() АСТАНАДА?Ы «ТРАВИАТАНЫ?» ??ПИЯЛАРЫ / http://www.aikyn.kz/

ec0175360743f38773171b6ec50815ddОрталы? Азияда Джуппе Вердиді? ?йгілі «Травиатасы» ал?аш рет ша?ылыс?ан айналармен к?мкерілген сахнада ?ойылды. «Астана Операда» к?рсетілген б?л ?ойылымны? к?рермендерді баурап алатын бірнеше ??пиясы бар. 

Айна 

?ойылымды жо?арыдан, бельэтаждан тамашалап отыр?ан бізге ал?аш?ыда кейіпкер т?бемен келе жат?андай ?сер етті. Тек содан кейін ?ана сахнада?ы ар­тисті, ал т?бедегі адам бар-жо?ы оны? ай­нада?ы кескіні екенін бай?ап, к??іліміз орнына т?сті. Салма?ы тоннадан асатын сахнада?ы алып айна ?дайы алмасатын едендегі т?рлі кілемдерді, онда?ы кейіп­керлерді ?атар к?рсетіп т?рады. Б?л бір жа?ынан о?и?аны? бояуын ?оюландыра т?ссе, екінші жа?ынан музыканы? ??­діретін к?шейтеді.

Аса к?рнекті сценограф Йозеф Сво­бода ж?мысыны? м?нісі де декора­цияларды? музыкамен ?йлесім табуында екендігін айтады ?оюшы-режиссер Хеннинг Брок­хауз. Оны? с?зіне ?ара?анда, ке?істікпен ойнау ?ажет, я?ни музыка то?та?ан кезде ке?істікті? жо?алып кететін м?мкіндігі болуы шарт. Музыка ?деген кезде – ке?істік ?оз?алады да, ?л?аяды ж?не ол ?те жыл­жымалы болуы тиіс. Брок­хаузды? айнада?ы «Травиатасы» ?лемді шарлап, к?пшілікті? ?ошеметіне б?ленгеніне жиырма жылдан ас?ан. Ал ?аза?станды?тар «Травиатаны» ?з сахна­сында д?л осындай тосын форматта ал?аш тамашалады.

Сахна-айнаны? та?ы бір сыры оны? символды? мазм?нында жатса керек. Ша?ылыс?ан айна бір жа?ынан операда к?рініс тап?ан д?улетті, с?н-салтанатты ?мірді? са?ым т?різді алдамшы екендігін ай?а?таса, екінші жа?ынан, ?о?амны? екіж?зділігі мен жал?ан моралін ?шкерелей т?седі.

Жалпы, айна ?лемдік классикалы? ?дебиетте, философияда ?немі символды? м?нге, мистикалы? сипат?а ие. Тіпті ?аза? ойшылы Ш?к?рімні? «Шын ба?ытты? айнасында?ы» негізгі символдарды? бірі. Онда ол айна?а, я?ни ?ткен ?мірге ??іле отырып, ?мірді? м?нісі махаббат пен таза ж?ректен табылатынды?ы туралы т?жы­рым?а келеді. Осы ой?а «Травиатада» бей­неленген Виолетта с?луды? ?ай?ылы ?мірі де жетелейді.

Адас?ан ару 

«Травиата» итальян тілінен аудар?анда «адас?ан» дегенді білдіреді. Шы?армада ау?атты ?ам?оршыларыны? ар?асында Парижде сауы?-сайранмен, шал?ып ?мір с?рген куртизанка Виолетта Валериді махаббат ?алай т?бегейлі ?згертетіні баян­далады. Б?л музыкалы? туынды кіші Алек­сандр Дюманы? «Камелия ?ста?ан ханым» романы негізінде жазыл?ан. Ал роман?а шынайы ?мірде бол?ан, Дюманы? ?ашы?ы – с?лу ?рі а?ылды, ата?ты кур­тизанка Мари Дюплессиді? ?мірі ар?ау бол?ан. «Астана Опера» сахнасында Вио­леттаны? пар­тиясын орында?ан ресейлік ?нші Екатерина Баканова б?л р?лді? айтарлы?тай к?рделі екенін айтады. «Куртизанкалар Грекияны? гетералары, жапонды? гейшалар т?різді ?з заманыны? о?ы?ан ?йелдері санал?ан. Еркек атаулы – мейлі бай, мейлі жарлы болсын ?зде­рінде осындай серіктері бол?анын ?ала?ан. Кейіпкеріме т?н эмо­ция­лар мені? де жа­ныма жа?ын»  дейді Екатерина Ба­канова.

Режиссер Брокхауз да Дюма, Верди т?різді париждік куртизанка?а кін? арту­дан аула?, ?айта бай??с ?йелді? ба?ытына кедергі келтірген ?о?амды к?бірек айып­тайтыны бай?алады. Куртизанка бола т?ра шынайы махаббат?а, жанкештілікке, адалды??а ?абілетті Виолеттаны? риясыз к??ілі оны? киімдерінен-а? білінеді. Костюмдер бойынша суретші итальянды? Джанкрло Колис: «Б?л жол?ы спектакльде Виолетта жаныны? тазалы?ына баса назар аударамыз, айталы?, оны? к?йлегі кір­шік­сіз аппа? болады, ?йтсе де б?л ?алы?­ды?ты? к?йлегі емес, сол себепті о?и?а желісіне сай о?ан ?ара шілтерден ендірме тіктім» дейді суретші. Ал екінші актта Виолетта ?ашы?ы Альфредтен бас тартып, ?ам?оршысы барон?а орал?анда б?л к?йлекте а?шыл к?к ре? пайда болады. К?йлектегі т?стерді? ??былуы басты кейіпкерді? ?міріндегі ?згерістерден ха­бардар етіп отырады. Колисті? костюмдері ата?ты суретші Джованни Болдиниді? суреттерінен ал?ан ?серінен туындапты.

Сонымен бірге к?пшілікті? назарын «?анттан жасал?ан стакандар» аударды. ??штарлы??а бой ?р?ан кейіпкерлер оларды ала?анындарында уатады. Б?л – театрлы?-техникалы? ?улы?ты? бір т?рі, я?ни ?ол?а еш за?ым келмейді, ?рі бокал­ды? сыны?тарын ?айта ??йып, ?алпына келтіре салу?а болады.

?кені? махаббаты 

?рине, операда ?йел мен ер адамны?, я?ни Виолетта мен Альфредті? с?йіс­пеншілігі жырлан?анымен, кей с?тте б?л сезімдер операда ?кені? бала?а деген шексіз махаббатыны? тасасында ?ала­тындай ?сер етеді. Сонды?тан баласын с?йіктісінен айыр?ан Жорж Жермон?а к?рерменде жекк?рініштен г?рі аяушылы? сезімі к?бірек пайда болады. Б?л ?з пар­тиясын тамаша орында?ан итальянды? ?нші Симоне Пьяццоланы? шеберлігінен болса керек. «Режиссер Брокхаузбен ж?мыс жасап, жолым болды, себебі оны? идеясы жаныма ?те жа?ын. Мені? мінезім же?іл емес, ?з балама да ?атал ?араймын, біра? ?рине, ?мірде кейіпкерім сия?ты емеспін, алайда атал?ан р?лде ?зімді жайлы сезі­немін» дейді ?нші. Ол б?л р?лді ол 130 рет сомдаса да, оны к?рделі р?лдерді? санатына ?осады. «Психоло­гиялы? т?р?ыдан ал?ан­да, оны орындау ?ашанда ?иын, неге десе?із, Жермон тек ?ке емес, ол арасында н?с?ау беретін командир ж?не ол н?с?аулар орындалуы тиіс» дейді ?нші.

Астанада?ы, айнада?ы «Травиатаны?» та?ы бір жа?алы?ы – е? со??ы к?ріністе мы? ??был?ан айна тек ?ара??ылы?тан бас?а еште?е к?рсетпей ?алады, б?л кез келген н?рсе ?лімні? алдында сейілетінін, алдамшы ?ызы?тар жойылатынын к?р­сетсе керек. Ал Виолеттаны? ?лімінен кейін айна залда?ы к?рермендерге б?рылып, соларды кескіндеуі к?рермен ойын шашырат?андай бол?анымен, оны? идеясы – залда?ы ?р к?рерменді осы ?шпес шы?арманы? ?атысушыларына айналдыру, ?мір жайлы бір с?т т???иы? ой?а батыру.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры