Петербор стиліндегі «Богема»

400 (1)Астана Опера» театрыны? сахнасында екі к?н бойы – 11 ж?не 13 с?уірде Дж. 

Пуччиниді? «Богема» операсы ж?реді.Петерборлы?тар – Юрий Александров ж?не Вячеслав Окуневпен жа?ын серіктестік ??р?ан астаналы? театр, ата?ы шы??ан ?оюшыларды итальянды? операны бірлесіп ?ою?а ша?ырды. Дирижерлы? тізгінде – ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Абзал М?хитдинов. Басты партияны орындайтындар: Медет Шотабаев, Жан Т?пин (Рудольф), Айг?л Ниязова, Жаннат Ба?тай (Мими), ?лфия К?рімова, Салтанат Ахметова, Ж?миля Жар?ымбаева (Мюзетта), С?ндет Бай?ожин, Тал?ат М?сабаев (Марсель), Бауыржан ?ндіржанов, Артур ?айып??лов (Коллен), Евгений Чайников (Шонар). Екі ??рамда шыр?айтын ?ртістерді рольдерге театрды? к?ркемдік ке?есі ты?далым кезінде іріктеді. «Астана Опера» театрыны? жетекші солистері – С?ндет Бай?ожин, Медет Шотабаев, ?лфия К?рімова осы партияларды а?ымда?ы жылы ?ыста аты а?ыз?а айнал?ан итальянды? Арена ди Верона театрында орындайды.

Атал?ан опера?а «Астана Операны?» балалар студиясы хорыны? ?ртістері ал?аш рет ?атысып, балалар жан тебірентер ?німен Рождествоны? рухын жеткізеді. Ресейді? Халы? суретшісі Вячеслав Окуневті? нобайымен тігілген адам айт?ысыз ?демі костюмдер француз колоритіні? атмосферасын ?алыптастырады.

Операны? о?и?а желісі Парижде, Латын кварталында ?рбиді. ?оюшы режиссер, Ресейді? Халы? ?ртісі, ?Р Мемлекеттік сыйлы?ыны? иегері Юрий Александров к?рерменге бір-екі тосынсый ?зірледі. Париж к?шелерін кезіп ж?ретін, ?а??ыбасты? к?йін кешкендер сахна?а а?ашая? киіп шы?са, Латын кварталыны? же?ілтек ?ыздары ?зге кейіпке енеді. Ол операны арман мен к?йбі? тіршілік арасында?ы ?ай?ылы ?мір ?айшылы?тарын о?и?а ар?ылы зерделейді. Атал?ан о?и?а на?ты бір уа?ыт жайында емес. Ол Адам ата мен Хауа ана заманынан бергі ?йел мен еркекті? ?арым-?атынасы жайлы сыр шертеді. «Осы операда жас кейіпкерлерді келтіруге тырыс?ан жасы ?лкен опера ?ншілерін талай ба?ыладым, біраз?а дейін оны ?оюдан бас тартып ж?рдім. Себебі «Богема» операсы жиырма жаста?ылар жайында ж?не сондай жиырмада?ылар?а арнал?ан! Мен ?шін «Астана Опера» театрында осы спектакльді жас талантты солистермен ?ою?а м?мкіндік туды. Атал?ан опера ?шін ?деттегі театр?а сай c?ндеу ?ажет емес. Сахнаны безендіруге ?ажетті пеш, мольберт, кушетка – б?л опералы? к?ріністі шынайы ?мірмен байланыстыратын т?рмысты? белгісі ?ана. Ма?ыналы? т?р?ыдан ал?анда сценографияда басты идея аспан?а шары?тайтын баспалда?та. Біз ?шін бастысы Пуччиниді? даналы? партитурасында жат?ан ?мірді ойнап шы?у. Шын м?нінде б?л ?те органикалы? опера, музыка?а барлы? ма?ыналы? екпін де ?ойыл?ан, режиссер мен ?ншілер ?шін жал?ыз ?ауіп – ?ойылымды б?рын?ыша баз ?алпында ?ою», – дейді режиссер Юрий Александров.

Операда к?біне ?мірлері ?ай?ылы келетін ?нер адамдарыны? та?дыры баяндалады. Жазылмайтын ауру?а шалды??ан Мимиді кезіктіретін кедей а?ын Рудольфті? махаббаты жайлы о?и?аны ж?не Марсель есімді суретші мен оны? же?ілтек дос ?ызы Мюзеттаны? хикаясын паш етеді. Бірінші актта ба?ытты?, думанны? елесі, та?дыр ?атыгездігімен к?рес суреттеледі. О?и?а желісі бойы музыкашы Шонар мен философ Коллен бір ша?ыра? астында т?ратын а?ын ж?не суретші достары – Рудольф пен Марсельді ?немі ?олдап, к?мектесіп ж?реді. Екінші актта ащы ?мір шынды?ы баяндалады. Ба?ытсызды? пен ауру-сыр?ауды? себепшісі – кедейшілік Мимиді? ?мірін ?ияды. Марсель мен Мюзетта да ба?ытты бола алмайды.

Сыншылар «Богеманы?» ??мыры ?за??а бармайтынын болжап еді, алайда олар ?ателесіпті, опера к?ні б?гінге дейін ?зекті, ?ызы? ?рі жо?ары с?раныс?а ие.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры