() «Астана Опера» театрыны? бас с?улетшісі – Елбасы

d5698d526d8f0e1d421f3319e3e1a0e6–  Т?леген а?а, сіз бас?арып отыр?ан  теа­тр ?ткен жылы Астана ?аласыны? 15 жыл­ды?ы  ??рметіне ашыл?ан еді. К?зді ашып-ж?м?анша бір жыл ?те шы?ты. К?­рер­мен к??ілін д?п баса алды?ыздар ма? 
–  Сарыар?а т?рінде бой к?терген бірегей ?имарат Елбасыны? тікелей бас­тамасымен салынды. Ал?аш?ы кірпіші ?алан?ан с?ттен бастап, ??рылыс ж?мысы ая?тал?анша жеке ба?ылауына алып, м??ият  ?ада?алап отырды. Ресми ашы­луына дейін ?лт К?шбасшысы ?зіні? «?аза?стан –  2050» стратегиясын осы сахнадан жарияла?ан еді. Д?л осы 2012 жылды? 14 желто?саны бізді? театрды? жылнамалы? шежіресіне алтын ?ріптермен жазылды. Ал 2013 жыл?ы 21 маусымда Мемлекет басшысы салтанатты т?рде т?сауын кесіп, ?нер оша?ын ел игілігіне ?сынды. Сол жолы Н?рс?лтан ?біш?лы: «Е? алдымен, с?улетшілер мен ??ры­лысшылар?а ал?ыс айтамын. Жа?а театр –  Орталы? Азияда?ы е? ?лкен ?нер ша?ы­ра?ы. Б?л –  б?кіл еуразиялы? ке?істіктегі со??ы бірнеше онжылды?та салын?ан ке? ау?ымды бірден-бір классикалы? театр»  деп атап ?ткен. «Біржан-Сара» операсыны? премьерасын тамашалап, Ресейден ша?ы­рыл?ан ата?ты Юрий Александровты? е?бегіне о? ба?асын берген. Шынында, м?­дени мекеме елорданы? 15 жылды?ына ба?а жетпес тарту болды. Шы?армашылы? ?жым бір жыл ішінде 9 ?ойылым ?зірледі. Атап айтса?, олар –  «Біржан-Сара», «?й?ыда?ы ару», «Аттила», «Роден», «Ромео мен Джульетта», «Богема», «А??улы к?л», «Тоска», «Спартак». Жыл ая?ына дейін «Аида», «Травиата» операсы мен «?араг?з» ж?не «Щелкунчик» балеттерін ?оямыз. Сонымен ?атар ?ырк?йек айында «Жібек жолы» музыкалы?-халы?аралы? фести­валін ?ткізбек жоспарымыз бар. ?ш апта?а созылатын б?л шара?а басты ?она? ретінде Мариинский ж?не ?ытай театры келеді. Бас?а да шетелдік  ?ріптестерімізді арнайы ша?ырып отырмыз. ?рине, ?з елімізді де ескерусіз ?алдыр?ан жо?пыз. Абай атын­да?ы опера ж?не балет театры мен «Astana Ballet» те ?нер к?рсетеді, сондай-а? фести­валь аясында ?аза? ?неріні? б?лб?лы –  Бибіг?л Т?легенованы? бенефисін ?ткіз­бекшіміз. Фестиваль аясында халы?аралы? конференция, шеберлік сыныптары ?йым­дастырылады.
Бізді? ойымызша, осы е?бекті? барлы­?ы дала?а кетпеуі тиіс. Театр артистері к?­рер­мен к??ілінен шы?у ?шін к?ндіз-т?ні дамыл к?рмейді. Халы?ты? ы?ыласына б?лену ?шін ?лі талай ау?ымды істер ат?ара береміз.
–  Е? бастысы, ж?мыс істеуге театрды? м?мкіндігі жеткілікті дейсіз ?ой…
–  ??дай?а ш?кір, барлы? жа?дай жасал?ан. Еш?андай кедергі жо?. Елбасы айтып кеткендей, озы? ?лгіде жара?­тан­дырыл?ан театрды? б?кіл еуразиялы? ке­?істікте баламасы кездеспейді. Театрды? ерекше ма?танышы –  сахна к?леміні? орасан зор ке?дігі. Норвегия Король­дігіндегі Осло опера театрыны? сахнасы­ны? ені –  16, тере?дігі 40 метр ?ана. Ал бізді? бас сахнамызды? ені 21 болса, тере?дігі –  59 метр. Е? к?рделі деген спек­такльдерді ?иналмай ?оятын д?режеміз бар. Негізгі сахнаны?, арьерсахнаны? ж?не екі ?аптал ?алталары спектакльдерді? то?таусыз ж?мыс істеуіне, декорацияларды бір мезгілде 3 к?рініс бойынша ауыстыру?а м?мкіндік береді.Автоматты бас?ару ж?йесі де ж?мысымызды же?ілдете т?седі.?ш т??ырнамалы оркестр ш???ырына 120 музыкант емін-еркін сияды. К?рермен залы 1 250 адам?а арнал?ан. Б?дан б?лек, артистер дайындалатын 26 б?лме мен ?осымша залдар адымымызды ке?ейте т?седі. Біздегідей мінсіз акустика, ?ажайып техникалы? м?мкіндіктер д?ниеж?зінде сирек кездеседі. Н?тижелі ж?мыс ?шін жасалын?ан жа?дай барлы? ?лемдік стан­дарттар?а сай келеді. ?имаратта е? жа?а студиялы? жабды?тар ?ойыл?ан.  Барлы? спектакльдер мен концерттерді НD-іске асыру т?ртібінде жазу?а ?олайлы. «Астана Опера» театрыны? бас с?у­летшісі –  Елбасы болса, Президентті? идеясын ж?зеге асыр?ан –  Беджет Паколли. Театр 8,51 га жерді алып жатыр. ?имаратты? жалпы к?лемі  64 163 шаршы метр. Бас­шы ретінде мені? алдыма ?ой?ан ма?­сатым –  театр ?ызметін, жалпы ?аза? опера ж?не балет ?нерін ?лемдік т??ыр?а к?теру.
–  Елбасы «Біржан-Сара» операсыны? премьерасынан кейін екі апта ?тер-?тпес уа?ытта П.Чайковскийді? «?й?ыда?ы ару» балетін тамашалады. Астана к?ніне орай­ластырыл?ан кезекті ?ойылым?а шетелден декорация алдырды?ыздар. Сонда ?зімізде суретші-мамандар жо? па, ?лде оны жасау?а уа?ыт ты?ыз болды ма?
–  Жа?а хореографиялы? редакциялауда ?ойыл?ан балетті ?лемдік хореографияны? хас шебері Юрий Григорович сахналады. ?оюшы суретші, сценограф Эцио Фриджерио мен киім ж?ніндегі суретші, Оскар сыйлы?ыны? иегері Франка Скуарчапино арнайы Италиядан ша­?ыртылды. Эцио мен Франка Юрий Григоровичпен «?й?ыда?ы аруды» Генуя, Варшава ж?не М?скеу ?алаларында ?ой?ан. Жалпы, ?лемні? бес ?аласында к?рермен назарына ?сыныл?ан. Соларды? бесіншісі –  «Астана Опера» театры. Аврора хан­шайымны? ж?з жыл ?йы?тап, бір ?асырдан кейін оянатын с?тін сахналау о?ай бол?ан жо?. ?сіресе, костюм ж?ніндегі суретші мен суретші-сценограф?а ?лкен міндет артылды. Франка?а екі ?асырды? киім ?лгісін к?рсету ?ажет болды. XVII ?асыр­да?ы ке? етекті ?рі ауыр, сондай-а? XVIII ?асырда?ы модельдерді? ?лгісіндей же?іл жібек к?йлектер тігуге тапсырыс берілді. Барлы? к?йлектер ?олмен кестеленді. Костюм­­дерді? дені Милан мен М?скеу ше­бер­ханаларында дайындалса, кейбірі ?з елімізде тігілді. Эцио да ?арап жат?ан жо?. Оны? да ат?ар?ан е?бегі орасан зор. Аты ?лемге ?йгілі сценограф ?ойылым?а ерекше, жар?ыра?ан нобайлар жасады. 16 тонналы? алтын жалатыл?ан дайын декорация Италиядан Астана?а 14 ?лкен те?із контейнерімен жеткізілді. Онда?ан адам оны  к?рделі ж?к арбаларды? к?­мегімен ??растырды. Сахнаны? ?сті?гі механикаландыру ж?йесімен бекітілген патша сарайыны? бір ?ана ?а?пасы 500 келі. Сонды?тан ?лемдік де?гейдегі спек­такльдерді? декорациясын ?зірлеу ?лкен шеберлікті ?ажет етеді. Оны? ?стіне, бізде декорация цехы ол кезде ж?мыс істеген жо?, енді ашылды. Ал ?азіргі та?да декора­цияны ?зіміз жасап жатырмыз. Алда?ы уа?ытта мамандарымыз Ла Скала театры­ны? декорация, тігін цехына барып білім алып, ?йреніп ?айтады. Бас?а да б?лім­дерді? ?ызметкерлерін Италия?а жіберіп, шеберліктерін шы?дап алма? жоспарымыз бар.
– «Астана Опера» театрына ша?ыр­тыл?ан бас дирижер туралы не айтар еді?із?
– Валерий Гергиев – Мариинский театрыны? к?ркемдік жетекшісі, Лондон симфониялы? оркестріні? бас дирижері. Ата?ынан ат ?ркеді. Ресейді? халы? артисі, Ресей Федерациясыны? Е?бек Ері, Ресей Мемлекеттік сыйлы?ыны? т?рт м?рте лауреаты. Со?ан ?арамастан, бізді? ша?ы­р­туымыз?а к?п ойлан?ан жо?. Санкт-Пе­терборда?ы гастроль кезінде келісс?з ж?р­гіздік. Н?тижесінде бізбен ты?ыз бай­ланыс жасау?а бірден келісті. М?нымен ?атар, Гергиев алда?ы уа?ытта ?шжа?ты – Мариинский, «Астана Опера», Бейжі?ні? ?лтты? операсы арасында біріккен фес­тиваль ?ткізуді ?сынды. 2015 жылы ?ш театр П. Чайковскийді? «Евгений Онегин» операсын бірігіп ?оюды жоспарлап отыр.  Биыл?ы  4-5 ?азанда Валерий Гергиев басшылы? ететін Мариинскийді? труппасы Астана?а гастрольмен келіп, Рихард Ваг­нерді? ата?ты тетралогиясы  «Нибелунг са?инасы» операсын ?сынба?. Гергиевпен тал?ылан?ан жоспарлар, ?абылдан?ан шешімдер бізді? театрды? ?лемдік де?гейде танылуына бірден-бір септігін тигізеді. Біз ал?а ?адам бас?ан сайын ?суді к?здеп отырмыз.
–  Арнайы ша?ырып отыр?аннан кейін бас?а елден келген мамандарды ренжіт­пей­тіндері?із аны?. Ал ?зімізді? артистер мен ?ызметкерлерді? т?рмыс жа?дайы ?алай?
–  Бас?алармен салыстыр?анда к?ш ілгері деп айту?а болады. Театрды ая?ынан тік т?р?ызу ?жым?а байланысты. Сон­ды?тан біз тек талантты жастарды ж?мыс?а ша?ыру?а тырысты?. Озы? технологияны? тілін білетін мамандар іздедік. Олар ж?­мыс?а жан-т?німен берілу ?шін уайым-?ай?ысы жо? болуы тиіс. Сол себептен, е? алдымен жала?ыларын д?рыстады?. Олар бала-ша?асын ба?ып-?а?у ?шін бір жерден шы?ып, екінші жерге ж?гірмейді. Б?рын екі-?ш жерден табатын н?па?аны ?азір ?зімізден алады. Жала?ы жо?ары бол?аннан кейін, шетелде ?ызмет істеп ж?рген музы­канттарымыз елге орала бастады.
?р ?ншіні?, бишіні? ?зіні? жеке грим б?лмесі бар. Ішінде жуынатын, демалатын жа?дай жасал?ан. Б?дан б?лек, ?ызметтік п?тер, жата?хана  ?арастырыл?ан. ?леу­меттік к?мек те к?рсетеміз. ?рине, осы?ан сай ?оятын талабымыз да жо?ары. Жыл сайын артистеріміз шы?армашылы? сына? тапсырады. Келесі жылы саптан шы?ып ?алмау ?шін жыл бойы е?бектену ?ажет екенін ?р?айсысы жа?сы т?сінеді.
–  «Астана Опера» театрыны? ал?аш?ы гастролі неге Алматыдан басталды? 
– «Астана Опера» театрын е? ал?аш маэстро Валерий Гергиев Мариинскийге ша?ыр?ан болатын.  Ол кісі театрымызды? ?лемдік т?саукесері кезінде «Аттила» операсына дирижерлы? еткен. Сол кезде ?сыныс таста?ан. Алайда біз алдымен «?лкендерді? батасын алайы?» деп киелі сахнамыз  Абай театрына ат басын б?руды ж?н санады?. ?ара ша?ыра?ымыздан аттап кетуге д?тіміз жібермеді.
Абай атында?ы опера ж?не балет театры – бізді? артистерді? т?леп ?ш?ан алтын ?ясы. ?стаз алдында жеткен жетістігін к?рсету ?шін ш?кірттері ?атты ?обалжыды. «?алай ?абылдайды? ?ойылымдар ?нар ма екен?» деген с?ра?тар шы?армашылы? ?жымды тол?андырмай ?ой?ан жо?. Труппа гастрольге сыннан ?ткен ?ойылымдарды апарды. Абырой бол?анда, бірінші к?ні зал лы? толды. К?пшілікті? к?зайымына айнал?ан ?аза? операсыны? маржаны –  «Бiржан-Сара» «Астана Операны?» Алматыда?ы гастролін ашу ??рметін иеленді. Солистерді? вокалды? м?мкін­діктері ?ата? сын?а т?сті, ата?ты театралдар ?зара к?бірлесіп, пікір алмасып жатты. Халы?ты? жо?ын жо?тап, м??ын жеткізуші  а?ынны? р?лін Мариинский театрынан ша?ыртыл?ан Ахмет А?ади, Сараны? партиясын к?ндей жар?ыра?ан Айг?л Ниязова орындады. Артистер мінсіз шыр?ады, оркестр таза ж?не ?йлесімді ойнады. Опера ?шін е? ма?ыздысы –  партитура, б?л жерде ол ешбір ?ыс?артусыз, толы? н?с?ада ?сынылды. Та?ы бір жа?алы?ы –  туынды со?ында а?ын Біржанны? хал?ына деген шексіз с?йіс­пеншілігі мен жар?ын болаша? жайлы арман?а толы ?ндерімен ?мірге ?айта келетіні. Шыны керек, к?рермен м?н­шалы?ты ысты? ы?ыласпен ?абылдайды деп к?тпеген едік. Спектакльден кейін б?­рын?ы М?дениет министрі, ?аза?станны? е?бек сі?ірген ?нер ?ызметкері Жексенбек Еркімбеков а? батасын берді. Сондай-а? аталмыш театрда Біржанны? р?лін ?ыры? жыл бойы ойна?ан ?аза? КСР Халы? артисі Нариман ?аражігітов те с?йсінгенін жасыра алмады. «Б?гін мен «Астана Опера» театрыны? «Бiржан-Сара» ?ойылымын тамашалап, ?аза?ты? ?нері еш?ашан ?лмейтініне к?з жеткіздім. Кезінде біз шыр?ап едік, енді бізден кейін жа?а буын келді, осылайша ?рпа?тар саба?тасты?ы, ?лтты? ?неріміз м??гі жасай бермек!» деп а?ынан жарылды. Гастрольдік ба?дарлама?а іріктелген сан алуан репертуарда кішкентай ты?дармандар назары да ескерілді. «Петя мен ?ас?ыр» симфониялы? ертегісі мен ?айырымдылы? концертіміз балалар ?йі мен мектеп-интернаттан келген б?лдір­шіндерге сый болды.  Симфониялы? ертегі ал?аш рет ?аза? тілінде ?ойылды. Аудар?ан – ?аза?станны? е?бек сі?ірген ?айраткері Жоламан Т?рсынбаев. Балалар да жа?а ?лемге енгендеріне м?з болып, ар?а-жар?а тарасты.
Б?л –  осы  жылды? а?паны болатын. Наурыз айында 3 к?нге Мариинский театрына барды?. ??дай б?йыртса, ?лемдік сапарларды ?азан-?араша айларында Америка, Канада, Голландия, Бельгия, Франция мемлекеттерінде жал?астырамыз.
–  Мариинский театры ?алай ?абыл­дады? 
–  С?зіме сені?із, т?регеп т?рып ?ошемет к?рсетті. Петерборлы?тарды ? дегеннен «жас театр ?зімен бірге ?андай де?гейдегі спектакль  ?келді, м?мкіндіктері ?аншалы?ты?» деген т?різді с?ра?тар мазала?аны аны?. Біз бірінші к?ні Пьер Луиджи Пицциді? ?ойылымында?ы Дж. Вердиді? «Аттила» операсын  тарту еттік. Билеттер бір ай б?рын сатылып кетіпті. Маэстро Гергиев дирижерлік тізгінді ?з ?олына алды. ?ойылым бойы біз басты кейіпкерді ?аза??а жаны жа?ын –  ?айратты ?рі мейірбан адам кейіпінде к?реміз, ал петерборлы?тар м?ндай Аттиланы бірінші рет тамашалады. Сценография, костюмдер, е? бастысы, орындалуы –  б?рі ?те жо?ары де?гейде. ?ойылымны? италиялы? ??рамы –  Роберто Тальявини (Аттила), Клаудио Сгуро (Эцио), Лучано Ганчи (Форесто) –  жарасып-а? т?р?ан ?штік, Одабелланы? р?ліндегі Ж?пар ?абдуллина болса, Мариинский театрыны? сахнасына ал?аш шы?ты. Со?ан ?арамастан, оны? ?нерін к?пшілік аса жо?ары ?абылдады. Еуропа ж?лдыздарымен те? т?сті деуге ?бден бола­ды. ?нертану ?ылымдарыны? кан­дидаты, сыншы А.Ваганова атында?ы  Орыс балеті академиясыны? ж?не Н.Римский-Кор­са­ков атында?ы Санкт-Петербор консерва­ториясы хореография кафедрасыны? доценті Ольга Розанова «жас театрдан м?ндай ?ойылым тама­шалау?а болады деп ойламадым. Егер маэстро Гергиев «Астана Опера» театрымен серіктестік ??рса, ол жа?та шынымен со?ан т?рарлы? н?рсені? бар бол?аны, ?йтпесе м?ндай ода? ??рылмас еді!» деді. Та?ы бір ма?ызды о?и?а, сол к?ні театр басшысымен ынтыма?тасты? ж?­ніндегі меморандум?а ?ол ?ойды?. Мариинский мен «Астана Операны?» ынтыма?тасты?ы алда?ы к?зде ?айта жал?асын табады деп келістік. Петерборлы? театрды? труппасы бізге жауап ретінде Рихард Вагнерді? опера­сымен келетін болды.
Келесі к?ні «Гала балетті» сыннан ?ткіздік. ?у баста «?й?ыда?ы ару» балетін апар?ымыз келген. Алайда жоспар ?згеріп, к?рермен «Астана Опера» артистеріні? шеберлігіне толы??анды к?з жеткізуі ?шін ?аза?станды? театр сахнасыны? с?ніне айнал?ан балеттерден ?зінділер ?оюды ?й­?арды. Осылайша, ж?ртшылы??а ?йгерім Бекетаева мен ?сел Ш?йкенова, Тайыр Гатауовты? орындауында?ы «?й?ыда?ы аруды?» II актінен к?рініс ж?не М?дина Басбаева мен Р?стем Сейітбековті? орын­дауында?ы «Сильфида» балетінен па де де; Гау?ар Усина мен Досжан Табыл­дыны? орындауында?ы «Корсар» балетінен па де де ?сынылды. Бірінші б?лімде к?­рермен ?лтты? балеттен к?ріністер –  ?йгерім Бекетаева мен Р?стем Сейітбеков­ті? орындауында?ы «?озы К?рпеш пен Баян с?лу» балетінен адажио тамашалады. ?лтты? рухта?ы атал?ан к?рініс петер­борлы?тар ?шін шынымен жа?а д?ние болды. Екінші актіде батыс еуропалы? ж?не ?лтты? балетпен аралас?ан алты н?мір ?сынылды. Жас та болса ,«Астана Опера» балетіні? жетекші солисі атан?ан  ?йгерім Бекетаеваны? орындауында?ы кеудені кернейтін драматизмге толы «?ліп бара жат?ан а??у» ж?ректерді ?оз?ады. К?рермен еріксіз к?зіне жас алды. ?оюшы хореограф Борис Эйфман жетекші солисті? орындауына т?нті болып, о?ан жо?ары ба?а берді. ?те ?серлі шы??ан Л. Минкусты? «Дон Кихот» балетінен  па де де мен А. Бородинні? «?ыпша? биінен» ?зінділер «Гала балетті?» ба?дарламасын ая?тады.
«Бiржан-Сара» опералы? спектакліні? афишасында жымиып т?р?ан, Сараны? р?ліндегі Н?ржамал ?сенбаеваны? ?демі ар?ыма?ы да спектакль басталмай т?рып ж?ртты? ?ызы?ушылы?ын тудырды. «Сахна?а шынымен ат шы?а ма?» деген сауалдар ?айта-?айта ?ойылып жатты. «Аттила» операсын тамашала?андар «Бiржан-Сара» операсына да билет алу?а асы?ты. ?кінішке ?арай, кассада билет ?алмапты. Атал?ан ?ойылымны? бар ?ызы?ы оны? желісінде.  ?оюшы режиссер Ресейді? халы? артисі  Юрий Алек­сан­дровты? жа?а н?с?асыны? ар?асында б?гінгі ?рпа??а ана??рлым жа?ындай т?сті. ?аза? тілінде орындал?анымен, биік ?нерді? тілі бір. К?пшілік ?ызы?а к?ткен с?т –  Сараны? сахна?а ат мініп шы?уы еді. Сол-а? екен, театрлы? т?ртіп жайына ?алды. Петерборлы?тар ?ялы телефон­дарын алып, осы с?тті камера?а т?сіре бастады. Басты кейіпкерді ысты? ы?ылас­пен ?олдау да назардан тыс ?ал?ан жо?. Санкт-Петерборда к?птен бері т?рып жат?ан ?аза?станды?тар елге барып ?айт?андай ?сер ал?андарын айтып жатты. Жылы ж?збен ?арсы алып, жа?сы лебіз­дерін, ??ша?-??ша? г?лін аяма?ан Санкт-Петербор?а бас иіп ?айтты?.
–  М?дина Басбаева, Ж?пар ?абдуллина, Медет Шотабаев, С?ндет Бай?ожин сынды жекелеген артистері?із ?лем сахналарында ?нер к?рсетіп, талайларды тамсандырып ?ана ?оймай, арасында конкурстар?а да ?атысып ?лгеріп жатыр. «Астана-Опера» театрыны? бай?ауда ба?ы жан?ан ма?­таныштары кімдер? 
–  «Астана Опера» ?ншілері Arena­diVeronaда?ы халы?аралы? конкурста же?іске жеткенін ма?танышпен айт?ым келеді. ?ткен жылы ?арашаны?  4 мен 10 аралы­?ында  ?йымдастырыл?ан дода?а біз ?ш ж?йрігімізді ?осты?. С?ндет Бай?ожин, Медет Шотабаев ж?не ?лфия К?рімовалар Джакомо Пуччиниді? – «Богема» ж?не Гаэтано Доницеттиді?  «Мария Стюарт» операларыны? партиясын орындап, ж?л­дегер атанды. С.Бай?ожин мен М.Шотабаев ?з номинациясы бойынша жеке-дара бірінші орынды иеленді. ?.К?рімова атал?ан конкурсты? лау­реаты атанды. Н?тижесінде С.Бай?ожин мен М.Шотабаев биыл к?зде Arena di Veronaны? ?ыс?ы залында «Богема» опе­расыны? басты партияларын орындайды. ?.К?рімова осы театрда «Мария Стюарт» операсына ?атысады.
50-ге жуы? ?міткер мен ??рамына 5 адам кіретін ?азылар ал?асы ?аза?станда осындай жо?ары опералы? мектеп барына та??ал?аны шынды?. Б??ан ?оса, Arena di Verona бас директоры Франческо Жирон­дини мырза «Астана Опера» театрымен ?ріптестік ??ру?а ?ызы?ушылы? білдірді. Arena di Verona ?орыны? артистік дирек­торы  Паоло Гаваццени  ?здік солистіміз С.Бай?ожинді болаша?та осы театрда орындау ма?сатында Сесиль (баритон) партиясыны? ты?далымына ша?ырды.
–  Астана к?ніне Ла Скала театры арнайы келіп, ?нер к?рсетуде. Б?л ынты­ма?тасты? ?арым-?атынас ?андай м?м­кіндіктерге жол ашты? 
–  Екі жылдан астам уа?ыт б?рын бастау ал?ан ?ріптестік ?арым-?атынас ал?аш?ы н?тижесін бере баста?андай… Ла Скала ?аза?стан?а ал?аш?ы рет ?она? болып отыр. Аты а?ыз?а айнал?ан театр «Дон Кихот» балетін 30 маусым мен 4 шілде аралы?ында сахналады. Театрды? бас балетмейстері Махар Вазиев жетекшілік ететін миланды? балеттік труппа ата?ты классикалы? балетті? е? ?иын н?с?а­ларыны? бірі саналатын Рудольф Нуриевті? ерекше ?ойылымында?ы к?зді? жауын алатын техниканы ж?не ??штарлы?ты паш етті. Балетке миланды? театрды? шы?ар­машылы? ?жымынан 100-ден астам адам ?атысты. Музыкалы? б?лігі аталмыш театрды? дирижеры Марселло Спака­ротелла басшылы? ететін  «Астана Опе­раны?» симфониялы? оркестріне сеніп тапсырылды. Б?л ?ойылым ?ос театр арасында ты?ыз байланыс орнату?а м?мкіндік берді. Осы?ан дейін «Астана Опера» театрында Лука Ронкониді? «Тоска» операсы т?пн?с?ада ?ойыл?ан. Сонымен ?атар Ла Скала театрыны? академиясымен білім алу саласында?ы серіктестік ж?ніндегі жоба ж?зеге асы­рылып жатыр.
Осы гастроль аясында «Астана Опера», Ла Скала, Сан-Карло театрларыны? басшылары ?ріптестік ж?нінде меморан­дум?а ?ол ?ойды. Ла Скала мен «Астана Опера» бірігіп биыл?ы  к?зде Дж. Вердиді? «Аида» операсыны? т?сауын кеседі. ?ою­шы режиссері  – италиялы? Франко Дзефирелли. Ал Сан-Карло театрыны? директоры Розанна Пуркиа екі жа?ты? гастроль алмасатыны жайлы айтып берді. Неаполитанды? труппа алда?ы жылы ­  Б.Эйфманны? ?ойылымында?ы  В. Моцарт­­ты? «Реквием» балетіні? т?сауын кесуді жоспарлап отыр. Ал «Астана Опера» театрыны? труппасы жауап ретінде Сан-Карлода?ы «К?згі Билер – 2015» фестива­ліне ?атысады. ?ос театрды? жоспарында  Г.Доницеттиді?  «Lucia di Lammermoor» ?ойылымын бірігіп ?ою да бар. Жалпы, ал?аш?ы театрлы? маусым барысында «Астана Опера» ?лемні? 13 жетекші театры­мен ?ріптестік ж?нінде меморан­дум?а ?ол ?ойып ?лгерді.
–  Барлы? ?ойылымдар мен концерттерді? билеті он-лайн ар?ылы сатылады. Кассадан немесе  ?аламтор ар?ылы алын?ан билеттерді? ба?а­сында айырмашылы? бар ма?
–  И?, «Астана Опера» театры билетті сатуды? электронды? ж?йесін іске ?осты. Билеттер сауда?а билеттік оператор Biletbar.kz ар?ылы т?седі. Билетті сату ж?ніндегі виджет театрды? сайтында орналас?ан. Кассадан ж?не ?аламтор ар?ылы сатып алын?ан билеттерді? ба?асы бірдей. Еш?андай айырмашылы? жо?. Ал билетті сату ережесі б?рын?ыша: билет айыр­басталмайды ж?не кері ?абылданбайды. Электронды ж?йе негізгі залды? да, ка­мералы? залды? да ?ойылымына билетті сатып алу жолын же?ілдетеді ?рі ы??айлы етеді. Барлы? сатылым бір ж?йе ар?ылы ж?зеге асатынды?тан, бір орын?а билетті ?рт?рлі сауда н?ктесінен сату м?мкіндігіне жол берілмейтінін айта кеткен ж?н. Билетті сату ж?йесі ашы? т?рде ж?ргізіледі. Сатыл?ан ?р билет ж?йеде тіркелетіндіктен, оны ?з к?ші?мен немесе ба?дарлама ар?ылы ?шіру ж?не ?згерту м?мкін емес. Сондай-а? билетті ?олдан жасаудан ?ор?ау?а баса м?н берілді. ?р билет орны, ?атары, ?алай ж?не ?ай уа?ытта алын?аны жайлы сатып алу дерегі бар QR-кодпен ?амтыл?ан. Зал?а кіргенде осы код арнайы ??ралды? к?мегімен тексеруден ?теді.
Смартфоны ж?не планшеттік ??ры­л­?ысы бар адам?а билетті басып шы?аруды? ?ажеті жо?. Себебі электрон­ды? билет опциясы іске ?осыл?ан. Шара?а келер алдында QR-кодты гаджетте са?тау керек, кірерде соны билетті? орнына к?рсете саласыз.
–  Билеттер халы?ты? ?алтасына ауыр со?пай ма? 
–  Б?л театр с?нге т?р?ызыл?ан жо?.  Кез келген адамны? ?ала?ан уа?ытында келіп, ?ойылымдарды тамашалауына болады. Билет ба?асы 500 те?геден бас­талады. ?лемдік театрларды? алды??ы орындары 500 евро болса, бізде ?зірге 30 мы? те?ге.  Алда?ы уа?ытта ?суі де м?мкін. Біра? ?алай бол?анда да ?нер –  халы?тікі емес пе? Сонды?тан билет ба?асы елді? ?алтасына орайлы болу керек деп есеп­теймін.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры