нер к?рсетеді. Аты а?ыз?а айнал?ан театр «Дон Кихот» балетін 30 маусым мен 4 шілде аралы?ында ?сынады. Рудольф Нуриевті? белгілі хореографиясында?ы ласкалалы? репертуарды? 1980 жыл?ы ?ойылымы ?лы классикалы? балеттер пантеонында ?зіні? лайы?ты орнын иеленді. Балетке миланды? театрды? шы?армашылы? ?жымынан 100 астам адам ?атысады. Атал?ан ?ойылым ?ос театр […]

30.06.2014
«Астана Опера» БА? арасында конкурс жариялайды

Театр ?кімшілігі Журналистер к?ні ?арса?ында «Астана Опера» театрыны? спектакльдері жайлы жазыл?ан жа?сы материалдар?а конкурс жариялайды. Акцияны? ма?саты – БА? ар?ылы халы?ты театр ?нері жайлы барынша хабардар ету. ?йымдастырушылар конкурс?а опера ж?не балет ?неріне ?ызы?ушылы? танытатын барлы? журналистерді ?атысу?а ша?ырады. Конкурс ж?мыстары ?ш санат?а б?лінеді: ТД сюжет Ма?ала ?аламторда жары? к?рген ма?ала/фоторепортаж Материалды «Астана Опера» театрыны? мына мекенжайына жіберу керек: ?аза?стан, Астана ?., ?онаев к?ш., […]

27.06.2014
Мерейтойлар тізбегі

«Астана Опера» М.П. Мусоргскийді?, Н.А. Римский-Корсаковты? ж?не М. И. Глинканы? мерейтойына арнал?ан ?лкен концерт береді. Биыл М.П. Мусорскийді? ту?анына 185 жыл (1839-1881); Н.А. Римский-Корсаковты? ту?анына 170 жыл (1844-1908); М.И. Глинканы? ту?анына 210 жыл (1804-1837) толды. Концерт 2014 жылды? 27 маусымында Ресейлік ?ылым ж?не М?дениет орталы?ында ?теді. Концертке ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Ержан Д?уітов жетекшілік ететін «Астана Операны?» Камералы? хоры ж?неАлександр Малиновский бас?аратын «Астана-Опера» театры симфониялы? оркестріні? Брасс-квинтеті ?атысады. Кеште ?нер […]

27.06.2014
«Ла Скала» театрыны? труппасы Астана?а келді

100 адамнан асатын «Ла Скала» театрыны? балеттік труппасы маусымны? 24-нен 25 ?ара?ан т?ні Астана?а келіп жетті. Ал ерте? олар спектакльді? ал?аш?ы репетициясын бастайды. Естері?ізге сала кетейік, «Дон Кихот» балетіні? т?саукесері ?ала к?ні ?арса?ында 30 маусым мен 4 шілде аралы?ында ?теді. Техникалы? ж?мыс барысыны? дайынды?ы толы??анды ж?ріп жатыр. ?азіргі уа?ытта сахнада декорациялар монтаждалып, жары? репетициясы ж?ргізілуде. М?нымен ?атар бірлескен ?ойылым?а […]

25.06.2014
Шымылды? т?рілді

24 маусымда «Астана Опера» Камералы? залыны? ал?аш?ы театрлы? маусымы симфониялы? музыкадан берілетін концертпен ая?талады. Кеш тамаша пианиношы, к?птеген Халы?аралы? конкурстарды? лауреаты, ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері ?мір Тебенихинні? (фортепиано, Алмания) ?атысуымен ?теді. Ба?дарламада В.А. Моцартты? Фортепиано мен оркестрге арнал?ан №23 концерті ?сынылады. Б?л туынды австриялы? композиторды? шы?армашылы?ында?ы е? танымал е?бектерді? бірі саналады. Моцартты? композиторлы? стилі ?семдігімен, ай?ынды?ымен, ?уендерді […]

24.06.2014
Алтын ?уендер – ата-баба м?расы

?ткен к?нні? си?ырлы ?уеніні? сы??ырын бізге жеткізген ?аза?ты? ?лтты? музыкасы тамырын тере? ?асырлар?а жай?ан. Ке? даламызды? бай музыкалы? м?расы ты?дарман назарына 23 маусымда «Та? Самалы» атты концертте ?сынылма?шы. Оян?ан бойда адам баласы та??ы самалды деміне алып, тынысын таза ауамен толтырса, сол ауамен бірге оны? бойына шабыт ?йіріліп, жа?а белестерді ба?ындыратын ?міт оты ?ялайды, д?л осы […]

23.06.2014
«Астана Опера» ?лемдік театрлармен шы?армашылы? ?ріптестік ??руда

Аты а?ыз?а айнал?ан миланды? театр гастроліні? аясында Teatro alla Scala мен Teatro di San Carlo di Napoli басшылары Астана?а «Астана Опера» театрымен ?ріптестік ж?нінде меморандум?а ?ол ?ою?а келеді. Атал?ан ?ш музыкалы? театр?а досты? пен шы?армашылы? ?ріптестік д?некер екенін айта кеткен ж?н. Кездесу барысында театр басшылары алда?ы ж?мыс жайын тал?ылауды жоспарлап отыр. Астаналы? театрды? итальянды? La Scala театрымен бірігіп а?ымда?ы жылды? мамыр айында Дж. Пуччиниді? «Тоска» операсын […]

20.06.2014
«Астана Опера» театрыны? ала?ы жаз бойы ?она? к?теді

Жаз бойы «Астана Опера» ала?ында жалпылама «Evolution Summer FEST 2014» деп аталатын бірнеше фестиваль ?теді. 2014 жылды? 21 маусымында 18:00 «Астана Опера» театрыны? ала?ында ал?аш?ы жаз?ы би фестивалі бастау алады. Фестивальді? ашылуы латын-американды? билер м?дениетіне арналады. Ба?дарламада – Астана ?. би студиялары мен мектептері ш?кірттеріні? орындауында?ы к?рнекі балды? ж?не ?леуметтік латын-американды? билер. Фестиваль Астананы? ?здік би ?жымдарын жаз?ы […]

17.06.2014
Astana Opera т?рінде La Scala ж?лдыздары

?аза?станны? м?дени ?мірінде елеулі о?и?а! «Астана Опера» театрына ал?аш?ы гастролер келе жатыр. Біріншілерді? ?ашанда о? бойы озып т?ратыны белгілі, осы орайда итальянды? ?она?тар – аты а?ыз?а айнал?ан La Scala театры да сол озы?тарды? бірі. Желдей ?йыт?ы?ан ??штарлы?, тізгінсіз тасы?ан к?ш-?уат пен ?зіл-сы?а?ты? жар?ыра?ан еуропалы? н?с?асымен баршаны шаттандыратын ласкалалы? ??рамда: Николетта Манни (Китри / Дульсинея) ж?не жас, талантты солист Карло Ди […]

13.06.2014
Жаз келді, демалыс пен ертігіні ала келді!

Астана о?ушылары жаз?ы демалысты 7 маусымда «Астана Опера» театрыны? Камералы? залында ?тетін «Петя ж?не ?ас?ыр» симфониялы? ертегісімен ?арсы алады!   Ертегіні? еліктірер сюжеті бас кейіпкер пионер Петяны? ?ызы?ты о?и?аларын актерлар ойынымен емес, музыкалы? аспаптарды? аккорды ар?ылы баяндайды. Ертегідегі ?р кейіпкерді? ?з музыкалы? та?ырыбы бар, оны м?тінді о?итын адам айтып береді, осылайша кішкентай к?рермендер ?ай аспапты? ?андай […]

6.06.2014
Аса к?рнекті бас Барсег Туманян «Астана Опера» труппасын толы?тырды

Мамырды? 18 мен 27 аралы?ында «Астана Опера» театрында жыл сайын ?тетін ?ртістер конкурсы ж?рді. Театр труппасыны? ?ртістері шарт бойынша бір жыл?а ж?мыс?а алын?анын ж?не осы мерзім ая?тал?анда, ?нер иелері ?з к?сіби де?гейлерін ?айта растап, аттестация тапсырулары керектігін атап ?ткен ж?н. ?лемдік театрларды? т?жірибесінен ?лгі бол?ан ж?мыс істеуді? б?л ж?йесі ?ртістерді? ?немі тонуста ж?рулеріне септігін тигізеді. Атал?ан конкурсты? […]

5.06.2014
«Астана Операда» на?ыз жаз?а сай т?саукесер – «Спартак»

«Астана Операда» жаз мезгілі заманымызды? аса к?рнекті хореографы Юрий Григоровичті? ?ойылымында?ы Арам Хачатурянны? «Спартак» балетіні? ?лкен т?саукесерінен басталады. К?птен к?ткен шара?а санаулы ?ана к?н ?алды. К?рерменді не к?тіп т?р? Бірегей ?ойылым жайлы толы?ыра? баяндап берсек. Photo: Copyright © Astana Opera, 2014 Photographer: Karla Nur «Материалдар ?арапайым, мысалы, ыдыс?а арнал?ан мата. Ке?ес ?кіметі кезінде м?ндай мата?а поштада […]

3.06.2014
?лт ?азынасы

Астана т?р?ындары мен ?она?тары 5 маусымда ашылатын «Астана Опера» МОБТ м?ражайы ?орыны? «Сахна шежіресі» атты к?рмесін тамашалауды? ерекше м?мкіндігіне ие болады. К?рмеге ?аза?станны? опера ж?не балетіні? аса к?рнекті ?айраткерлері мен ?ртістеріні? тарихи театрлы? костюмдері мен фотом?ражай материалдары ?ойылады, атап айт?анда, олар: ?арифолла ??рман?алиев, Роза Ба?ланова, Ермек Серкебаев, ?зірбайжан М?мбетов, Ерке?али Рахмадиев, Роза Жаманова, Сара К?шербаева, Ба?ыт ?шімова, Д?урен […]

2.06.2014
«Астана Опера» арнайы сыйлы?ын ?лкен театрда тапсырады

Галина Вишневскаяны? опералы? ?н айту орталы?ы ал?аш рет «Астана Опера» театрына конкурс?а ?атысушыларыны? біреуіне арнайы сыйлы? та?айындауды ?сынды. 31 мамыр мен 5 маусым аралы?ында М?скеуде Галина Вишневская атында?ы опера ?ртістеріні? халы?аралы? конкурсы ?теді. Бай?ауды? ?азылар ал?асыны? ??рамында Орыс музыкалы? театрыны? аса к?рнекті ?айраткерлері ж?не Op?ra de la Bastille(Франция), Opernhaus Z?rich (Швейцария), Op?ra de Lyon (Франция), Komische Oper (Алмания), Volksoper Wien (Австрия) сия?ты еуропалы? театрларды? арт-директорлары бар. […]

2.06.2014
«Астана Опера» сахнасында ?лкен театрды? солисті Павел Черных ?н шыр?айды

Ресейді? Е?бек сі?ірген ?ртісі, ?лкен театрды? солисті Павел Черных (баритон, М?скеу) 4 шілдеде «Астана Опера»театрыны? Камералы? залында «Сол бір ?ажап с?т есімде» атты концерт береді. Концерт А.С. Пушкинні? 215 жылды?ына ж?не М.И. Глинканы? 210 жылды?ына арналады. Ба?дарламада А.С. Пушкинні? «Бойымда ?алау оты лаулайды…», «К?дік», «Инезилья, мен мындамын…», «Адель» ж?не Г.В. Свиридовті? «Шым?ай ?ызыл киімін орман шешкенде», «?ыс?ы жол», «Ижоры?а жа?ындай бергенде» ж?не бас?а ?ле?дерге жазыл?ан М.И. Глинканы? ?йгілі шы?армалары шыр?алады. «Пушкин мен Глинка – орыс ?неріні? ?ос данышпан суретшісі. Шабыт?а […]

29.05.2014
«Спартак» балеті – чемпион!

А. Хачатурянны? керемет музыкасына жазыл?ан «Спартак» балеті «Астана Опера» театрында сенсация тудыратын т?саукесер болма?шы. Кезінде Леонид Якобсонны? (1956), одан кейін Игорь Моисеевті? (1958) редакциясында?ы ?мыт ?ал?ан ?ойылым талантты шебер иесі Юрий Григоровичті? (1968) ?аламат н?с?асымен алмасып, астана к?рерменіні? назарына 6, 8, 10 маусымда ?сынылады. Толы?ымен ?лкен театрдан ?келінген ?ойылым ??штарлы?ты?, эпосты? шабытты?, биді? алуан-т?рлі формасын паш етеді. К?рермен к?рнекті театр суретшісі С. Вирсаладзені? ай?ын […]

27.05.2014
«Астана Операда» ас?ан шебер пианиношы Н?рлан Измайловты? жеке концерті

Н?рлан Измайлов е?бек жолыны? жарты ?асырдан астам ??мырын фортепиано?а арнады. ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері, ас?ан шебер пианиношы 27 мамырда «Астана Опера» театрыны? Камералы? залында ?тетін концертте ?нер к?рсетеді. Кеш ба?дарламасында к?рнекті композиторларды? танымал ж?не сирек орындалатын туындылары бір-бірімен алмасып, ал кейбір шы?армалар ал?аш рет орындалады. Айталы?, С. Рахманиновты? В. Кузоватов жаса?ан транскрипциясында?ы«Вокализ», ?. Ж?банованы? Н. Измайлов жаса?ан транскрипциясында?ы «А? ??с туралы а?ыз» балетіні? Халы? биіж?не М. Глинканы? Вальс–фантазиясы. Ты?дарманды П. […]

26.05.2014
Мегаж?лдыз Анна Нетребко ?аза?стан?а ал?аш рет келеді

?аза?станда ал?аш рет! ?лемдік операны? мегаж?лдызы Анна Нетребко Астана к?ніне орай, 5 шілдеде «Астана Опера» театрыны? Негізгі залында концерт береді. Анна Нетребко – б?гінгі к?ні с?ранысы е? жо?ары ?ншілерді? бірі. ?лемдегі жетекші опера театрларыны? барлы?ы ?з сахнасында оны? ?нер к?рсеткенін ?здеріне ??рмет деп санайды. Анна Нетребко – Ресейді? Халы? ?ртісі, РФ Мемлекеттік сыйлы?ыны? иегері, Кубань Е?бек Ері. Опера ?ншісі Краснодарда […]

26.05.2014
С?ндет Бай?ожин Италияны ба?ындырды

?аза?станды? опера ?ншісіні? дауысы итальянды?тарды та? ?алдырды. «Астана Опера» театрыны? жетекші солисі С?ндет Бай?ожин 16 мамырда Arena di Verona театрында ты?даудан ?тті. ?Р Е?бек сі?ірген ?ртісі Г. Доницеттиді? «Лючия ди Ламмермур» операсында?ы Энриконы? партиясынан ?міткерлерді? бірі бол?ан. Бай?ожинні? ?лемдік операны? ?йгілі ?ншілері ?нер к?рсететін т?рі – Arena di Verona беделді театрында бірден ?ш партияны орындау […]

19.05.2014
Лондонды? скрипканы? ?уені

Классикалы? музыканы? бірнеше д?уірі к?ктемгі концертті? бойына тізіліп, 19 мамырда «Астана Опера» театрыны?Камералы? залында шашу болып шашылады. Осы бір ?ажап кеште ты?дарман ?шін ата?ты ?она?тар ?нер к?рсетеді. Оларды? ішінде те?десі жо? скрипкашы, отандасымыз ?алия Бейсен?алиева (?лыбритания), ас?ан шебер альтшы Роберт Эймс(?лыбритания), тамаша виолончельші Ермек ??рманаев (?лт К?шбасшысы – ?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президенті ?оры сыйа?ысыны? иегері) ж?не Халы?аралы? конкурстарды? лауреаты, Вена Консерваториясыны? ш?кірті, пианиношы Сергей Ким (?аза?стан) бар. […]

16.05.2014
Сынамасы жо?ары музыка

Романтикалы? ?уенні? сыр?а толы ?рі ?айталанбас ?лемі к?рерменге «Музыканы? алтын ?асыры» атты вокалды-аспапты? концертте паш етіледі. Композитор-романтиктерді? шы?армашылы?ына арнал?ан концерт, ты?дарман назарына 18 мамырда «Астана Опера» театрыны? Камералы? залында ?сынылады. Камералы? музыка кешіне ?атысатын театрды? солистері мен ?ртіс-аспапшылары: Г?лзат Д?уірбаева (?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері, сопрано), Жан Т?пин (?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері, тенор), Валерий Моисеенко (скрипка), М?хамеджан Ахатов […]

15.05.2014
«Astana Piano Passion» классикалы? музыка фестиваліні? жабылу салтанаты 17:00 ауыстырылды

«Астана Опера» театрыны? ?кімшілігі Денис Мацуевті? ?атысуымен ?тетін «Astana Piano Passion» классикалы? музыка фестиваліні? жабылу салтанаты к?тпеген себептерге байланысты 19:00-ден 17:00-ге ?згертілетінін хабарлайды. Са?ат 19:00-ге сатып алын?ан билеттер 17:00-ге жарамды болып табылады. Билетті 19:00-ге сатып ал?ан к?рермен ?шін ?згертілген уа?ыт ы??айсыз болса, билет ба?асы ?айтарылады. Барлы? с?ра?тары?ыз бойынша мына телефон?а хабарласы?ыз: 709-600, 709-612 (касса), 56-44-07 (билетті интернет ар?ылы сатып ал?андар?а), 709-588, 709-618, немесе […]

13.05.2014
«Богема» 14 маусым?а ауыстырылды

«Астана Опера» театрыны? ?кімшілігі 28 мамырда ?ойылуы тиіс Дж. Пуччиниді? «Богема» опералы? спектаклі объективті себептерге байланысты 14 маусым?а ауыстырылатынын хабарлайды. 28 мамыр?а сатып алын?ан билеттер 14 маусым?а жарамды болып табылады. Егер ауыстырыл?ан к?н 28 мамыр?а билет сатып ал?ан к?рермен ?шін ы??айсыз болса, онда билет ба?асы ?айтарылады. Барлы? с?ра?тары?ыз бойынша мына телефон?а хабарласы?ыз: 709-600, 709-612 (касса), 56-44-07 (билетті интернет ар?ылы […]

13.05.2014
Жас пианисттер бай?ауында ?аза?станды?тарды? же?імпаздар ?атарында болу-болмауы, «Astana Piano Passion» бай?ауыны? жабылу салтанатында белгілі болма?.

«Astana Piano Passion» классикалы? музыка фестиваліні? жабылу салтанаты жас пианисттер бай?ауыны? ?атысушылары мен ?она?тарына к?птеген тосын сый сыйлайды. На? осы жерде бай?ауды? е? ?ызы? с?ті – же?імпаздарды? есімдері  жарияланатын болады. Б?дан бас?а, іс-шараны? ?она?тары ?азіргі заманны? е? кішкентай жар?ын пианисттеріні? ?нерлерін тамашалай алады. «Astana Piano Passion» классикалы? музыка фестиваліні? жабылуы 16 мамыр к?ні «Астана – […]

13.05.2014
«Астана Опера» опера ж?не балет театрыны? сахнасында М. Равель мен С. Рахманиновты? шы?армаларын РФ Президенті жанында?ы м?дениет ж?не ?нер ж?ніндегі Ке?есті? м?шесі, жар?ыра?ан пианиношы – Екатерина Мечетина орындама?.

Б?л “ Astana  Piano  Passion ” классикалы? музыка фестивалі аясында ?тетін е? есте ?аларлы? концерттерді? бірі болма?. Концертті? ба?дарламасында Морис Равельді? «Сонатина фа-диез минор» ж?не «Сюита для фортепиано «Отражения»»шы?армасы мен  Сергей Рахманиновты? «№ 2 соната си-бемоль минор, 36 шы?.» шы?армасы орындалады.  Ресейлік жас буын музыканттар ішіндегі жары? ж?лдыздарды? бірі –Екатерина Мечетинаны? орындаушылы? шеберлігіні? кемелдігі мен та? ?алдырарлы? ?ртістік тартымдылы?ы классикалы? музыканы ??рметтеушілерге с?зсіз ?найды. Екатерина Мечетина б?кіл ?лемге танымал ж?не […]

11.05.2014
«Astana Piano Passion» Екінші Халы?аралы? классикалы? музыка фестивалі ж?не жас пианисттер бай?ауында Бірінші бай?ауды? лауреаттары астаналы? к?рермендерді ?здеріні? ?нерлерімен та?ы да ?уантады.

«Astana Piano Passion” Екінші Халы?аралы? классикалы? музыка фестивалі аясында ?лемге аттары аян бол?ан жас дарынды музыканттарды? керемет концерті ?теді. 11 мамырда са?ат 19.30-да «Астана-Опера» опера ж?не  балет театрыны? камералы? залы сахнасында ?нер к?рсетін лауреаттар:   Шуан Ерн Ли, фортепиано (Австралия, 10 жаста) – Бірінші сыйлы?ты? лауреаты, Варвара Кутузова, фортепиано  (Ресей, 10 жаста) – Бірінші сыйлы?ты? лауреаты, Илья Бахтин, фортепиано (Ресей, 17 […]

11.05.2014
«Ла Скаланы?» м?рі басыл?ан «Тоска»

?лемдік операларды? бестігіне жататын Дж. Пуччиниді? е? ?здік шы?армаларыны? бірі – «Тоска» операсы ата?ты театрларды? барлы?ыны? дерлік репертуарында бар десе болады. Т?саукесері мамырды? 9, 11 ж?не 12 ж?лдызында ?тетін б?л м??гілік туынды «Астана Опера» театрынан ?зіні? лайы?ты орнын алады. Атал?ан ?ойылымны? ерекшелігі – операны? басынан ая?ына дейін сахнада на?ыз итальянды? рух ?стемдік етеді.Декорациялар, костюмдер, реквизиттер – барлы?ы аты […]

6.05.2014
Же?іс жыры

?лы мереке – Же?іс К?ні ?арса?ында, 8 мамырда «Астана Опера» театрыны? Камералы? залында «Же?іс ?ндері» атты концерті ?теді. Же?істі? алпыс то?ызыншы жылды?ын «Астана Опера» театрымен бірге концертке ша?ыртыл?ан ?лы Отан со?ысыны? ардагерлері де атап ?теді, сыйлы ?она?тар?а г?лдер мен к?десыйлар тарту етіледі. ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері, режиссерлы? бас?арманы? ме?герушісі Бай?али Момбеков, б?л к?ні біз ?мірден ?ткен ардагерлерімізді бір минут […]

4.05.2014
Севильядан Неапольге дейін…

Испанды? ж?не итальянды? композиторларды? жанды жадырататын музыкасы, сондай-а? неаполитанды? ?ндер 4 мамырда «Астана Опера» театрыны? Камералы? залында «Севильядан Неапольге дейін…» атты концертте шыр?алады. Кастаньетті? ыр?а?ты ?рі динамикалы? дыбысына орындалатын испанды? би мен тореадорларды? ала?да?ы суреттері к?рерменні? к??ілін к?теріп, ж?ректерін жалындатады. Концертте шыр?айтын театр солистері: Ж. Жар?ымбаева, А. Капонова, С. М?ратбекова, М. Шотабаев, сонымен ?атар тізімде […]

29.04.2014
Француз афишалары: М?дина Баспаева Китри партиясында («Астана Опера», ?аза?стан)

Заманымызды? к?рнекті французды? хореографы Шарль Жюд «Астана Опера» театры балетіні? жетекші солисі М?динаБаспаеваны «Бордо» театрыны? сахнасында композитор Л. Минкусты? музыкасына жазыл?ан «Дон Кихот» балетінде ?нер к?рсетуге ша?ырды. М?дина Баспаева 28 с?уір мен 3 мамыр аралы?ында Китри басты партиясын французды? балет труппасымен репетициядан ?ткізеді. ?ойылымны? т?саукесері а?ымда?ы жылды? маусымында. Солисіміз м?лімденген сегіз спектакльді? ?шеуінде билейді. М?дина Баспаева француз сахнасына бірінші рет шы?айын деп т?р?ан жо?. Естері?ізге сала кетейік, […]

25.04.2014
«Астана Опера» сахнасында «Ла Скала»

«Астана Опера» театры аты а?ыз?а айнал?ан «Ла Скала» театрымен бірге 9, 11, 12 мамырда «Тоска» операсыны? т?саукесерін ?сынады. «Тоска» операсы – б?л ?лемге ?йгілі «Ла Скала» театрыны? т?пн?с?ада?ы ?ойылымыны? жас театр сахнасына к?шірілуі. Жо?ары сапалы материалдардан ?зірленген декорациялар мен костюмдер миланды? театрды? шеберханаларында жасал?ан. Енді Елорда т?р?ындары мен ?она?тары операны? отаны – Италияны? ?лы ?нерін ?з к?зімен к?ретін керемет м?мкіндікке ?ол жеткізеді. К?рерменні? […]

23.04.2014
«Времен связующая нить» гала концерті

29 с?уірде елорданы? «Астана Опера» театрыны? бас сахнасында ?лы Отан со?ысы ардагерлеріне арнал?ан «Времен связующая нить» ?айырымдылы? жобасыны? аясында ?йымдастырыл?ан ?лкен концерт ?теді.   «Дегдар» гуманитарлы? ?оры ?ам?орлы? ке?есіні? т?райымы Д.Н.Назарбаеваны? бастамасымен 2011 жылдан бастап 2014 жыл?а дейін JTI компаниясымен бірге «Времен связующая нить» атты ?аламат м?дени ?айырымдылы? жобасын іске асырды. Ма?саты – музыка ар?ылы […]

22.04.2014
?нердегі ж?п

Кез келген музыкалы? о?и?а афишадан басталады. Жалтыра? суретте жар?ырап к?зге т?сіп т?р?ан «Астана Опера» театрыны? жетекші солисті Жаннат Ба?тай. 30 с?уірде ол «С?йікті мені? мекенім» атты жеке концертін ?ояды. ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Жаннат Ба?тай «Астана Опера» театрыны? бас концертмейстері Елена Сахномен дуэтте шыр?айды. Атал?ан камералы? дуэтті? шы?армашылы?ы он жылдай б?рын жарас?ан еді. Б?гінде оларды? […]

21.04.2014
Мені та?да!

(Русский) НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» в период с 18 по 27 мая 2014 года объявляет конкурс на замещение вакантных должностей.

18.04.2014
?аза?станды? ?оюшы хореографтар Т?рсынбек Н?р?алиев пен ?алия Б?рібаева ?сынатын «А??у к?лі»

Данышпан композитор П. И. Чайковскиді? музыкасына жазыл?ан ата?ты ?рі к?рерменні? с?йікті балеттеріні? бірі – «А??у к?лі» с?уірді? 25, 26, 27 к?ндері «Астана Опера» театрыны? сахнасында т?гіледі. Басты партияда – ?йгерім Бекетаева ж?не Тайыр Гатауов; Гау?ар Усина ж?не Еркін Рахметоллаев. ?семдігі ?ажап декорациялар мен костюмдер ?зінше бір ?уаныш сыйлайды, неге десе?із олар итальянды? шеберлер Эцио Фриджерио […]

17.04.2014
Итальянды? опера ?ншілері Даниеле Дзанфардино мен Массимилиано Фикера «Астана Опера» театрыны? М?рм?р залында ?н салады

«Астана Опера» жа?а к?кжиекке шы?ты. 20 с?уірде М?рм?р залыны? т?сауы кесіліп, «Барокко Виртуоздары мен итальянды? Бельканто Шеберлері» концертінде театр м?мкіндігіні? шегарасы ке?ейеді. Кешті? бірінші жартысында «Матфейге деген ??штарлы?», «Музыкалы? тарту» ораториінен ?зінділер ж?не И. С. Бахты?гобой ж?не скрипканы? оркестрмен орындауынан концерт, сондай-а? А. Вивальдиді? гитараны? оркестрменорындауынан концерт ?сынылады. Кешті? екінші жартысында ты?дарманды Bel Canto-ны? итальянды? шеберлері: ?лемні? жетекші театрларында ?нер к?рсететін, сирек […]

16.04.2014
Жансарайына саяхат

Камералы? залды? сахнасында Айг?л Ниязова & Раушан Бескемпірова. Bel Canto салоныны? концерттер циклы аясында, 17 с?уірде «Камералы-вокалды? музыканы? жау?арлары» атты концерті ?теді. Атал?ан кеште концерт иелері к?рерменіне ежелден келе жат?ан м?селе – ?мірді? м?ні неде деген с?ра??а жауап іздетіп, философиялы? ой?а шомылдырады. О?ан жауап іздеген ты?дарман ?ш вокалды? цикл?а тап болады. Біріншісі – Рихард Штраустыкі, ол […]

14.04.2014
Балет кеші к?рерменін к?теді

Хореографияны? ?лемдік жау?арларыны? ?здік балеттік к?ріністері к?рермен назарына 16 с?уірде «Астана Опера» театрыны? Бас залында ?сынылады. К?ктемні? осы бір ?ажап кешінде балет ?нерін ба?алайтын ?ауымды А. Аданны? «Корсар», «Жизель», Л. Минкусты? «ДонКихот», П. Чайковскиді? «?й?ыда?ы ару», «Щелкунчик», «А??улы к?л», В. Соловьев-Седойды? «Гопак», А. Бородинні?«?ыпша?тар биі» балеттерінен жар?ын к?ріністер мен ?демі ?зінділер, сондай-а? Д. Шостакович, Э. Хегерти, Н. Тілендиевті? ж?не бас?аларды? музыкасына орындалатын хореографиялы? композициялар та? ?алдырма?шы. Осындай ба?дарламаны «Астана Опера» Мариинский театрына апарып, ресейлік к?рерменні? жо?ары ба?асын иеленіп […]

10.04.2014
Ж?пар ?абдуллина Румынияда Аиданы шыр?айды

Румыния опералы? театрыны? арт-директоры Mihai Cosma ж?не дирижері Кристиан Санду «Астана Операны?» жетекшісолисті Ж?пар ?абдуллинаны Джузеппе Вердиді? «Аида» операсында басты партияны орындау?а ша?ырды. Жетекші солистіміз 12 с?уірде Румыния ?лтты? опера ж?не балет театрыны? (Бухарест) сахна т?рінде ?нер к?рсетеді.

8.04.2014
«Астана Опера» театрыны? солистері итальянды? маэстро Марко Боэмиді? шеберлік саба?ынан ?тті

Жас театр солистерін ?лкен ж?мыс к?тіп т?р – алда салма?ты итальянды? операларды? т?саукесері. ?нер иелеріні? вокалды? м?мкіндіктерін шы?дау ма?сатымен «Астана Опера?а» дирижер, пианиношы, к?рнекті маэстро Марко Боэми ша?ыртылды.

5.04.2014
«Астана Операны?» Мариинскидегі гастролін ресейлік БА? ?олдады

Ресейді? солт?стік астанасы «Астана Опера» театрыны? труппасын ?ш к?н бойы аншлагпен ?арсы алды. Наурыз кезіндегі мереке к?ндері Мариинский театрыны? жа?а сахнасында «Аттила» мен «Бiржан-Сара» опералары ?ойылып, ескі сахнасында Гала балет ?тті.

5.04.2014
Ата?ты тенор Марсело Альварес «Тосканы?» т?саукесерінде

«Астана Опера» ?ойылымдарыны? т?саукесерінде ж?лдыздармен та? ?алдыруын жал?астырады. Операда аты шы??ан итальянды?тар ??рамы: ?лемдік опера сахналарында жо?ары с?раныс?а ие, ?ле?ді м?неріне келтіріп орындауды? шебері, Паваротти, Доминго ж?не Каррерастан кейінгі «т?ртінші» тенор деген аттан ?міткер – Марсело Альварес (Каварадосси), сондай-а? белгілі опера ?ншісі Анна Пироцци (Тоска), ата?ты баритон Паоло Сильвериді? ш?кірті – Альберто Мастромарино(Скарпия). 9, 11, 12 мамырда «Астана Опера» сахнасында Дж. Пуччиниді? «Тоска» операсыны? т?сауы кесіледі. Дирижері – Даниель Орен, режиссері […]

2.04.2014
«Астана Опера» театры барлы? ?ойылымдар мен концерттерді? билетін онлайн сата бастады

Б?гін «Астана Опера» театры билетті сатуды? электронды? ж?йесін іске ?осты. Билеттер сауда?а билеттік оператор Biletbar.kz ар?ылы т?седі, билетті сату ж?ніндегі виджет театрды? сайтында орналасады. Кассадан ж?не ?аламтор ар?ылы сатып алын?ан билеттерді? ба?асы бірдей. Билетті сату ережесі б?рын?ыша: билет айырбасталмайды ж?не кері ?абылданбайды.

2.04.2014
Петербор стиліндегі «Богема»

«Астана Опера» театрыны? сахнасында екі к?н бойы – 11 ж?не 13 с?уірде Дж. Пуччиниді? «Богема» операсы ж?реді.Петерборлы?тар – Юрий Александров ж?не Вячеслав Окуневпен жа?ын серіктестік ??р?ан астаналы? театр, ата?ы шы??ан ?оюшыларды итальянды? операны бірлесіп ?ою?а ша?ырды. Дирижерлы? тізгінде – ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Абзал М?хитдинов.

2.04.2014
Валерий Гергиев – «Астана Опера» театрыны? ша?ыртыл?ан бас дирижері

Мариинский театрыны? К?ркемдік жетекшісі, Лондонны? симфониялы? оркестріні? бас дирижері Валерий Абисал?лыГергиев «Астана Опера» театрымен ты?ыз байланыста ж?мыс жасама?шы. ?аза?станды? театрды? Санкт-Петерборда?ы гастролі кезінде ?ткен келісс?зде театр басшылары бірлесіп ж?мыс жасау ж?нінде біраз м?селелерді тал?ылады.

2.04.2014
Петя мен ?ас?ыр» жа?а бояуда

Астаналы? о?ушыларды? к?ктемгі к??ілді демалысы «Астана Операда» ?туде! ?аза? ж?не орыс тілінде ж?ретін «Петя мен ?ас?ыр» симфониялы? ертегісі балаларды 24 наурызда к?теді. Кеме?гер композитор Сергей Прокофьевті? ата?ты туындысы жа?а бояу алады. Балалар?а оны тамашалау б?рын?ыдан бетер ?ызы? болу ?шін суретші-декораторлар к?ркем суреттерді? бейнетізбегін ?зірледі, соны? ар?асында симфониялы? шы?арма жас к?рермендер ?шін к?зге к?рнікті болып, жа?сы ?абылданады.

2.04.2014
Астана Опера» опералы? ж?не балеттік студия?а балаларды ?абылдайды

«Астана Опера» театрыны? ?кімшілігі опералы? ж?не балеттік студия?а балаларды ?абылдайтынын хабарлайды. Балетті ме?геруге ниет білдіретіндер 8 бен 10 жас аралы?ында, опералы? студияны? ?міткерлері 6 мен 15 жас аралы?ында, балалар хоры, оркестр, аспаптар ансамбліне келем деушілер 10 мен 16 жас аралы?ында болуы керек. Бірінші кезекте музыкалы? ?абілетке ж?не музыкалы? білімге м?н беріледі.  «Астана Опера» академиясы балалар студиясыны? менеджері Майя Бекназар, «Астана Опера» театрыны? опералы? студиясы балалар хоры мен камералы? оркестрді? ?ртістерін дайындайтынын атап ?тті. «Жас […]

19.03.2014
«Астана Опера» театрында «Татьяна к?ніне» арнал?ан концерт ?теді

25 ?а?тарда «Астана Опера» театрыны? камералы? залында «Татьяна к?ні» атты мерекелік концерт болады. Концертте П. И. Чайковскийді? «Евгений Онегин» операсынан лирикалы? к?ріністер ?сынылады. Шамалы ?ыс?артыл?ан операны? жартылай концерттік н?с?асы рояльді? с?йемелдеуімен орындалады. К?пшілік жа?сы білетін Пушкинні? «Евгений Онегин» шы?армасыны? желісі Константин Шиловскийді? либреттосына негіз бол?ан. Онегинні? келуі помещиктер отбасы Лариндерді? тынышын б?зады. Ольганы? к?йеу жігіті Ленский, ?алы?ды?ына к?з […]

19.03.2014
Майталман тенор – Ахмет А?ади Алматыда ал?аш рет Біржан партиясын орындайды

Алматы ?аласыны? т?р?ындары мен ?она?тары ?аза? операсыны? маржаны «Біржан – Сараны» т???ыш рет т?пн?с?ада, ешбір ?ыс?артусыз, маэстро Абзал М?хитдиновті? жа?а музыкалы? редакциясында ты?дау м?мкіндігіне ие болады. Аты а?ыз?а айнал?ан Мария театрыны? (Санкт-Петербор) ?здік теноры, Біржан партиясыны? ма?дай алды орындаушысы Ахмет А?ади жар?ын да албырт, ?Р е?бек сі?ірген ?айраткері Айг?л Ниязовамен бірге шыр?айды. Ресейді? халы? суретшісіВячеслав Окунев алматы к?рерменіне ?лтты? на?ышта ?зірленген та?даулы […]

19.03.2014
?лем сахналарын д?р сілкіндірген кеме?гер скрипкашы Ержан К?лібаев Алматыда ?нер к?рсетеді

С?раныс?а ие скрипкашыларды? бірі, халы?аралы? конкурстарды? лауреаты – Ержан К?лібаев 5 а?панда «?аза?концерт» сахнасында «Симфониялы? концертке» ?атысады. Талантты отандасымызды? орындауында П. И. Чайковскийді? скрипкадан концерті ?теді. Б?л туынды композитор жаз?ан шы?армаларды? шары?тау шегі саналады. Екінші б?лімде Сергей Рахманиновты? жау?арлары, № 2 ми минор симфониясы ?сынылады, дирижері – Абзал М?хитдинов. «Астана Опера» театрыны? музыкалы? жетекшісі Абзал М?хитдинов, Ержан К?лібаев ?лемдік м?дениет сахнасында с?раныс?а ие аспапшы […]

19.03.2014
Елімізді? ерекше хоры ?сынады

«?аза?концерт» сахнасында хор музыкасыны? барлы? ба?ытта?ы к?рделі шы?армаларын же?іл де, ас?ан шеберлікпен ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Ержан Д?уітовті? басшылы? етуімен «Астана Операны?» Камералы? хоры орындайды. ?ртістерді? жан тебірентерлік дауысын 7 а?панда тамашалау?а болады. Кеш ба?дарламасында хор музыкасыны? барлы? ба?ыты ?амтылады. Бірінші б?лімде ты?дарман назарына ?лемдік хор ?неріні? жау?ары – Г. Свиридовты? «Пушкинский венок» туындысы ?сынылады. Атал?ан шы?арманы […]

19.03.2014

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры