Салма?ы 30 тонна тартатын «Аида»

Жыл т?саукесері! «Астана Опера» ж?не «Ла Скала» ?сынады: Дж. Вердиді? «Аида» операсы – 19, 21 ж?не 22?ашарадаИтальянды? суретші, продюсер, режиссёр, сценарист, екі д?ркін «Оскар» сыйлы?ыны? иегері Франко Дзеффиреллиді? ?ойылымы «Астана Опера» театрында.

Операда шыр?ау?а ша?ыртыл?ан аты ?йгілі ж?лдыздар: Аида партиясын американды? сопрано Кристин Льюис сомдайды. 2010 жылы ?нші Савонлинна Опералы? фестивалінде «Жыл ?ртісі» болып марапаттал?ан. М?нымен ?атар ол «Арена ди Верона» ?орыны? «Oscars of the Opera» марапатын иеленген. Белгілі американды? журналист Ларри Лэшиз ?зіні? Кристин Льюис жайлы «Musical America Worldwide» жаз?ан ма?аласында былай дейді: «Италияны? ірі театрларында Вердиді? репертуарынан Lirico-Spinto ме?герген, Литл-Роктан шы??ан ?арапайым ?ыз ?шін «Аида» операсына шы?атын к?н туды. Ол зор ы?ылас?а б?ленді. Тамаша да, ке? дауысты ?демі ?йел сахнада жар?ырап т?рды. Ол ж?ректерді жаулап алатын жер бетінде жо? пианиссимо-ны паш етіп, к?шті де, сезімтал даусымен салтанат ??рды. Оны? осы бір та?даулы д?л шыр?ау ?нерін Монсеррат Кабальені? алтын кезімен салыстырар едім. ?ойылымнан кейін Кристин Льюиске к?рсетілген ??рмет барысында Веналы? опера басшысы Доминик Мейер оны «Веналы? операны? жа?а сопраносы» деп атады».

«Астана Опера» т?рінде Радаместі итальянды? тенор Уолтер Фраккаров шыр?айды, ?ртісті Миланда?ы «Ла Скала», Нью-Йорктегі «Метрополитен-опера», Мюнхендегі «Бавариялы? мемлекеттік опера» ж?не бас?а ?лемні? е? беделді сахналары ?нер к?рсетуге жиі ша?ырады. Екінші ??рамда Радаместі? партиясын Италиядан келетін тенор Густаво Порта сомдайды.Т?саукесерді? бірінші к?нінде Аманасро партиясын замандастарыны? ішіндегі е? мы?ты ?ншілерді? бірі, тембрліке?баритон иесі Лука Салси орындайды, екінші к?ні сахна?а Альберто Газале (Италия) шы?ады. Марина Пруденская(Мариинский театры, Ресей) бірінші ??рамда Амнерис партиясын ойнайды. Пруденскаяны? арияда?ы, бидегі пластикасын мысы?тікіне жиі те?ейді, ж?не зор, ?о?ыр дауысты десе де болатын меццо-сопрано ?ншілерге сыншылар ?ашанда с?йсініп ?арайды. Екінші ??рамда б?л партияны Екатерина Губанова шыр?айды.

«Астана Опера» т?ріні? дирижерлік тізгініне те?десі жо? канадалы? Кери-Линн Уилсон ал?аш рет иелік етеді. Оны к?ллі ?лемні? опералы? театрлары біледі, б?л ?йелді? бойынан тасы?ан ?уаты п?рменімен та?дай ?а?тырады. Уилсон «жау?ар?а дирижерлік ету — ?лкен сына?» деп есептейді.

?ойылым?а опера, ерлер ж?не ?йелдер хорыны? солисттерінен бастап, балет, оркестр, миманс ?ртістері мен балалар?а дейін, шамамен 200 адам ?атысады. ?ойылымны? бар ?иынды?ы мен ау?ымдылы?ы, бірінші ж?не екінші акт барысында барлы? ?ртістерді? санаулы минут ішінде костюмдерін, парик ж?не гримдерін толы? ?згертіп т?руы керектігінде. К?лемді ж?не ?те к?рделі, к?п ?атпарлы ?рі к?п ?абатты декорациялар к?з алды?да пайда болып, ?пс?тте жо? болады. Шымылды?ты? артында ?ызмет к?рсететін мамандар саны сахна?а шы?атын ?ртістермен бірдей екенін айтуды? ?зі арты? шы?ар.

atto 1 scena 1

Та??ажайып декорациялар мен ?р киімге ?шекей, белдік, жамыл?ы, бутафория сия?ты 10-15 б?йым тиесілі 400 астамкостюмдерді ?аза?стан?а жеткізу ?шін 17 ?лкен ж?к к?лігі керек бол?ан. К?рермен сахнадан тамашалайтын барлы? затты? жалпы салма?ы 30 тоннаны ??райды. Баршаны алыста ?ал?ан Мысыр ?леміне ?кете баратын к?ріністен есі? кетіп, тілі? байланады.

Да??ы шы??ан суретші Маурицио Милленотти тіккен костюмдер болмаса, ?сер м?нша ес тандырарлы? болмас та еді. Ол ?зірлеген киімдерді? ?демілігі мен д?лме-д?лдігі туралы ?за? айта беруге болады. Бірінші кезекте, оны ?зге суретші-костюмерлерден ерекше ететіні – к?птеген ?са?-т?йекке деген ?ызы?ушылы?ы. Айталы?, Мерекелік к?рініс кезінде киетін пер?ауынны? бір костюміні? ?зі с?нделген мундир, алтын т?стес жа?а, таспен ?рленген а? мантия, квадрат пішінді бойт?мар сия?ты аксессуарлардан ??ралып, бар осы с?лулы?ты алтын-?ызыл т?стес митра (бас киім) т?йіндейді. Осы т?ста грим жасаушыларды? шеберлігі ?те ма?ызды, неге десе?із, к?ріністі ай?ын жеткізу ?шін т?стер гаммасымен эксперимент жасау?а м?лдем болмайды, н?с?аулы?та жазыл?андай, ерінді ?лсіз ?рік т?стес, к?зді айдай алтынмен бояп, ?асты тушьпен керу ?ажет.

Картинаны 315 бутафория толы?тырады, оны? ішінде: геральдикалы? ?ал?андар, жебесі алынба?ан тырна??тандар, арыстандар мен а??уларды? басы бар жануарлар стиліндегі орынды?тар. Таза был?ары немесе леопардты? терісімен ?аптал?ан орынды?тар мен кушеткалар Жа?а Патшалы? д?уірді? (е? ата?ты пер?ауындар: реформашыл Эхнатон, жас Тутанхамон ж?не бас?ыншы Рамсес II бас?ар?ан кез) на?ышымен ?рленген.

atto 1 scena 2 a

Мазм?нына келсек, ол либретто авторы Антонио Гисланцони ойластыр?ан бойда ?алдырылды. Композитор Дж. Верди спектакльге мысыртанушы сценарист Мариетто Биді? жазбаларыны? желісін тарихи ар?ау еткен. «Экзотикалы?» операда?ы к?рініс пер?ауындар бас?ар?ан кездегі Эфиопиямен аразды? салдарынан Мысырды? басынан кешкен ?мірін баяндап береді. Опера ?арсылас?ан екі жа?пен ?атар, мысыр ?скеріні? ?олбасшысы Радамес пен к?? Аида – ?скері мысырлы?тармен шай?асып жат?ан Эфиопия патшасыны? ?ызы жайлы ?ай?ылы ?ашы?тар о?и?асын ??гімелеп береді. Пер?ауынны? ?ызы Амнерис те Радамеске ?ашы?. Дж. Верди мінезді? мы?тылы?ын, ішкі сезім мен отан алдында?ы парыз арасында?ы к?ресті к?рсетеді. Радамес пен Аида ма?дай?а жаз?анды бастан кешіп жат?анда, Амнерис Радамеске Аиданы ?мытса?, ??т?арамын деп у?де береді. Алайда ол б?л ?тінішке бас имейді. А?ырында оны тірідей к?міп тастайды, біра? ол жал?ыз емес еді, мола?а Аида да жасырын кіріп кетеді. Со??ы к?рініс Амнеристі? шіркеуде, жер астына апаратын тасты? ?стінде т?рып ??дайлардан ?зіні? с?йіктісі Радамеске ана д?ниеде бейбітшілік пен шатты? тілеп т?р?ан жерінде ая?талады.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры