() Т?рсынбек Н?Р?АЛИЕВ, «Астана Опера» театры балет труппасыны? жетекшісі, ?Р е?бек сі?ірген ?айраткері: ?ЛЕМ ТЕАТРЛАРЫМЕН ШЫ?АРМАШЫЛЫ? БАЙЛАНЫСТАМЫЗ

Tursynbek-NURQALIEV

– Алда?ы аптада «La Scala» театрыны? ?жымы бес к?н бойы елорда хал?ын «Дон Кихот» балетімен ?уантпа?шы екен. Опера отанынан келетін м?ртебелі меймандарды? б?л сапары Астана к?ні ?арса?ында келуі кездейсо? емес шы?ар?

– Шынтуайтында, ?лемге ?йгілі «La Scala» балетіні? «Астана Опера» театрына гастрольмен д?л осы елорда к?ніне орай келуі кездейсо? емес. Жас театрымызды? к?рерменге есігін аш?анына 21 маусымда бір жыл толады. Естері?ізде болса, біз сахна шымылды?ын операмызды? маржаны – «Біржан-Сарамен» аш?ан едік. ?уанарлы?ы, осы аз ?ана уа?ыт ішінде ?нер ордасын ?лем тани бастады. Оны? ішінде миланды? «La Scala» театры да бар. Осы ретте театр директорыны? шы?армашылы? с?ра?тар ж?ніндегі ке?есшісі Уильям Грациозиді? Италияда?ы барлы? театр басшыларымен жа?сы ?арым-?атынаста екенін бай?ады?. Оны? ?стіне бізді? де осындай «La Scala» труппасы немесе «Grand Opera» сия?ты ?йгілі ?нер ордаларынан аларымыз мол. Мені? ойымша, б?л «Астана Опера» солистері ?шін керемет шеберлік саба?ы болады. Жай спектакль емес, олар б?кіл ?лем білетін «Дон Кихот» спектаклін алып келді. М?ндай театр бізді? сахнамызда ?з аурасыны? кішкентай б?лігін ?алдырса да, бізге ?лкен олжа. Неге десе?із, «Teatro alla Scala» – ?аншама ?асырлы? тарихы бар, опера мен балетті? жылнамасын тізген ?нер ордасы. Аты м?ш??р театрды? Астана к?ніне орай ?нер к?рсету ж?ніндегі ?сынысымыз?а бірден келісе кеткені бізді ?уантты.

– Труппа ?ашан келеді ?

– «La Scala» шы?армашылы? труппасы 25 маусымда елорда?а келген бойда, репетиция?а кіріседі. Жары?тарын, декорациясын ?ояды. Ал спектакльдерін халы??а 30 маусым мен 4 шілде аралы?ында ?сынады. Б?гінде декорациялар мен костюмдер Астана?а жеткізіліп ?ойды.

– Театр неге «Дон Кихот» балетін та?дап ал?ан?

– 2007 жылы он адамнан т?ратын бізді? балет артистері біліктілігін арттыру ма?сатында Италия?а барып, д?л осы «La Scala» театрыны? шеберлік саба?ына ?атыс?ан. Екі айды? к?лемінде ?ртістеріміз Рудольф Нуриевті? ?ойылымында?ы осы «Дон Кихот» балетіні? па-де-десін орындады. Б?л ?ойылымны? Мариус Петипа мен Александр Горский ?ой?ан н?с?алардан с?л айырмашылы?ы бар. Сонымен ?атар, Рудольф б?л спектакльге жа?аша к?з?арас пен ?зіндік ?олта?басын енгізді. ?анша дегенмен ол – еркектер биіні? ?ым-?уаттылы?ын ?ала?ан XX ?асырды? бишісі. Спектакльге бізді? оркестр ?атысатынды?тан, б?л ?ойылым «La Scala» театры мен «Астана Операны?» біріккен ?ойылымы болады. ?рі спектакльге бізді? балет солистеріні? де ?атысып, 17 адамны? к?мекші рольдерде ойнауын «La Scala» театрыны? ?зі ?сынды.

don-kihot-1-1-777771

– Бізді? ?ртістер ?анша дегенмен орыс балеттік мектебіне т?н хореография?а машы?тан?ан ?ой. Ал, италиялы? театрды? ерекшелігі ?андай?

– ?рине. Біріншіден, Нуриев – таза классиканы ?стан?ан биші. Оны? ?ойылымында ?йелдер партиясына ?ара?анда, ерлер биі басым. Ж?не еш?андай заманауи би ?имылын пайдаланбайды. ?ойылымда ?згеше декорациялар мен костюмдер бар.

Жалпы, «La Scala» театрынан 107 адам келеді. Ерекше ?ойылым болады деп ойлаймын.

– Астана?а бас?а осындай де?гейдегі театрларды ша?ыру жоспарда бар ма?

– И?, біз ?лкен театрмен гастроль алмасу ж?нінде келістік, атал?ан шара 2018 жыл?а жоспарлан?ан. М?нымен ?оса, то?ыз театрмен меморандум?а ?ол ?ойды?. Биыл гастрольмен Санкт-Петербор ?аласына барып келсек, к?зде Мария театры елорда?а ?она??а келеді. Жалпы, ?лем театрларымен шы?армашылы? байланысымыз бар.

– ?лбетте, шетке шы?у ?шін репертуар да ?р алуан болуы керек…

–Жоспар к?п. Репертуарымызды к?н санап толы?тырудамыз. К?ні кеше Юрий Григоровичті? ?ойылымында?ы «Спартак» балетіні? т?сауын кестік. ?азан айында «Травиата» операсын ?оямыз. ?араша айында Джузеппе Вердиді? «Аида» операсыны? т?саукесері. Оны? ?ажап н?с?асын бізге италиялы? режиссер Франко Дзефирелли ?сынады. ?лтты? балетті де назардан тыс ?алдырмаймыз, 5 желто?сан?а ?.Ж?банованы? «?араг?з» балетін жоспарлады?. Сонымен ?атар, желто?сан айыны? со?ында «Шерткіш» балетін к?рермен назарына ?сынамыз.

Дайында?ан
Г?лмира АЙМА?АНБЕТ http://www.astana-akshamy.kz/

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры